Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Ғылыми мақалалар

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп)

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

41

Саденова А. Е. Коммуникативтіқ кұзыреттілікті бағалауда сұхбат-тесттің маңыздылығы "Дайджест" педогогических новаций 0 - г. 0 - стр.

42

Мацко И. В. Коммуникативтіқ кұзыреттілікті бағалауда сұхбат-тесттің маңыздылығы "Дайджест" педогогических новаций 0 - г. 0 - стр.

43

Саденова А. Е. Sadenova A., Saltanat Koilybayeva. PSYCHOLINGUISTIC ORIENTATION IN THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF LEARNING. // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Педагогика. Астана, №3(39) 2016. Р. 305-308. Sadenova A., Saltanat Koilybayeva. PSYCHOLINGUISTIC ORIENTATION IN THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF LEARNING. // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Педагогика. Астана, №3(39) 2016. Р. 305-308. 0 - г. 0 - стр.

44

Саденова А. Е. А.Е. Sadenova, L.S. Torokhtyi, I.V. Matzko THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY // ҚазҰУ Хабаршы. №2(160) 2016. P. 167-171. А.Е. Sadenova, L.S. Torokhtyi, I.V. Matzko THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY // ҚазҰУ Хабаршы. №2(160) 2016. P. 167-171. 0 - г. 0 - стр.

45

Бегалиева А. К. Самостоятельная работа студентов как один из способов повышения качества образования и фактор роста конкурентно способности выпускников. ƏЛ - ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ФАКУЛЬТЕТІ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ ДАЙЫНДЫҚ КАФЕДРАСЫ « ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР » атты республикалық ғылыми - практикалық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ Алматы қ ., 4-5 ақпан 2016 ж . 0 - г. 0 - стр.

46

Бегалиева А. К. Отандас қазақтардың сөйлеу тіліндегі ерекшеліктері Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2 2016ж 0 - г. 0 - стр.

47

Муртаза А. Ш. Современные методики преподавания английского языка в высших учебных заведениях Вестник Серия международные отношения и международное право 1(73) 2016 г. 0 - г. 0 - стр.

48

Муртаза А. Ш. Иностранные языки и высшие учебные заведения: новые современные структуры ВЕСТНИК КазНУ 0 - г. 0 - стр.

49

Машинбаева Г. А. «Ақсақал» сөзінің концептісі L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY ХАБАРШЫ 0 - г. 0 - стр.

50

Наралиева Р. Т. «Инновационная методика казахского языка как иностранного» Единный всероссийский научный вестник 0 - г. 0 - стр.

51

Наралиева Р. Т. М.Тиесов – балалар әдебиетінің шебері Хабаршы ЕҰУ 0 - г. 0 - стр.

52

Наралиева Р. Т. . «Қазақ балалар әдебиеті – ұлттық мәдениетіміздің рухани іргетасы» "Хабаршы" ЕҰУ 0 - г. 0 - стр.

53

Сартаев С. А. Theoretical and legal issues to ensure lawful behavior in the Republic of Kazakhstan Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

54

Адилханова Ж. С. Қазақ мәдениетіндегі қамшының ролі "Хабаршы" Абай ат. ҚазҰУ. 0 - г. 0 - стр.

55

Адилханова Ж. С. М.Жұмабаевтың «Педагогика» еңбегі – ұлттық тәрбие құралы "Хабаршы" Абай ат. ҚазҰУ 0 - г. 0 - стр.

56

Койшыбаева Г. С. Использование наглядного проектирования в процессе изучения иностранного языка //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

57

Нусупбаева С. А. Қазақ-ауған ынтымақтастық байланыстарын одан әрі жетілдіру-бүгінгі күннің міндеті. Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. 0 - г. 0 - стр.

58

Тастемирова Г. А. Қазақ-ауған ынтымақтастық байланыстарын одан әрі жетілдіру-бүгінгі күннің міндеті Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. 0 - г. 0 - стр.

59

Тастемирова Г. А. Түрік әдебиетіндегі сатира жанры: дүниетанымдық көзқарас және әдеби сын " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

60

Сандыкбаева У. Д. YOUTH NATURE OF THE FORMATION OF CULTURAL VALUES – Вестник КазНУ: Серия: Философия. Культурология. - № 2. - 2011. - 12-15 бб. 0 - г. 0 - стр.

61

Ибрагимова М. Н. ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ БОЙЫНША ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ЖАЗБА ДЕРЕКТЕРДІ КЛАССИФИКАЦИЯЛАУ ҚазҰУ Хабаршысы тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

62

Сандыкбаева У. Д. XX ғасырдың 30-40 жылдардағы Қытайдағы Шынжаң өлкесіндегі әлеуметтік-саяси жағдай және Нығмет Шынжаң – Вестник КазНУ: Серия: Философия. Культурология. - № 2. - 2011. - 12-15 бб. 0 - г. 0 - стр.

63

Мацко И. В. О русском языке русских казахстанцев "Вестник" КазНПУ им. Абая 0 - г. 0 - стр.

64

Мацко И. В. THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY ҚазҰУ хабаршы 0 - г. 0 - стр.

65

Саденова А. Е. THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY ҚазҰУ хабаршы 0 - г. 0 - стр.

66

Тойганбекова М. Ш. Қазақ тілі пәні бойынша тест тапсырмаларын әзірлеудің технологиясы мен ерекшеліктері Әл-Фараби 0 - г. 0 - стр.

67

Адилханова Ж. С. Қазақ мәдениетіндегі қамшының ролі Вестник КазНПУ, N2, 2016 0 - г. 0 - стр.

68

Адилханова Ж. С. М.Жұмабаевтың «Педагогика» еңбегі – ұлттық тәрбие құралы Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

69

Сандыкбаева У. Д. YOUTH NATURE OF THE FORMATION OF CULTURAL VALUES Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

70

Мажиқызы Н. YOUTH NATURE OF THE FORMATION OF CULTURAL VALUES Вестник КазНПУ 0 - г. 0 - стр.

71

Тастемирова Г. А. "Жас талант" бизнес инкубаторының рөлі "Сәтті" газеті 0 - г. 0 - стр.

72

Адилханова Ж. С. Ұлт руханиятын таныту – біздің міндет "Сәтті" газеті 0 - г. 0 - стр.

73

Тастемирова Г. А. Жас ғалымдар кездесуі өтті "Сәтті" газеті 0 - г. 0 - стр.

74

Тойганбекова М. Ш. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING KAZAKH «Қазақ тіл білімі: лингвистикалық парадигмалар және лингводидактика» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция 0 - г. 0 - стр.

75

Адилханова Ж. С. Қазақ мәдениетіндегі қамшының рөлі Вестник КазНПУ, 2016 0 - г. 0 - стр.

76

Бимагамбетова Ж. Т. “Eastern direction of the Russian foreign policy at the turn of XVIII-XIX centuries: the geo-economic and geopolitical aspects”. "Advanced Materials Research 0 - г. 0 - стр.

77

Муртаза А. Ш. The problem of rational use of the transboundary rivers water resousrces in Central Asia: water-energy aspect "Advanced Materials Research 0 - г. 0 - стр.

78

Бисенбаев А. К. Терминком-терминологияға ықпал етуші маңызды факторлардың бірі ЕНУ хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

79

Бисенбаев А. К. Search and researches of innovative priorities in teaching Kazakh in the polyingual sphe ҚазҰУ 0 - г. 0 - стр.

80

Наралиева Р. Т. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING KAZAKH cборник статей 0 - г. 0 - стр.