Main / Biology and Biotechnology / Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience

List of publications

Year of publication:

41

Сраилова Г. Т. Еланцев А.Б., Маркеева С.С., Аскарова З.А. Особенности адаптации к условиям жаркого климата в зависимости от уровня физической подготовки 2011 - г. 1 - стр.

42

Аскарова З. А. Еланцев А.Б., Маркеева С.С., Сраилова Г.Т. Особенности адаптации к условиям жаркого климата в зависимости от уровня физической подготовки 2011 - г. 1 - стр.

43

Басыгараев Ж. М. Нанотехнологиялық әдісті пайдалану арқылы биореттегішті бөліп алу және құрылымын анықтау 2011 - г. 1 - стр.

44

Басыгараев Ж. М. Ақтөбе қаласын көгалдандыру шараларына сараптама 2012 - г. 1 - стр.

45

Басыгараев Ж. М. Цитокинин медиаторы биореттегішін экологиялық мақсаттарға қолдану 2012 - г. 1 - стр.

46

Бактыбаева Л. К. Изменение уровня токсичности исследуемых соединений ряда БИВ в условиях острой интоксикации организма животных солями тяжелых металлов 2012 - г. 7 - стр.

47

Басыгараев Ж. М. Атмосфералық ауаға өндіріс орындарынан шығарылатын газдардың өсу динамикасын анықтау 2012 - г. 2 - стр.

48

Аскарова З. А. ФИЗИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕ КЕЗІНДЕГІ СПОРТШЫЛАРДЫҢ ГЕМОДИНАМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ӨЗГЕРУІ/ 2011 - г. 3 - стр.

49

Басыгараев Ж. М. биологиялық өнімділікті арттыруға цитокинин медиаторының әсерін зерттеу 2012 - г. 1 - стр.

50

Басыгараев Ж. М. жаңа биореттегіштің әсер ету механизмін анықтау 2012 - г. 2 - стр.

51

Сраилова Г. Т. Аскарова З.А. Исследование показателей дыхательной системы человека в условиях физической и респираторной нагрузок. 2011 - г. 1 - стр.

52

Аскарова З. А. Сраилова Г.Т. Исследование показателей дыхательной системы человека в условиях физической и респираторной нагрузок. 2011 - г. 1 - стр.

53

Аскарова З. А. ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУ ДЕҢГЕЙІ ӘРТҮРЛІ СТУДЕНТТЕРДІҢ ТЫНЫС АЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ КҮЙІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ 2011 - г. 4 - стр.

54

Аскарова З. А. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ г. АЛМАТЫ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 2011 - г. 5 - стр.

55

Аскарова З. А. Маркеева С.С., Сраилова Г.Т., Жүнісжан А.Ж., Дощанова Б.К. Физикалық жүктеме кезіндегі спортшылардың гемодинамикалық көрсеткіштерінің өзгеруі 2011 - г. 1 - стр.

56

Сраилова Г. Т. Аскарова З.А., Маркеева С.С., Жүнісжан А.Ж., Дощанова Б.К. Физикалық жүктеме кезіндегі спортшылардың гемодинамикалық көрсеткіштерінің өзгеруі 2011 - г. 1 - стр.

57

Сраилова Г. Т. Жүнісжан А.Ж., Бугыбаева Ш.Б. Сыртқы тыныс алудын жасқа сай ерекшеліктері 2011 - г. 1 - стр.

58

Аскарова З. А. Использование информационных технологий в образовательном процессе. 2012 - г. 4 - стр.

59

Аскарова З. А. Маркеева С.С., Сраилова Г.Т. Физикалық даму деңгейі әртүрлі студенттердің тыныс алу жүйесінің функционалдық күйін салыстырмалы зерттеу 2011 - г. 1 - стр.

60

Сраилова Г. Т. Аскарова З.А., Маркеева С.С. Физикалық даму деңгейі әртүрлі студенттердің тыныс алу жүйесінің функционалдық күйін салыстырмалы зерттеу 2011 - г. 1 - стр.

61

Сраилова Г. Т. Аскарова З.А., Маркеева С.С., Дощанова Б.К. Функциональные особенности яичников у девочек-подростков г.Алматы в норме и патологии. 2011 - г. 1 - стр.

62

Аскарова З. А. Маркеева С.С., Сраилова Г.Т., Дощанова Б.К. Функциональные особенности яичников у девочек-подростков г.Алматы в норме и патологии. 2011 - г. 1 - стр.

63

Аскарова З. А. Адаптация студентов младших курсов к учебному процессу. 2012 - г. 4 - стр.

64

Сраилова Г. Т. Испамбетова Г.А. Спортпен шұғылданатын және шұғылданбайтын студенттердің жүрек-қан тамырлар жүйесінің бейімделу потенциалын зерттеу 2012 - г. 1 - стр.

65

Сраилова Г. Т. Функциональная активность коры надпо-чечников и беременность 2012 - г. 1 - стр.

66

Торманов Н. Мәселелі жағдай тұғызып оқутудың дидактикалық қағидалары. 2011 - г. 4 - стр.

67

Швецова Е. В. Ступенчатая подготовка и индивидуализация обучения. 2012 - г. 3 - стр.

68

Швецова Е. В. Индивидуальное обучение и кредитная технология. 2011 - г. 4 - стр.

69

Тулеуханов С. Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т. Термодинамика биологических систем. 2012 - г. 5 - стр.

70

Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Термодинамика биологических систем. 2012 - г. 5 - стр.

71

Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Швецова Е.В. Термодинамика биологических систем. 2012 - г. 5 - стр.

72

Тулеуханов С. Биологиялық белсенді қосылыстардың летальды дозасын анықтау 2011 - г. 2 - стр.

73

Тулеуханов С. Жүрек жұмысы ырғағының өзгерісіне коррекция жасау жолдары 2011 - г. 1 - стр.

74

Тулеуханов С. Кардио-респираторлық жүйенің тәуліктік ырғағының хроноқұрылымдық параметрлерінің ерекшеліктері 2011 - г. 2 - стр.

75

Тулеуханов С. Мәселелі оқытудың басты талаптары 2011 - г. 1 - стр.

76

Тулеуханов С. Стресс фактордың ағзаға әсерін хронофизиологиялық көрсеткіші бойынша анықтау 2011 - г. 1 - стр.

77

Тулеуханов С. Действие ингибиторов кальциевой сигнальной системы на процесс экзоцитоза в клетках асцитной карциномы Эрлиха 2011 - г. 5 - стр.

78

Тулеуханов С. Индивидуальное обучение и кредитная технология 2011 - г. 3 - стр.

79

Тулеуханов С. Мәселелі жағдай туғызып оқытудың дидактикалық қағадалары 2011 - г. 5 - стр.

80

Тулеуханов С. Современные тенденции разработки и производство лекарственных средств 2011 - г. 1 - стр.