Main / History / Books, monographs

History

List of publications.

Year of publication:

Кокебаева Г. К.
Кокебаева Г.К., Дадабаева Г.Р., Байсымакова М.С. Новейшая история мира. Хрестоматия. Учебное пособие для 9-класса 12-летних школ.– Алматы: Мектеп, 2011. – 136 с.
Мектеп
2011 - г. ISBN 430-602-0-246 7 - стр.

41

Кокебаева Г. К.
Көкебаева Г.К., Дадабаева Г.Р., Байсымақова М.С. Дүниежүзінің қазіргі заман тарихы. Әдістемелік нұсқау. 12 жылдық мектептің 9-сынып мұғалімдеріне арналған құрал. – Алматы: Мектеп, 2011. – 80 б.
Мектеп
2011 - г. ISBN 430-601-0-248 4 - стр.

42

Кокебаева Г. К.
Кокебаева Г.К., Дадабаева Г.Р., Байсымакова М.С. Новейшая история мира. Методическое руководство. Пособие для учителей 9-класса 12-летних школ.– Алматы: Мектеп, 2011. – 84 с.
Мектеп
2011 - г. ISBN 430--601-0-282 4 - стр.

43

Кундакбаева Ж. Б.
1. Kundakbayeva Zhanat History of Kazakhstan in the late medieval period of the XIII-the first third of the XVIII centuries). – Almaty: "Кazakh University" Publishing house, 2011. - 136 p. isbn 978-601-247-356-8
"Қазақуниверситеті"
2011 - г. 136 - стр.

44

Кундакбаева Ж. Б.
2. Құндақбаева Ж.Б. Кейінгі ортағасырлар кезеңіндегі Қазақстан тарихы (XIII- XVIII ғғ. алғашқы жартысы). - Алматы: Қазақ университетi, 2011. - 128 б. ISBN- 978- 601-247-347-6
"Қазақ университеті"
2011 - г. 128 - стр.

45

Кундакбаева Ж. Б.
1.Historical Dictionary of Kazakhstan (соавторы Устина Маркус, Дидар Касымова). – United States of America: Scarecrow Press, 2012 ISBN-10:0810867826, ISBN-13 9780810867826. -320 p.
United States of America: Scarecrow Press, 2012 ISBN-
2012 - г. 320 - стр.

46

Кокебаева Г. К.
Көкебаева Г.К. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы. 1-бөлім: Электроднық оқулық. – Алматы: Қазақ университеті, 2012.
Қазақ университетi
2012 - г. ISBN 9965-30-632-х 15 - стр.

47

Султангалиева Г. С.
.Султангалиева Г.С. Среднеазиатская политика России и татарские переводчики //История татар Т.6. Казань. 2013. С.339-342
Институт истории им. Ш.Марджани
2013 - г. 40 - стр.

48

Беделова Г. С.
"Орта ғасырлардағы Шығыс мемлекеттерінің тарихы ( Қытай мен Үндістан ХІІІ-ХІҮ ғғ.)"
"Қазақ университеті"
2013 - г. ISBN 978-601-247-834-1 9 - стр.

49

Тулебаев Т. А.
Кадими дуния тарихи
Атамұра
2012 - г. ISBN 978-601-282-255-7 10 - стр.

50

Омаров Г. К.
«Практикалық археология» оқу құралы
Қазақ университетi
2012 - г. 138 - стр.

51

Жумагулов К. Т.
Очерк этногенеза, материальной и духовной культуры германцев на современном этапе исследования
Павлодар:« Кереку», 2011. -125 с.
2011 - г. 7 - стр.

52

Жумагулов К. Т.
Ежелгі Шығыс тарихы.
"Қазақ университеті" баспасы
2012 - г. 7 - стр.

53

Картаева Т. Е.
Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде
“Алаш: тарихи-зерттеулер орталығы”
2011 - г. ISBN 9965-765-40-5 19 - стр.

54

Картаева Т. Е.
Тәуелсіз елім – тағдырым менің
ҚазҰАУ
2011 - г. ISBN 978-601-241-334-2 4 - стр.

55

Мухатова О. Х.
Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. 10. Арғын. Алаш тарихи зерттеу орталығы, 2011 ж.
Алаш ТЗО
2011 - г. ISBN 9965-765-40-5 425 - стр.

56

Нурпеисова Б. Е.
Архивоведение
Ғылым
2003 - г. ISBN 9965-07-323-6 144 - стр.

57

Нурпеисова Б. Е.
Современные проблемы международных отношений в контексте внешней политики РК
ТОО "Tandem-2`
2012 - г. ISBN 978-601-270-087-9 10 - стр.

58

Нурпеисова Б. Е.
Современные проблемы международных отношений. Практикум для СРС.
"Tandem-2 "
2012 - г. ISBN 978-601-270-087-9 96 - стр.

59

Қаражан Қ. С.
Смагулов С.. Қазақстан Республикасының тарихы: Хрестоматия. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. 250 бет. Авторлар ұжымы: Қ.С.Қаражан, К.Е.Абикенова, С.Смағұлов
Қазақ университеті
2013 - г. 16 - стр.

60

Смагулов С.
Қаражан Қ.С. Қазақстан Республикасының тарихы: Хрестоматия. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. 250 бет. Авторлар ұжымы: Қ.С.Қаражан, К.Е.Абикенова, С.Смағұлов
Қазақ университеті
2013 - г. 16 - стр.

61

Кокебаева Г. К.
Баранников А.А.,, Дягель О.Ю., Кокебаева Г.К. и др. Россия в мире: опыт прошлого – взгляд в будущее. Коллективная монография. //– Новосибирск, 2012. – 227 с. Глава 9 написана Кокебаевой Г.К.
ООО агентство "СИБПРИНТ"
2012 - г. ISBN 978-5-94301-375-1 13 - стр.

62

Кокебаева Г. К.
Кокебаева Г.К. Новейшая история стран Европы и Америки. 1918-1945. Хрестома¬тия. – Алматы: Қазақ универ¬ситеті, 2012. – 230 с.
Қазақ университеті
2012 - г. ISBN 978-601-247-568-5 20 - стр.

63

Кокебаева Г. К.
Жумагулов К.Т., Кокебаева Г.К., Машимбаев С.М., Байсымакова М.С. Всемирная история. Учебник для 10 кл. 12-летних школ. – Алматы: Мектеп, 2012. – 216 с.
Мектеп
2012 - г. ISBN 4306020600-116-404-1 12 - стр.

64

Кокебаева Г. К.
Жұмағұлов Қ.Т., Көкебаева Г.К., Мәшімбаев С.М., Байсымакова М.С. Дүниежүзі тарихы. 12 жылдық мектептің 10-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Мектеп, 2012. – 184 б.
Мектеп
2012 - г. ISBN 430-06020600-115-404 14 - стр.

65

Кокебаева Г. К.
Жумагулов К.Т., Кокебаева Г.К. Машимбаев С.М., Байсымакова М.С.Всемирная история. Хрестоматия. Учебное пособие для 10 кл. 12-летних школ. – Алматы: Мектеп, 2012. – 108 с.
Мектеп
2012 - г. ISBN 4306022300-174--404- 5 - стр.

66

Кокебаева Г. К.
Жұмағұлов Қ.Т., Көкебаева Г.К. Мәшімбаев С.М., Байсымакова М.С. Дүниежүзі тарихы. Хрестоматия.12 жылдық мектептің 10-сыныбына арналған оқу құралы. – Алматы: Мектеп, 2012. – 108 б.
Мектеп
2012 - г. ISBN 4306022300-182-404-1 5 - стр.

67

Кокебаева Г. К.
Жумагулов К.Т., Кокебаева Г.К. Машимбаев С.М., Байсымакова М.С.Всемирная история. Методическое руководство. Пособие для учителей 10 кл. 12-летних школ. – Алматы: Мектеп, 2012. – 72 с.
Мектеп
2012 - г. ISBN 4306020600-150-404-1 3 - стр.

68

Кокебаева Г. К.
Жұмағұлов Қ.Т., Көкебаева Г.К., Мәшімбаев С.М., Байсымакова М.С. Дүниежүзі тарихы. Әдістемелік нұсқау. 2 жылдық мектептің 10-сыныбына арналған әдістемелік оқу құралы. – Алматы: Мектеп, 2012. – 72 б.
Мектеп
2012 - г. ISBN 4306010600-184-404-1 3 - стр.

69

Картаева Т. Е.
Әлемдік музейлер кеңістігі
Қазақ университеті
2013 - г. ISBN 978-601-247-874-7 9 - стр.

70

Картаева Т. Е.
Қазақ халқының этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі.
DPS
2012 - г. ISBN 978-601-7026-18-9 46 - стр.

71

Елеуов М.
Ортағасырлық Ақтөбе қаласының бұзылу тарихы
Қазақ университеті
2013 - г. ISBN 978-601-247-922-5 7 - стр.

72

Елеуов М.
Археология, этнология және музеологияның өзекті мәселелері
Қазақ университеті
2013 - г. ISBN 978-601-247-923-2 9 - стр.

73

Калшабаева Б. К.
Түркия қазақтары (тарихи-этнографиялық зерттеу)
"Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби
2013 - г. ISBN 39(=512.122) (560) 160 - стр.

74

Шалгинбаева С. Х.
Музеи под открытым небом
Казак университетI КазНУ им. аль-Фараби
2013 - г. ISBN 978-601-247-865-5 6 - стр.

75

Кокебаева Г. К.
Кокебаева Г.К. Германия ¬– Россия – СССР: политика, война и плен. – Алматы: Қазақ университеті, 2009. – 345 с.
"Қазақ университеті"
2009 - г. ISBN 9965-30-840-3 21 - стр.

76

Нурпеисова Б. Е.
ОРЫСША-АҒЫЛШЫНША ЖӘНЕ ҚАЗАҚША МЕНЕДЖЕР СӨЗДІГІ
Издатмаркет
2007 - г. ISBN 978-601 270 - стр.

77

Тасилова Н. А.
«Қырғыздардың (Қазақтардың) жер пайдалану материалдары...» - Қазақстан тарихының дерек көзі.(ХІХ ғ. соңы - ХХ ғ. басы). Оқу құралы.
"Қазақ университет" баспасы
2011 - г. 158 - стр.

78

Тасилова Н. А.
Деректану пәнін оқыту методикасы.
"Қазақ университет" баспасы
2011 - г. 301 - стр.

79

Тасилова Н. А.
Деректану пәнін оқыту методикасы.
"Қазақ университет" баспасы
2011 - г. 301 - стр.

80