Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Ғылыми мақалалар

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп)

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Уразбаева А. М. ТМД ғалымдарының бас қосуы Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

2

Уразбаева А. М. ХХ ғасырдың 20-30 жж қазақ зиялыларының Халық ағарту саласына қосқан үлесі Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

3

Сапаров Б. Ж. «Банктік қызметті мемлекеттік реттеу жұйесіндегі жеке құқықтық реттеу құралдары» әділсот 0 - г. 0 - стр.

4

Сапаров Б. Ж. «ҚР заңнамасы бойынша несиелік серіктестіктердің құқықтық жағдайы» Вестник университета им.Д.А.Кунаева 0 - г. 0 - стр.

5

Сапаров Б. Ж. «Қазақстан Республикасындағы банктік құқықтық- қатынастарды нормативтік құқықтық реттеудің мәселелері» Вестник КазНПУ имени Абая, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

6

Сапаров Б. Ж. «Банктік қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жалпы сипаттамасы» Қазақстандық халықаралық құқық журналы 0 - г. 0 - стр.

7

Койшыбаева Г. С. Алгоритм усвоения имени существительного в предложном падеже Международная конференция «Язык как маркер этнокультурной идентичности» 0 - г. 0 - стр.

8

Койшыбаева Г. С. Корреляция этнической идентичности и межпоколенной языковой трансмиссии (на материале массового социолингвистического анкетирования) Материалы 15 международной научно-теоретической конференции «Язык и инновации» 0 - г. 0 - стр.

9

Курманова Т. В. Формирование коммуникативной компетенции студентов-иностранцев в общественно-политической сфере. Сборник научных статей 0 - г. 0 - стр.

10

Курманова Т. В. Особенности довузовской подготовки студентов-иностранцев Сборник научных статей 0 - г. 0 - стр.

11

Буланова Т. М. Өткізгіштердің кедергісіне байланысты ҰБТ-де кездесетін есептерді шешу. Математика және Физика// ғылыми-әдістемелік журнал 2012 ж №1, қаңтар-ақпан. 0 - г. 0 - стр.

12

Буланова Т. М. Шунт және қосымша кедергі. ал-Фараби 0 - г. 0 - стр.

13

Тастемирова Г. А. Жамбыл жырларындағы патриоттық сезім Үрімші саяси-ғылыми журналдың қосымша саны. 0 - г. 0 - стр.

14

Тастемирова Г. А. Аударма–халықтар достығының дәнекері Вестник КазНУ, серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

15

Тойганбекова М. Ш. Қазақ тілі сабағында ойын элементін пайдалану Қазақ тілі мен әдебиеті 0 - г. 0 - стр.

16

Тойганбекова М. Ш. Қазақ диаспорасы өкілдерін тілдік ортаға бейімдеудегі инновациялық технологиялар Жұлдыз 0 - г. 0 - стр.

17

Ахмедова А. К. «Изучение определительных отношений на уроках русского языка как иностранного» Материалы 42-й Международной научно-методической конференции «Инновации в образо 0 - г. 0 - стр.

18

Ахмедова А. К. «Презентация причастий на уроках РКИ» Язык как маркер этнокультурной идентичности Материалы международной виртуальной 0 - г. 0 - стр.

19

Нуршаихова Ж. А. Интерпретация использования инновационных технологий в режиме РКИ Сб. научных трудов, посвященных юбилею д.ф.н. профессора А.Р. Бейсембаева. 0 - г. 0 - стр.

20

Нуршаихова Ж. А. Инновационная презентация модели русского предложения в формате 3Д МАХ Жизнь и язык в динамике 0 - г. 0 - стр.

21

Кадиркулов К. Ш. Лексикалық синонимдер және олардың мағыналық үйлесімділігі СДУ хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

22

Кадиркулов К. Ш. Игілік пен ізгілік ирімі Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде 0 - г. 0 - стр.

23

Кадиркулов К. Ш. Етістіктің етіс категориясын оқытудағы ықтималдылық Ұлағат 0 - г. 0 - стр.

24

Кадиркулов К. Ш. Жаңа сөздер мен жаңа сөз қолданыстардың айырым белгілері ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

25

Кадиркулов К. Ш. Сөйлемішілік синонимдердің айырым белгілері Ұлағат 0 - г. 0 - стр.

26

Кадиркулов К. Ш. Синоним сөздер және олардың лексика-семантикалық тұрғыдан үйлесімділігі Қазақ тілі мен әдебиеті 0 - г. 0 - стр.

27

Айтпаева А. С. Некоторые виды проблемного обучения иностранцев русскому языку на продвинутом этапе. Международная конференция «Язык как маркер этнокультурной идентичности» 0 - г. 0 - стр.

28

Айтпаева А. С. Учёт особенностей родных языков афганцев при обучении русскому языку. Материалы 42 Международной научно-методической конференции."Инновации в образовательной деятельности и вопросы повышения качества обучения".Книга 3 0 - г. 0 - стр.

29

Айтпаева А. С. Проблемы языковой адаптации студентов-иностранцев на начальном этапе обучения Материалы 6-го регионального конкурса-фестиваля и заочной научно-исследовательской конференции, посвященной 300-летию М.В. Ломоносова. Славянские-чтения -2011. 0 - г. 0 - стр.

30

Сартаев С. А. Правосознание современного казахстанского общества: реальность и перспективы Материалы международной научно-практической конференции «Современные технологии 0 - г. 0 - стр.

31

Сартаев С. А. Заңды жауапкершілікті жүзеге асырудағы әділеттілік қағидасын теориялық-құқықтық талдау Қазақстанның инновациялық дамуының мемлекеттік-құқықтық қамтамасыз иетудің өзект 0 - г. 0 - стр.

32

Сартаев С. А. Заңды жауапкершілік қағидасы жүйесіндегі гуманизм қағидасы ҚазҰУ-дің Хабаршысы. Заң сериясы. – 2011.- №4. - 0 - г. 0 - стр.

33

Сартаев С. А. Некоторые проблемы содержания и понятие принципа гуманизма юридической ответственности Сборник научных докладов участников республиканской научно-практической конферен 0 - г. 0 - стр.

34

Мырзабеков М. С. ХХ ғасырдың 80-90 жж. Батыс Еуропаның сыртқы саясатындағы Африка, Кариб бассейні және Тынық мұхит елдері Хабаршы, тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

35

Тилеужанова Г. Т. Мемлекеттік тілде дипломатиялық аударма негіздері пәнін жүргізуде ақпарат құралдарын қолдану. Вестник КазНУ, Серия меж. Отношения и меж. Право 0 - г. 0 - стр.

36

Муртаза А. Ш. Роль психологии как науки в мужкультурном общении KULTUR EVRENI UNIVERSE OE CULTURE 0 - г. 0 - стр.

37

Наралиева Р. Т. Тіл - әлем есігін ашатын ғажайып кілт Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектептерінде 0 - г. 0 - стр.

38

Тастемирова Г. А. Тіл - әлем есігін ашатын ғажайып кілт Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектептерінде 0 - г. 0 - стр.

39

Наралиева Р. Т. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудың инновациялық технологиясын қалыптастырудың ерекшеліктері А.Байтұрсынұлы - қазақ тілі білімінің көшбасшысы 0 - г. 0 - стр.

40

Нуршаихова Ж. А. Некоторые интерактивные методики на занятиях с иностранцами Инновации в образовании и науке в условиях политической и экономической модернизации Казахстана 0 - г. 0 - стр.