Басты бет / Биология және биотехнология / Ғылыми мақалалар

Биология және биотехнология

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

201

Мелдебекова А. А. Variation factors of some minerals in camel milk NATO Science for Peace and Security Series-C: Environmental security 0 - г. 0 - стр.

202

Нармуратова М. Х. Variation factors of some minerals in camel milk NATO Science for Peace and Security Series-C: Environmental security 0 - г. 0 - стр.

203

Бактыбаева Л. К. Изменение уровня токсичности исследуемых соединений ряда БИВ в условиях острой интоксикации организма животных солями тяжелых металлов Материалы Международной научно-практической конференции "DNY VEDY - 2012" 0 - г. 0 - стр.

204

Конуспаева Г. С. Fatty acids composition of dromedary and bactrian camel milk in Kazakhstan JOURNAL OF CAMEL PRACTICE AND RESEARCH 0 - г. 0 - стр.

205

Нармуратова М. Х. Fatty acids composition of dromedary and bactrian camel milk in Kazakhstan JOURNAL OF CAMEL PRACTICE AND RESEARCH 0 - г. 0 - стр.

206

Конуспаева Г. С. Heavy metals and trace elements content in camel milk and shubat from Kazakhstan NATO Science for Piece and Security series - C: Environmental Security 0 - г. 0 - стр.

207

Мелдебекова А. А. Heavy metals and trace elements content in camel milk and shubat from Kazakhstan NATO Science for Piece and Security series - C: Environmental Security 0 - г. 0 - стр.

208

Конуспаева Г. С. Lactoferrin of camel milk of Kazakhstan Desertification Combat and Food Safety 0 - г. 0 - стр.

209

Нармуратова М. Х. Lactoferrin of camel milk of Kazakhstan Desertification Combat and Food Safety 0 - г. 0 - стр.

210

Нармуратова М. Х. Probiotic properties of a sour-milk product: Shubat from the camel milk Desertification Combat and Food Safety 0 - г. 0 - стр.

211

Конуспаева Г. С. Probiotic properties of a sour-milk product: Shubat from the camel milk Desertification Combat and Food Safety 0 - г. 0 - стр.

212

Ахтаева Н. З. Антропогенді ластанған ортадағы бұта және жартылай бұта өсімдіктерінің өркендерінің морфологиялық ерекшеліктері. Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

213

Ахтаева Н. З. Структурно-экологические особенности Artemisia marschaliana Spreng в условиях загрязнения ксенобиотиками “Проблемы агрохимии и экологии” 0 - г. 0 - стр.

214

Оразова С. Б. Активность ферментов антиоксидантной системы защиты клеток микроводорослей при культивировании в моно- и дикультуре Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

215

Конуспаева Г. С. Comparative fatty acid gross composition of camel milk in Bactrian camel and dromedary Journal of Camelid Science 0 - г. 0 - стр.

216

Нармуратова М. Х. Comparative fatty acid gross composition of camel milk in Bactrian camel and dromedary Journal of Camelid Science 0 - г. 0 - стр.

217

Оразова С. Б. Влияние эндомикоризы на некоторые биохимические показатели растений Avena sativa L. и Phaseolus vulgaris L. при почвенном загрязнении тяжелыми металлами в условиях лабораторного эксперимента Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

218

Богуспаев К. К. Влияние эндомикоризы на некоторые биохимические показатели растений Avena sativa L. и Phaseolus vulgaris L. при почвенном загрязнении тяжелыми металлами в условиях лабораторного эксперимента Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

219

Оразова С. Б. Plant respiratory burst oxidase homologs impinge on wound responsiveness and development in Lycopersicon esculentum PLANT CELL 0 - г. 0 - стр.

220

Тулеуханов С. Асцитті карциномды Эрлих жасушаларындағы экзоцитозды зерттеудің әдістемелік тәсілдері Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

221

Тулеуханов С. Кардио-респираторлық жүйенің мезгілге байланысты хроноқұрылымдық параметрлерінің ерекшеліктері Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

222

Тулеуханов С. Қалыпты және патология жағдайындағы жануарлар ағзасының функционалды күйін Кирлиан эффектісі бойынша зерттеу Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

223

Тулеуханов С. Қорғасын ацетатының әсерімен зақымдалған сүйек кемігінің қан түзілуіне жаңа БИВ-7 қосылысының әсері Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

224

Тулеуханов С. Стресс факторлардың ағзаға тигізетін әсерлерін аурикулярлы биоактивті нүктелердің биофизикалық қасиеттері бойынша зерттеу және олардың хроноқұрылымдық параметрлерін анықтау Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

225

Тулеуханов С. Экзогенді факторлардың жануарлардың электрокардиограммасына әсері // ҚазҰУ хабаршысы. Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

226

Тулеуханов С. Влияние экзаменационного стресса на некоторые показатели ЭКГ студентов в разные сезоны года Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

227

Тулеуханов С. Исследование экзоцитоза и фосфолипидного состава мембран в клетках асцитной карциномы Эрлиха в условиях гипоксии Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

228

Тулеуханов С. Профессор В. М. Инюшин - ученый, организатор науки и общественный деятель Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

229

Тулеуханов С. Biomechanical and bioelectrical properties of rat’s blood under the effect of infrasound at different durations of time Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

230

Тулеуханов С. Merging of phospholipids membranes with a plasmatic membrane of cells International Journal of chemistry and biology 0 - г. 0 - стр.

231

Тулеуханов С. Study the biological effect of infrasound treated water on the erythrocyte membrane permeability International Journal of chemistry and biology 0 - г. 0 - стр.

232

Тулеуханов С. The influense of the infrasound on the immunological properties of rats blood International Journal of chemistry and biology 0 - г. 0 - стр.

233

Тулеуханов С. Егеуқұйрықтардың иммундық клеткаларының көрсеткіштеріне қорғасын ацетатының әсері және оларды белсенді қосылыстармен калыптастыру. Известия НАН РК: серия биологическая и медицинская 0 - г. 0 - стр.

234

Нуртазин С. Т. Сорбұлақ суқоймасындағы бақаның (Rana ridibunda) жүрегін электронды микроскопия әдісі арқылы зерттеу. Журнал Поиск: Серия «Естественных и технических наук», 0 - г. 0 - стр.

235

Тулеуханов С. Стресс-факторлардың әсерінен жануарлар терісіндегі биоактівті нүктелерінің (БАН) температурасының тәуліктік және маусымдық динамикасының ерешеліктері. Известия НАН РК: серия биологическая, медицинская 0 - г. 0 - стр.

236

Нуртазин С. Т. Биоиндикационные исследования печени лягушки озерной из некоторых водоемов Иле-Балхашского бассейна. Известия НАН РК: серия биологическая и медицинская 0 - г. 0 - стр.

237

Тулеуханов С. Исследование особенностей слияния клеточных мембран в ходе экзоцитоза. Вестник КазНУ. Серия биологическая 0 - г. 0 - стр.

238

Нуртазин С. Т. Әр түрлі экологиялық факторлар кезінде жылдам кесірттің аш ішегін морфологиялық зерттеу. Здоровье и болезнь 0 - г. 0 - стр.

239

Нуртазин С. Т. Эксперимент кезінде егеуқұйрықтардың бүйрегін гистологиялық зерттеу. Журнал Поиск: Серия «Естественных и технических наук», 0 - г. 0 - стр.

240

Нуртазин С. Т. Сравнительное гистологическое изучение желудка лягушки озерной (Rana ridibunda) из некоторых районов Алматинской области Журнал Поиск: Серия «Естественных и технических наук», 0 - г. 0 - стр.