Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Ғылыми мақалалар

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп)

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

41

Ибраимова Ж. Т. Tuvan literary language Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific Journal 0 - г. 0 - стр.

42

Ибрагимова М. Н. Tuvan literary language Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientific Journal 0 - г. 0 - стр.

43

Ибрагимова М. Н. Орта Азияда мекен еткен қыпшақтар тарихы жайлы кейбір мәселелер Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.

44

Нусупбаева С. А. Орта Азияда мекен еткен қыпшақтар тарихы жайлы кейбір мәселелер Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.

45

Ибрагимова М. Н. Инновацияларды басқару мәселесінің ғылымда зерттелуі Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.

46

Ибрагимова М. Н. Барақ ханның саясаты Қазақ тарихы. Ғылыми-әдістемелік журнал. 0 - г. 0 - стр.

47

Нусупбаева С. А. Барақ ханның саясаты Қазақ тарихы. Ғылыми-әдістемелік журнал. 0 - г. 0 - стр.

48

Бегалиева А. К. Ұлы Жібек жолының негізгі тармақтары Халықаралық гылыми-практ.конф.фонд бірінші президент-ұлт көшбасшысы А.2015 23 қараша 0 - г. 0 - стр.

49

Бегалиева А. К. ВОСПИТАНИЕ, ПАТРИОТИЗМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖАМБУЛА ДЖАБАЕВА Абай ат. ҚазҰПУ-дің хабаршысы. 0 - г. 0 - стр.

50

Дуйсенбаева Р. И. Тіл үйретудің тиімді жолдары Альманах «Дайджест педагогических идей» 0 - г. 0 - стр.

51

Мусаева Г. А. Прагматический подход к генеративной лингвистике Вестник КазНУ Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

52

Туребекова Р. С. "Анализ учебно-научных текстов на занятиях по РЯ" Материалы 2 Международной учебно-методической конференции "Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: теория и практика" 0 - г. 0 - стр.

53

Туребекова Р. С. "Студенческая научная конференция как форма итогового контроля в курсе "Профессионально ориентированный русский язык" Материалы Международного научно-методического семинара "Русский язык и литература в современном образовательном пространстве" 0 - г. 0 - стр.

54

Туребекова Р. С. "Об изучении особенностей текстологической организации в устной речи на занятиях по РЯ" Материалы Международного научно-методического семинара "Русский язык и литература в современном образовательном пространстве" 0 - г. 0 - стр.

55

Туребекова Р. С. "Аспекты изучения научной речи на занятиях по РЯ" Материалы 8 Международной научно-методической конференции - Багизбаевские чтения 0 - г. 0 - стр.

56

Туребекова Р. С. "Изучение научного стиля на занятиях по РЯ" Республиканский педагогический журнал "Асанали" 0 - г. 0 - стр.

57

Туребекова Р. С. "СРС на занятиях по РЯ" Республиканский научно-педагогический журнал "Даулет.kz" 0 - г. 0 - стр.

58

Туребекова Р. С. "Communicative aspect of studying of features of the scientific speech" Вестник КазНУ, серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

59

Туребекова Р. С. Об изучении синтаксических особенностей публицистического стиля" Вестник КазНУ, серия журналистики 0 - г. 0 - стр.

60

Абдибекова К. Д. Жаңа ақпараттық технологияны оқу барасында қолдану //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

61

Дауытова Ж. К. Жаңа ақпараттық технологияны оқу барасында қолдану //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

62

Дауытова Ж. К. Қашықтан оқыту бойынша оқытушылардың кәсіби құзырлығын қалыптастырудың әдіснамалық негіздері //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

63

Дауытова Ж. К. Оқыту үрдісін ақпараттандырудың білім берудегі poлі //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

64

Нуршаихова Ж. А. TYPOCHORIC VERSION OF STRUCTURAL TAXONOMY OF THE RUSSIAN SENTENCE Вестник КазНУ, Серия филологическая №1 (159)2016 0 - г. 0 - стр.

65

Дилмаханбетов Е. К. Ұлттық көркемдік өнердің тәрбиелік мүмкіндіктері мен маңызы Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

66

Дилмаханбетов Е. К. Қазақ халқының дәстүрлі бейнелеу өнері тарихын оқытудың әдіс-тәсілдері Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

67

Айтпаева А. С. FORMATION OF PHONETIC COMPETENCE ON THE INITIAL STAGE OF LANGUAGE ASSIMILATION IN A FOREIGN AUDIENCE ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN 0 - г. 0 - стр.

68

Саденова А. Е. Коммуникативтіқ кұзыреттілікті бағалауда сұхбат-тесттің маңыздылығы "Дайджест" педогогических новаций 0 - г. 0 - стр.

69

Мацко И. В. Коммуникативтіқ кұзыреттілікті бағалауда сұхбат-тесттің маңыздылығы "Дайджест" педогогических новаций 0 - г. 0 - стр.

70

Саденова А. Е. Sadenova A., Saltanat Koilybayeva. PSYCHOLINGUISTIC ORIENTATION IN THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF LEARNING. // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Педагогика. Астана, №3(39) 2016. Р. 305-308. Sadenova A., Saltanat Koilybayeva. PSYCHOLINGUISTIC ORIENTATION IN THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF LEARNING. // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Педагогика. Астана, №3(39) 2016. Р. 305-308. 0 - г. 0 - стр.

71

Саденова А. Е. А.Е. Sadenova, L.S. Torokhtyi, I.V. Matzko THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY // ҚазҰУ Хабаршы. №2(160) 2016. P. 167-171. А.Е. Sadenova, L.S. Torokhtyi, I.V. Matzko THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY // ҚазҰУ Хабаршы. №2(160) 2016. P. 167-171. 0 - г. 0 - стр.

72

Бегалиева А. К. Самостоятельная работа студентов как один из способов повышения качества образования и фактор роста конкурентно способности выпускников. ƏЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ФАКУЛЬТЕТІ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ ДАЙЫНДЫҚ КАФЕДРАСЫ « ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР » атты республикалық ғылыми - практикалық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ Алматы қ ., 4-5 ақпан 2016 ж . 0 - г. 0 - стр.

73

Бегалиева А. К. Отандас қазақтардың сөйлеу тіліндегі ерекшеліктері Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2 2016ж 0 - г. 0 - стр.

74

Муртаза А. Ш. Современные методики преподавания английского языка в высших учебных заведениях Вестник Серия международные отношения и международное право 1(73) 2016 г. 0 - г. 0 - стр.

75

Муртаза А. Ш. Иностранные языки и высшие учебные заведения: новые современные структуры ВЕСТНИК КазНУ 0 - г. 0 - стр.

76

Машинбаева Г. А. «Ақсақал» сөзінің концептісі L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY ХАБАРШЫ 0 - г. 0 - стр.

77

Наралиева Р. Т. «Инновационная методика казахского языка как иностранного» Единный всероссийский научный вестник 0 - г. 0 - стр.

78

Наралиева Р. Т. М.Тиесов – балалар әдебиетінің шебері Хабаршы ЕҰУ 0 - г. 0 - стр.

79

Наралиева Р. Т. . «Қазақ балалар әдебиеті – ұлттық мәдениетіміздің рухани іргетасы» "Хабаршы" ЕҰУ 0 - г. 0 - стр.

80

Адилханова Ж. С. Қазақ мәдениетіндегі қамшының ролі "Хабаршы" Абай ат. ҚазҰУ. 0 - г. 0 - стр.