Главная / Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа) / Научные статьи

Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа)

Список публикаций.

Год публикации:

1

Айтпаева А. С. ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДІ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ОРЫС ТІЛДЕРІНЕ ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ТҮРЛЕРІ международный научно-популярный журнал "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

2

Бегалиева А. К. Қазақстан тарихын өзге тілді дәрісханада оқытудың ерекшеліктері "Қазіргі заманғы жоғары оқу орнына дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар" атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

3

Амирканов М. Б. Қазақстан тарихын өзге тілді дәрісханада оқытудың ерекшеліктері "Қазіргі заманғы жоғары оқу орнына дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар" атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

4

Амирканов М. Б. Тыңдаушыларға озық технология арқылы тарихты оқыту тиімділігі "Қазіргі заманғы ЖОО-ға дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар"атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

5

Бегалиева А. К. Тыңдаушыларға озық технология арқылы тарихты оқыту тиімділігі "Қазіргі заманғы ЖОО-ға дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттар"атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

6

Бегалиева А. К. Казақстан тарихы пәнін оқытуда ақпараттық- коммуникациялық технологияны қолданудың тиімділігі. 46-ғылыми-әдістемелік конфр. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту,; Аккредитация және кадрлар дайындау сапасының кепілі А..2016 0 - г. 0 - стр.

7

Тойганбекова М. Ш. Қазақ тілінде етістіктің кактегорияларын меңгертудің ерекшеліктері Л.Г.Гумилев атындағы Еуразия университетінің Хабаршысы ғылыми журнал 0 - г. 0 - стр.

8

Тойганбекова М. Ш. М.Тиезов балалар әдебиетінің шебері Хабаршы Еуразия 0 - г. 0 - стр.

9

Тойганбекова М. Ш. Қазақ балалар әдебиеті – ұлттық мәдениетіміздің рухани іргетасы Хабаршы Еуразия 0 - г. 0 - стр.

10

Тойганбекова М. Ш. Балалар әдебиеті хақында Хабаршы Еуразия 0 - г. 0 - стр.

11

Тойганбекова М. Ш. THE BEAUTY OF NOVEL “SHAKAN-SHERI” AL-FARABI.kz. №1/2016 (Индекс 74501) 0 - г. 0 - стр.

12

Тойганбекова М. Ш. ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ЕРТЕГІЛЕРІНІҢ ЖАНРЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ GENRE FEATURES OF KAZAKH LITERARY TALES Хабаршы Еуразия 0 - г. 0 - стр.

13

Саденова А. Е. Sadenova A.E., Tolmacheva D., Ignatova E. Innovative methods of teaching dialogical forms of communication for foreign students. // Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. 0 - г. 0 - стр.

14

Игнатова Е. Р. Sadenova A., Tolmacheva D., Ignatova E. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING DIALOGICAL FORMS OF COMMUNICATION FOR FOREIGN STUDENTS Sadenova A.E., Tolmacheva D., Ignatova E. Innovative methods of teaching dialogical forms of communication for foreign students. // Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. 0 - г. 0 - стр.

15

Толмачева Д. С. Sadenova A., Tolmacheva D., Ignatova E. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING DIALOGICAL FORMS OF COMMUNICATION FOR FOREIGN STUDENTS Sadenova A.E., Tolmacheva D., Ignatova E. Innovative methods of teaching dialogical forms of communication for foreign students. // Наука и жизнь Казахстана. №1 (35) 2016. 251-255 pp. 0 - г. 0 - стр.

16

Саденова А. Е. Коммуникативтік құзыреттілікті бағалауда сұхбат-тесттің маңыздылығы. альманах «Дайджест педагогических новаций» 0 - г. 0 - стр.

17

Ахмедова А. К. Черты национального характера в русских пословицах Вестник ПГУ 0 - г. 0 - стр.

18

Сандыкбаева У. Д. ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ БОЛМЫСЫНДАҒЫ ҚҰҢДЫЛЫҚТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

19

Мажиқызы Н. ЖАСТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ БОЛМЫСЫНДАҒЫ ҚҰҢДЫЛЫҚТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

20

Ибрагимова М. Н. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы 0 - г. 0 - стр.

21

Нусупбаева С. А. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы 0 - г. 0 - стр.

22

Ибрагимова М. Н. Tuvan literary language Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific Journal 0 - г. 0 - стр.

23

Ибраимова Ж. Т. Tuvan literary language Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific Journal 0 - г. 0 - стр.

24

Нусупбаева С. А. Tuvan literary language Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific Journal 0 - г. 0 - стр.

25

Нусупбаева С. А. Орта Азияда мекен еткен қыпшақтар тарихы жайлы кейбір мәселелер Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.

26

Ибрагимова М. Н. Орта Азияда мекен еткен қыпшақтар тарихы жайлы кейбір мәселелер Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.

27

Ибрагимова М. Н. Инновацияларды басқару мәселесінің ғылымда зерттелуі Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.

28

Ибрагимова М. Н. Барақ ханның саясаты Қазақ тарихы. Ғылыми-әдістемелік журнал. 0 - г. 0 - стр.

29

Нусупбаева С. А. Барақ ханның саясаты Қазақ тарихы. Ғылыми-әдістемелік журнал. 0 - г. 0 - стр.

30

Бегалиева А. К. Ұлы Жібек жолының негізгі тармақтары Халықаралық гылыми-практ.конф.фонд бірінші президент-ұлт көшбасшысы А.2015 23 қараша 0 - г. 0 - стр.

31

Бегалиева А. К. ВОСПИТАНИЕ, ПАТРИОТИЗМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖАМБУЛА ДЖАБАЕВА Абай ат. ҚазҰПУ-дің хабаршысы. 0 - г. 0 - стр.

32

Дуйсенбаева Р. И. Тіл үйретудің тиімді жолдары Альманах «Дайджест педагогических идей» 0 - г. 0 - стр.

33

Мусаева Г. А. Прагматический подход к генеративной лингвистике Вестник КазНУ Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

34

Дауытова Ж. К. Жаңа ақпараттық технологияны оқу барасында қолдану //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

35

Абдибекова К. Д. Жаңа ақпараттық технологияны оқу барасында қолдану //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

36

Дауытова Ж. К. Қашықтан оқыту бойынша оқытушылардың кәсіби құзырлығын қалыптастырудың әдіснамалық негіздері //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

37

Дауытова Ж. К. Оқыту үрдісін ақпараттандырудың білім берудегі poлі //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

38

Дилмаханбетов Е. К. Ұлттық көркемдік өнердің тәрбиелік мүмкіндіктері мен маңызы Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

39

Дилмаханбетов Е. К. Қазақ халқының дәстүрлі бейнелеу өнері тарихын оқытудың әдіс-тәсілдері Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

40

Айтпаева А. С. FORMATION OF PHONETIC COMPETENCE ON THE INITIAL STAGE OF LANGUAGE ASSIMILATION IN A FOREIGN AUDIENCE ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN 0 - г. 0 - стр.