Main / Biology and Biotechnology / Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience

List of publications

Year of publication:

1

Камзанова А. Т. Токсанбаева Н.К., Жубаназарова Н.С. Социально-личнотсные компетенции выпускников как отражение эффективности инновационных технологий в обучении 2015 - г. 4 - стр.

2

Жолдасова М. К. Аймаганбетова О.Х., Жубаназарова Н.С., Болтаева А.М. Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы негізінде студенттердің қарым-қатынасын қалыптастыру жолдары 2015 - г. 4 - стр.

3

Жолдасова М. К. Лиясова А.А., Камзанова А.Т. Гуманизация образования в вузе посредством гештальт-технологий 2015 - г. 4 - стр.

4

Камзанова А. Т. Лиясова А.А., Жолдасова М.К. Гуманизация образования в вузе посредством гештальт-технологий 2015 - г. 4 - стр.

5

Камзанова А. Т. Токсанбаева Н.К., Жубаназарова Н.С. Социально-личностные компетенции выпускников как отражение эффективности инновационных технологий в обучении 2015 - г. 4 - стр.

6

Жолдасова М. К. Файзуллина А.К., Дуйсенбеков Д.Д., Калымбетова Э.К., Баймолдина Л.О. Түлектердің құзыреттілігін дамыту - еңбек әрекеті өнімділігінің жемісі ретінде 2015 - г. 4 - стр.

7

Жолдасова М. К. Жоғары сынып оқушыларының қарым-қатынаста зейін қасиеттерінің ерекшеліктері 2015 - г. 4 - стр.

8

Жолдасова М. К. ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕ БАЛАЛАР ЖАҒДАЙЫ 2015 - г. 5 - стр.

9

Қайрат Б. Қ. Жасанды жағдайда өсірілетін бекіре тұқымдастары қан сарысуының кейбір биохимиялық көрсеткіштеріне әртүрлі өнімдік жемдердің әсері 2015 - г. 1 - стр.

10

Камзанова А. Т. Кабакова М.П. Компетентностная модель выпускника-психолога как основа менеджмента качества высшего образования 2015 - г. 3 - стр.

11

Жаманбаева Г. Т. Противолейкемические эффекты экстрактов лекарственных растений Казахстана 2015 - г. 2 - стр.

12

Жаманбаева Г. Т. Enhanced antileukemic action of combined extracts from Kazakhstan medicinal plants 2015 - г. 5 - стр.

13

Жаманбаева Г. Т. Табиғи полифенолдардың лейкемияға қарсы әсері 2015 - г. 2 - стр.

14

Мурзахметова М. Enhanced antileukemic action of combined extracts from Kazakhstan medicinal plants 2015 - г. 5 - стр.

15

Мурзахметова М. Противолейкемические эффекты экстрактов лекарственных растений Казахстана 2015 - г. 2 - стр.

16

Ахметова А. Б. Роль инновационных кластеров в построении наукоемкой экономики 2015 - г. 1 - стр.

17

Аблайханова Н. Т. The electron-microscopic studi of the conducting Zone of the Iung of bacterian Camel 2015 - г. 1 - стр.

18

Кулбаева М. С. Мектепке даярлық тобында оқитын оқушылардың ойлау қабілетінің даму дәрежесінің физиологиялық көрсеткіштерімен байланыстылығы 2015 - г. 1 - стр.

19

Кулбаева М. С. Жас ерекшеліктеріне сәйкес жасөспірімдердіңкардиореспираторлық жүйесінің хроноқұрылымдық параметрлеріне бүйрек ауруының әсерін анықтау 2015 - г. 1 - стр.

20

Кулбаева М. С. Бүйрек ауруы кезіндегі физиологиялық өзгерістері байқалған студенттердің жүрегінің физиологиялық күйін зерттеу 2015 - г. 1 - стр.

21

Кулбаева М. С. Егеуқұйрықтардың бас миы ишемия-реперфузиясы кезіндегі гематологиялық көрсеткіштері зерттеу 2015 - г. 1 - стр.

22

Кулбаева М. С. Әртүрлі физиологиялық күйдегі студенттердің жүрек қызметіндегі qrs жиынтығын зерттеу 2015 - г. 1 - стр.

23

Атанбаева Г. К. ВЛИЯНИЕ ХЛОРИДА КАДМИЯ И ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ НА ЛИМФОДИНАМИКУ И СОСТАВ ЛИМФЫ 2015 - г. 4 - стр.

24

Атанбаева Г. К. Influence of cadmium chhoride and enterosorbents on the lymphdinamycs and compotents 2015 - г. 5 - стр.

25

Кулбаева М. С. Швецова Е.В., Инюшин В.М., Тулеуханов С.. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ КУРСОВ «БИОФИЗИКА» И «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОФИЗИКА» 2015 - г. 1 - стр.

26

Швецова Е. В. Инюшин В.М., Кулбаева М.С., Тулеуханов С.. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ КУРСОВ «БИОФИЗИКА» И «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОФИЗИКА» 2015 - г. 1 - стр.

27

Тулеуханов С. Швецова Е.В., Инюшин В.М., Кулбаева М.С. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ КУРСОВ «БИОФИЗИКА» И «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОФИЗИКА» 2015 - г. 1 - стр.

28

Тулеуханов С. Швецова Е.В., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. ДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН И НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЖИВОТНЫХ 2015 - г. 1 - стр.

29

Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. ДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН И НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЖИВОТНЫХ 2015 - г. 1 - стр.

30

Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Тусупбекова Г.А. ДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН И НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЖИВОТНЫХ 2015 - г. 1 - стр.

31

Тусупбекова Г. А. Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т. ДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН И НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЖИВОТНЫХ 2015 - г. 1 - стр.

32

Тусупбекова Г. А. Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Кулбаева М.С., Шаповалов Ю.А., Аблайханова Н.Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА 2015 - г. 1 - стр.

33

Шаповалов Ю. А. Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Кулбаева М.С., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА 2015 - г. 1 - стр.

34

Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Кулбаева М.С., Шаповалов Ю.А., Тусупбекова Г.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА 2015 - г. 1 - стр.

35

Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Кулбаева М.С., Шаповалов Ю.А., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА 2015 - г. 1 - стр.

36

Тулеуханов С. Швецова Е.В., Кулбаева М.С., Шаповалов Ю.А., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА 2015 - г. 1 - стр.

37

Кулбаева М. С. Тулеуханов С.., Швецова Е.В., Шаповалов Ю.А., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА 2015 - г. 1 - стр.

38

Жапаркулова Н. И. The maintenance of hormones in blood of the varnishing ratsat intoxication salts of heavy metals and their correction 2015 - г. 8 - стр.