Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

81

Куаналиева Г. А. Қылмыстық іс жүргізудегі адвокаттың процессуалдық қызметінің ерекшеліктері //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

82

Урисбаева А. А. Қылмыстық іс жүргізудегі адвокаттың процессуалдық қызметінің ерекшеліктері //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

83

Куаналиева Г. А. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасайтын қылмыскердің тұлғасы //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

84

Куаналиева Г. А. To a question of the principles of criminal proceedings "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

85

Куаналиева Г. А. Procedural guarantees in criminal legal proceedings of the Republic of Kazakhstan "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

86

Куаналиева Г. А. Экономические преступления как объект права, криминалистики и уголовно-процессуальной деятельности Республики Казахстан "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

87

Куаналиева Г. А. Some problems of cattle breeding in the Republic of Kazakhstan "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

88

Куаналиева Г. А. The rights and personal freedoms - the main value in the sphere of criminal process Вестник КазНУ серия международного права №2 (74) 2016 0 - г. 0 - стр.

89

Куаналиева Г. А. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың кейбір мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева № 4 2016 0 - г. 0 - стр.

90

Айгаринова Г. Т. Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтардың кейбір мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева № 4 2016 0 - г. 0 - стр.

91

Айгаринова Г. Т. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіруіне байланысты ауылшаруашылық өнімдерін өндірудің құқықтық мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева №4 2016 0 - г. 0 - стр.

92

Куаналиева Г. А. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіруіне байланысты ауылшаруашылық өнімдерін өндірудің құқықтық мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева №4 2016 0 - г. 0 - стр.

93

Куаналиева Г. А. Ветеринарлық қауіпсіздіктің кейбір мәселелері №5 том 2, 2016 "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

94

Куаналиева Г. А. To a question of the rights of the personality in criminal procedure of the Republic of Kazakhstan №5 том 2, 2016 "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

95

Куаналиева Г. А. Judicial control in a context of the Concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan /Чешская республика STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

96

Мадияр А. С. Жерге жеке меншік құқығының пайда болу негіздері Вестник КазНУ серия юридическая №2 (78). 2016. 0 - г. 0 - стр.

97

Мадияр А. С. Қaзaқстaн Рeспубликaсының aуыл шaруaшылығын дaмытудың өзeкті мәсeлeлeрі Вестник КазНУ серия юридическая №1 (77). 2016 0 - г. 0 - стр.

98

Куаналиева Г. А. Кәмелетке толмаған қылмыскердің әлеуметтік және криминологиялық сипаттамасы туралы кейбір мәселелер Вестник Евразийской Юридической Академии имени Д.А.Кунаева 0 - г. 0 - стр.

99

Куаналиева Г. А. Прокурордың процессуалдық қызметінің кейбір мәселелері Вестник Евразийской Юридической Академии имени Д.А.Кунаева 0 - г. 0 - стр.

100

Рыскалиев Д. У. Қызметкердің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды өндіріудің құқықтық сұрақтары: талдамалық аспектіде ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN 0 - г. 0 - стр.

101

Худайбердина Г. А. Enterprise as an object of civil law Вестник КазНу серия юридическая 2(78) 2016 0 - г. 0 - стр.

102

Рыскалиев Д. У. Трудовые отношения в антикоррупционном законодательстве ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN 0 - г. 0 - стр.

103

Қожабек Қ. М. Equal access to publicly funded health care services-the legal experiences of Finland and Kazakhstan International Comparative Jurisprudence 0 - г. 0 - стр.

104

Тыныбеков С. Use of a Trust Сonstruction for the Purpose to Control Affiliate and Inter-Group Connections Under the Laws of the Republic of Kazakhstan "Eurasian Journal of Social Science and Humanities" 0 - г. 0 - стр.

105

Бисенғали Л. Негативные последствия миграции "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

106

Бисенғали Л. К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ МИГРАНТОВ "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

107

Аратұлы Қ. Методика расследования преступлений в сфере информационной безопасности Вестник КазНУ (серия юридическая) №2 (78) 0 - г. 0 - стр.

108

Бисенғали Л. К вопросу о предупреждении преступности мигрантов "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

109

Джангабулова А. К. State as legal entity of land ownership STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

110

Джангабулова А. К. The features and concept of the responsibility for violation of environmental law STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

111

Айдарханова К. Н. Integration problems of legal education into the world educational space STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

112

Айдарханова К. Н. Comparative analysis of industrial policy implementation practices of foreign countries STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

113

Айгаринова Г. Т. қазақстан республикасында өнекәсіп жерлерін қорғау мен пайдалануды құқықтық реттеудегі мемлекеттің рөлі Вестник серия Юридическая 0 - г. 0 - стр.

114

Айгаринова Г. Т. legal problems of insurance relations in agriculture of the Republic of Kazakhstan studia prawincze kul 1 (65) 2016 0 - г. 0 - стр.

115

Шарипова А. Б. International practice in regulating liability for illegal migration Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

116

Джансараева Р. Е. International practice in regulating liability for illegal migration Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

117

Мухамадиева Г. Н. International practice in regulating liability for illegal migration Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

118

Бисенғали Л. International practice in regulating liability for illegal migration Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

119

Аратұлы Қ. Murder for hire: the theory and practice Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

120

Аратұлы Қ. Problems of corruption and possible solutions Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics Materials of scientific conference 0 - г. 0 - стр.