Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Ғылыми мақалалар

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп)

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

81

Наралиева Р. Т. Қазақ тіліндегі тәуелдік жалғауын шәкірттерге меңгертудің тиімді әдісі 8th International scientific conference Ahhlied Sciences fnd technologies in the Unitef States and Euprope: common challenges and scientific findings" 0 - г. 0 - стр.

82

Буланова Т. М. Жас ұрпаққа адамгершілік-рухани тәрбие беру мәселесі. . "Салыстырмалы білім беру: әдіснамасы, замануи үрдістері мен мәселелері" VI халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 0 - г. 0 - стр.

83

Буланова Т. М. Терминологиялық сөздіктерді физика сабағында қолдану. "Салыстырмалы білім беру: әдіснамасы, замануи үрдістері мен мәселелері" VI халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 0 - г. 0 - стр.

84

Буланова Т. М. Инновациялық технологияларды қолдану арқылы білім алушылардың білім сапасын арттыру "Салыстырмалы білім беру: әдіснамасы, замануи үрдістері мен мәселелері" VI халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 0 - г. 0 - стр.

85

Наралиева Р. Т. Білім алушының өзіндік жұмысына жетекшіліктің маңызы Алматы ұстазы 0 - г. 0 - стр.

86

Якубаева К. С. Определение объема навыков и умений аудирования при обучении РКИ Дайджест педагогических новаций. Альманах/сост. Ж. Нуршаихова.- А., 2014. -№ 2 май 2014. 0 - г. 0 - стр.

87

Якубаева К. С. Особенности восприятия и понимания учебной лекции при обучении РКИ Материалы 44-ой научно-методической конференции "Компетентностно-ориентированная система оценки знаний" 0 - г. 0 - стр.

88

Якубаева К. С. Формирование грамматических навыков на начальном этапе обучения студентов-иностранцев XLIIІ Научно-методической конференции «Компетентностная модель выпускника в системе современного непрерывного профессионального образования» -17-18 января 2013 года -43 конф. КазНУ им.аль-Фараби Статья: «Жаңа Зеландия: болашаққа жаңа көзқарас (оқытудағы инновациялар және психология ғылымын дамыту тәжірибелерінен)» 0 - г. 0 - стр.

89

Якубаева К. С. Работа с аудиотекстом на занятиях по РКИ В мире методики: казахский и русский языки как иностранный: методический сборник для преподавателей казахского и русского языков как иностранного /под ред. Ж.А. Нуршаиховой. 0 - г. 0 - стр.

90

Якубаева К. С. Учет лексических особенностей научного стиля речи при обучении РКИ Материалы Международной научно-методической виртуальной конференции 0 - г. 0 - стр.

91

Ахмедова А. К. Социально-культурный аспект при изучении русского языка как иностранного слушателями из Исламской Республики Афганистан Альманах научно-методических материалов 0 - г. 0 - стр.

92

Ахмедова А. К. Роль воспитательной работы в процессе обучения русскому и казахскому языкам как иностранным Материалы Круглого стола "Воспитательная работа с иностранными слушателями и студентами" 0 - г. 0 - стр.

93

Ахмедова А. К. К проблеме изучения определительных отношений на уроках русского языка как иностранного в иноязычной аудитории. Альманах научно-методических материалов 0 - г. 0 - стр.

94

Ахмедова А. К. Изучение сложноподчинённых предложений с союзным словом «который» на уроках РКИ Авторские технологии в преподавании языков 0 - г. 0 - стр.

95

Ахмедова А. К. Варианты презентации глаголов движения Авторские технологии в преподавании языков 0 - г. 0 - стр.

96

Нуршаихова Ж. А. ETHNIC MENTALITY: LANGUAGE AND CULTURE Russian Filology 0 - г. 0 - стр.

97

Нуршаихова Ж. А. В поисках преодоления языкового барьера Tap Chi Khoa Hoc Jornal of Science 0 - г. 0 - стр.

98

Нуршаихова Ж. А. О взаимосвязи языка, этнического менталитета и культуры TAP CHI KHOA HOC, Journal of Science, Hanoi National University of education. 0 - г. 0 - стр.

99

Нуршаихова Ж. А. DISCOURSE AS A SOCIAL PRACTICES TOOL ДИСКУРС КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК Вопросы когнитивной лингвистики 0 - г. 0 - стр.

100

Нуршаихова Ж. А. Теория в практике преподавания языков Вестник КазНУ Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

101

Саденова А. Е. Тіл меңгерудегі басты факторлардың бірі – уәждемелік (мотивация) «Шығыс тілдерін оқытудағы инновациялық бағыт-бағдарлар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

102

Саденова А. Е. Қазақ тілін меңгертуде шешендік сөз өнерімен таныстырудың ерекшелігі В мире методики: казахский и русский языки как иностранные. 0 - г. 0 - стр.

103

Саденова А. Е. Современные подходы в процессе обучения иностранному языку JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE. 0 - г. 0 - стр.

104

Саденова А. Е. Тіл меңгерудегі сөйлеу мәдениетінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері "Қазақстанның шетелдік Шығыс елдерімен тарихи-мәдени байланыстары" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары" 0 - г. 0 - стр.

105

Ибрагимова М. Н. Әмір Темірдің Моғолстанға жасаған жорықтары Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 5th International symposium 15th September, 2014 0 - г. 0 - стр.

106

Ибрагимова М. Н. Қазақ хандары әулетінің шығу тарихы жайлы кейбір мәселелер. Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

107

Буланова Т. М. Компьютерлік оқу құралын физика сабағында пайдаланудың тиімділігі және компьютерлік тестілеу //Заманауи үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзыреттік үлгісі// атты XLIII ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

108

Буланова Т. М. Оқушылардың білім деңгейін жоғары дәрежеге көтерудің негізгі жоспарлары //Заманауи үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзыреттік үлгісі// атты XLIII ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

109

Буланова Т. М. Физика бойынша білім сапасын арттыруда өзіндік жұмыстардың тиімділігі. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ//Шетел азаматтарын оқытудың,әлеуметтік ортаға бейімдеудің мәселелері.//Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 0 - г. 0 - стр.

110

Буланова Т. М. Қазақ диаспорасы жастарын физика сабағында сатылай дамыта оқыту технологиясын үйретудің негізгі әдістемелік ерекшеліктері Білім беру қызметіндегі инновациялар және оқытудың сапасын арттыру мәселелері і.//42-ші Халықаоалық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары. 0 - г. 0 - стр.

111

Буланова Т. М. Физика және математика пәндерінің есептерін шғару әдістемелерінің ұқсастықтары Заманауи білім берудің тиімді әдістемелері 0 - г. 0 - стр.

112

Ибрагимова М. Н. Әмір Темір және оның ұрпақтарына арналған шығармаларды зерттеудің кейбір мәселелері Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

113

Ибрагимова М. Н. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. 0 - г. 0 - стр.

114

Ибрагимова М. Н. Ақ Орда мемлекетінің саяси тарихы ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. 0 - г. 0 - стр.

115

Ибрагимова М. Н. THE HISTORY OF ZHALAYR TRIBE IN THE WORKS OF MASTER TEMIR Science: IntegratingTheory and Practice. Part 2. Materials of International Conference "Science: Integrating Theory and Practice". 0 - г. 0 - стр.

116

Ибрагимова М. Н. Темірлік шығармалар жайлы белгілі шығыстанушы В.П.Юдиннің көзқарасы. Ж. Аймауытовтың 125 жылдығына арналған «Аймауытов оқулары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 0 - г. 0 - стр.

117

Саденова А. Е. Преподавания иностранного языка в студенческой аудитории: теория и практика Планета "Руский язык" в виртуальном лингво-коммуникативном пространстве [Электронный ресурс]: виртуал. сб. научн. тр., 3-5 октября 2012 – Италия, Армения, Южная Корея, США, Казахстан, 0 - г. 0 - стр.

118

Ибрагимова М. Н. The history of Zhalayr tribe in the scholar works of Amir Temir Electronic magazine "e-history.kz" » National History. New researches 0 - г. 0 - стр.

119

Ибрагимова М. Н. Жалайырлар тарихы мәселесі Әмір Темір кезеңіндегі тарихшылардың шығармаларында ҚазМҚПУ Хабаршысы (Тарих, экономика, құқық сериясы). 0 - г. 0 - стр.

120

Ибрагимова М. Н. HISTORY OF THE TRIBES OCCUPIED IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE AGES INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WORLD Science Proceedings of the conference Scientific and Practical Results in 2014. 0 - г. 0 - стр.