Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Ғылыми мақалалар

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп)

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Уразбаева А. М. ХХ ғасырдың 20-30 жж қазақ зиялыларының Халық ағарту саласына қосқан үлесі Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

2

Койшыбаева Г. С. Алгоритм усвоения имени существительного в предложном падеже Международная конференция «Язык как маркер этнокультурной идентичности» 0 - г. 0 - стр.

3

Койшыбаева Г. С. Корреляция этнической идентичности и межпоколенной языковой трансмиссии (на материале массового социолингвистического анкетирования) Материалы 15 международной научно-теоретической конференции «Язык и инновации» 0 - г. 0 - стр.

4

Курманова Т. В. Формирование коммуникативной компетенции студентов-иностранцев в общественно-политической сфере. Сборник научных статей 0 - г. 0 - стр.

5

Курманова Т. В. Особенности довузовской подготовки студентов-иностранцев Сборник научных статей 0 - г. 0 - стр.

6

Буланова Т. М. Өткізгіштердің кедергісіне байланысты ҰБТ-де кездесетін есептерді шешу. Математика және Физика// ғылыми-әдістемелік журнал 2012 ж №1, қаңтар-ақпан. 0 - г. 0 - стр.

7

Буланова Т. М. Шунт және қосымша кедергі. ал-Фараби 0 - г. 0 - стр.

8

Тастемирова Г. А. Аударма–халықтар достығының дәнекері Вестник КазНУ, серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

9

Тойганбекова М. Ш. Қазақ диаспорасы өкілдерін тілдік ортаға бейімдеудегі инновациялық технологиялар Жұлдыз 0 - г. 0 - стр.

10

Ахмедова А. К. «Изучение определительных отношений на уроках русского языка как иностранного» Материалы 42-й Международной научно-методической конференции «Инновации в образо 0 - г. 0 - стр.

11

Ахмедова А. К. «Презентация причастий на уроках РКИ» Язык как маркер этнокультурной идентичности Материалы международной виртуальной 0 - г. 0 - стр.

12

Нуршаихова Ж. А. Инновационная презентация модели русского предложения в формате 3Д МАХ Жизнь и язык в динамике 0 - г. 0 - стр.

13

Кадиркулов К. Ш. Игілік пен ізгілік ирімі Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде 0 - г. 0 - стр.

14

Кадиркулов К. Ш. Жаңа сөздер мен жаңа сөз қолданыстардың айырым белгілері ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

15

Айтпаева А. С. Некоторые виды проблемного обучения иностранцев русскому языку на продвинутом этапе. Международная конференция «Язык как маркер этнокультурной идентичности» 0 - г. 0 - стр.

16

Айтпаева А. С. Учёт особенностей родных языков афганцев при обучении русскому языку. Материалы 42 Международной научно-методической конференции."Инновации в образовательной деятельности и вопросы повышения качества обучения".Книга 3 0 - г. 0 - стр.

17

Сартаев С. А. Некоторые проблемы содержания и понятие принципа гуманизма юридической ответственности Сборник научных докладов участников республиканской научно-практической конферен 0 - г. 0 - стр.

18

Тилеужанова Г. Т. Мемлекеттік тілде дипломатиялық аударма негіздері пәнін жүргізуде ақпарат құралдарын қолдану. Вестник КазНУ, Серия меж. Отношения и меж. Право 0 - г. 0 - стр.

19

Наралиева Р. Т. Тіл - әлем есігін ашатын ғажайып кілт Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектептерінде 0 - г. 0 - стр.

20

Тастемирова Г. А. Тіл - әлем есігін ашатын ғажайып кілт Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектептерінде 0 - г. 0 - стр.

21

Наралиева Р. Т. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудың инновациялық технологиясын қалыптастырудың ерекшеліктері А.Байтұрсынұлы - қазақ тілі білімінің көшбасшысы 0 - г. 0 - стр.

22

Нуршаихова Ж. А. Некоторые интерактивные методики на занятиях с иностранцами Инновации в образовании и науке в условиях политической и экономической модернизации Казахстана 0 - г. 0 - стр.

23

Нуршаихова Ж. А. Обучение РКИ: эвристический подход Journal of science of Hnue: Hanoi National University of education 0 - г. 0 - стр.

24

Адилханова Ж. С. "Өзге тілді дәрісханаларда грамматикалық заңдылықтарды меңгерте отырып тілді үйретудің тиімділігі". "Ғылым әлемі" атты халықаралық ғылыми конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

25

Игнатова Е. Р. Формирование фонетических навыков речи при обучении русскому языку Journal of science of Hnue: Hanoi National University of education 0 - г. 0 - стр.

26

Игнатова Е. Р. Формирование грамматических навыков при обучении русскому языку у иностранных студентов Journal of science of Hnue: Hanoi National University of education 0 - г. 0 - стр.

27

Сартаев С. А. Некоторые проблемы содержания и понятие принципа гуманизма юридической ответственности Сборник научных докладов участников республиканской научно-практической конференции «Идеи конституционализма и проблемы развития казахстанского государства и права в современных условиях. – Алматы, 2012. – 20 марта. – 106-111. 0 - г. 0 - стр.

28

Сартаев С. А. Заңды жауапкершілік ұстанымдарын айқындаудың танымдық мәселелері ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы 5(285). Қыркүйек-қазан 2012. – 22-26 бб. 0 - г. 0 - стр.

29

Сартаев С. А. Заңды жаупкершілік қағидалары мен құқық қағидаларының ара-қатынасы, өзара байланысы ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы 0 - г. 0 - стр.

30

Сартаев С. А. Мемлекеттік-конфессионалдық қатынастардың Қазақстандық үлгісін жетілдіру мәселелері ҚазҰУ-дің Хабаршысы. Заң сериясы 0 - г. 0 - стр.

31

Азнабакиева М. А. Системный подход к обучению и подготовке иностранных студентов к выпускному тестированию Бюллетень КазПРЯЛ 0 - г. 0 - стр.

32

Курманова Т. В. Системный подход к обучению и подготовке иностранных студентов к выпускному тестированию Бюллетень КазПРЯЛ 0 - г. 0 - стр.

33

Наралиева Р. Т. Өнегелі өмір Шетел азаматтарын оқытудың, әлеуметтік ортаға бейімдеудің мәселелері 0 - г. 0 - стр.

34

Кадиркулов К. Ш. Көріксіз ойдан көрікті тіл тумайды Қазақ тілі мен әдебиеті 0 - г. 0 - стр.

35

Кадиркулов К. Ш. Синонимдердің басты ерекшелігі - мағыналық айырым белгілері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

36

Кадиркулов К. Ш. Көріксіз ойдан көркем тіл тумайды Қазақ тілі мен әдебиеті 0 - г. 0 - стр.

37

Буланова Т. М. Физика бойынша білім сапасын арттыруда өзіндік жұмыстардың тиімділігі. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ//Шетел азаматтарын оқытудың,әлеуметтік ортаға бейімдеудің мәселелері.//Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 0 - г. 0 - стр.

38

Буланова Т. М. Қазақ диаспорасы жастарын физика сабағында сатылай дамыта оқыту технологиясын үйретудің негізгі әдістемелік ерекшеліктері Білім беру қызметіндегі инновациялар және оқытудың сапасын арттыру мәселелері і.//42-ші Халықаоалық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары. 0 - г. 0 - стр.

39

Саденова А. Е. Преподавания иностранного языка в студенческой аудитории: теория и практика Планета "Руский язык" в виртуальном лингво-коммуникативном пространстве [Электронный ресурс]: виртуал. сб. научн. тр., 3-5 октября 2012 – Италия, Армения, Южная Корея, США, Казахстан, 0 - г. 0 - стр.

40

Мусабекова У. Е. Современное состояние и тенденции литературного перевода в Казахстане научно методический журнал "Русский язык и литература в Азербайджане" 0 - г. 0 - стр.