Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

81

Айгаринова Г. Т. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіруіне байланысты ауылшаруашылық өнімдерін өндірудің құқықтық мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева №4 2016 0 - г. 0 - стр.

82

Куаналиева Г. А. Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіруіне байланысты ауылшаруашылық өнімдерін өндірудің құқықтық мәселелері Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева №4 2016 0 - г. 0 - стр.

83

Куаналиева Г. А. Ветеринарлық қауіпсіздіктің кейбір мәселелері №5 том 2, 2016 "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

84

Куаналиева Г. А. To a question of the rights of the personality in criminal procedure of the Republic of Kazakhstan №5 том 2, 2016 "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

85

Куаналиева Г. А. Judicial control in a context of the Concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan /Чешская республика STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

86

Куаналиева Г. А. Кәмелетке толмаған қылмыскердің әлеуметтік және криминологиялық сипаттамасы туралы кейбір мәселелер Вестник Евразийской Юридической Академии имени Д.А.Кунаева 0 - г. 0 - стр.

87

Куаналиева Г. А. Прокурордың процессуалдық қызметінің кейбір мәселелері Вестник Евразийской Юридической Академии имени Д.А.Кунаева 0 - г. 0 - стр.

88

Рыскалиев Д. У. Қызметкердің өміріне, денсаулығына келтірілген зиянды өндіріудің құқықтық сұрақтары: талдамалық аспектіде ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN 0 - г. 0 - стр.

89

Худайбердина Г. А. Enterprise as an object of civil law Вестник КазНу серия юридическая 2(78) 2016 0 - г. 0 - стр.

90

Рыскалиев Д. У. Трудовые отношения в антикоррупционном законодательстве ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN 0 - г. 0 - стр.

91

Қожабек Қ. М. Equal access to publicly funded health care services-the legal experiences of Finland and Kazakhstan International Comparative Jurisprudence 0 - г. 0 - стр.

92

Тыныбеков С. Use of a Trust Сonstruction for the Purpose to Control Affiliate and Inter-Group Connections Under the Laws of the Republic of Kazakhstan "Eurasian Journal of Social Science and Humanities" 0 - г. 0 - стр.

93

Бисенғали Л. Негативные последствия миграции "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

94

Бисенғали Л. К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ МИГРАНТОВ "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

95

Аратұлы Қ. Методика расследования преступлений в сфере информационной безопасности Вестник КазНУ (серия юридическая) №2 (78) 0 - г. 0 - стр.

96

Бисенғали Л. К вопросу о предупреждении преступности мигрантов "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

97

Джангабулова А. К. State as legal entity of land ownership STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

98

Джангабулова А. К. The features and concept of the responsibility for violation of environmental law STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

99

Айгаринова Г. Т. қазақстан республикасында өнекәсіп жерлерін қорғау мен пайдалануды құқықтық реттеудегі мемлекеттің рөлі Вестник серия Юридическая 0 - г. 0 - стр.

100

Айгаринова Г. Т. legal problems of insurance relations in agriculture of the Republic of Kazakhstan studia prawincze kul 1 (65) 2016 0 - г. 0 - стр.

101

Шарипова А. Б. International practice in regulating liability for illegal migration Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

102

Джансараева Р. Е. International practice in regulating liability for illegal migration Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

103

Мухамадиева Г. Н. International practice in regulating liability for illegal migration Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

104

Бисенғали Л. International practice in regulating liability for illegal migration Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

105

Аратұлы Қ. Murder for hire: the theory and practice Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

106

Аратұлы Қ. Problems of corruption and possible solutions Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics Materials of scientific conference 0 - г. 0 - стр.

107

Айгаринова Г. Т. Қазақстан Республикасында радиоактивті заттар және қалдықтардың айналымында мемлекеттік бақылау жасауды құқықтық реттеу мәселелері Вестник серия Юридическая 0 - г. 0 - стр.

108

Тыныбеков С. Қaзaқстaн Республикaсының зaңнaмaлaры негізіндегі бaлa aсырaп aлудың құқықтық aспектілері Вестник КазНУ серия юридическая 2 (78) 0 - г. 0 - стр.

109

Шуланбекова Г. К. Қазақстандағы мал шаруашылығын құқықтық реттеудегі өзекті мәселелер «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журналының 0 - г. 0 - стр.

110

Шуланбекова Г. К. ТМД елдерімен мал шаруашылығындағы құқықтық қатынасты қалыптастыру «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журналының 0 - г. 0 - стр.

111

Жатканбаева А. Е. An analysis of the legality of the sanction Art. 328 of the Administrative Code of the Republic of Kazakhstan STUDIA PRAWNICZE KUL 2 (66) 2016 0 - г. 0 - стр.

112

Джангабулова А. К. Прaвовые aспекты рaзвития топливно-энергетического комплексa в Республике Кaзaхстaн Вестник КазНУ. Серия Юридическая 0 - г. 0 - стр.

113

Джангабулова А. К. The concept of renewable energy sources STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

114

Оңдашұлы Е. Роль природного богатства в развитии экономики Вестник КазНУ Серия международные отношения и международное право 0 - г. 0 - стр.

115

Калиева Г. С. Property basis of business activity in the Republic of Kazakhstan Studia Prawnicze kul 0 - г. 0 - стр.

116

Даубасов С. Ш. The problem of illegal migration, and possible ways to solve it Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

117

Калиева Г. С. To a question of movement of cultural values through customs border of the Customs Union Studia Prawnicze Kul 0 - г. 0 - стр.

118

Даубасов С. Ш. Urgent problems of appeals procedure of juveniles Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

119

Тыныбеков С. Legal aspects of children adoption under the legislation of the Republic of Kazakhstan Чехия Studia i artkyly 2(66)2016 0 - г. 0 - стр.

120

Даубасова С. Ш. Concerning the notions of “examination” and “forensic examination” according to the law of the Republic of Kazakhstan Indian Journal of Science and Technology 0 - г. 0 - стр.