Жариялыным тізімдері

1
Баймаханова Д. М. К вопросу о роли Парламента РК и законодательства процесса в становлении системы конституционализма и укрепления механизма защиты прав граждан в РК 2012 - г. 8 - стр.
2
Баймаханова Д. М. Основные компоненты конституционализма и их влияние на развития основы прав и свобод граждан РК 2011 - г. 5 - стр.
3
Баймаханова Д. М. Некоторые аспекты теории конституционного контроля 2011 - г. 12 - стр.
4
Баймаханова Д. М. К вопросу о функциях Конституции в современным период 2012 - г. 7 - стр.
5
Баймаханова Д. М. Функции Конституции в современном период: некоторые аспекты 2012 - г. 4 - стр.
6
Баймаханова Д. М. Развитие системы конституционализма в РК как одно из направлений модернизации общества - политической сферы 2012 - г. 7 - стр.
7
Баймаханова Д. М. К вопросу совершенствовании механизма защиты прав граждан РК 2011 - г. 8 - стр.
8
Баймаханова Д. М. К теоретическим вопросам права на информационный безопасность 2012 - г. 7 - стр.
9
Усеинова К. Р. Становление независимости в РК; итоги развития 2011 - г. 5 - стр.
10
Усеинова К. Р. Присяга – как институт традиционного права казахов 2011 - г. 7 - стр.
11
Усеинова К. Р. Международное сотрудничество в сфере противодействия экстремизму 2012 - г. 4 - стр.
12
Усеинова К. Р. Право интеллектуальной собственности в традиционном обществе 2012 - г. 4 - стр.
13
Усеинова К. Р. К вопросу о религиозном экстремизме 2012 - г. 3 - стр.
14
Мынбатырова Н. К. Қазақ әдет-ғұрып құқығында ана мен бала мүддесінің қорғалуы 2012 - г. 4 - стр.
15
Мынбатырова Н. К. Қазақстанның саяси-құқықтық іліміндегі тәуелсіздік идеясының бастаулары 2011 - г. 5 - стр.
16
Мынбатырова Н. К. Құқықтық және саяси ілімде халық билігі тұжырымдамасының қалыптасуы 2012 - г. 8 - стр.
17
Мынбатырова Н. К. Қазақ қоғамындағы билік айту дәстүрі (кейбір билік шешімдерге талдау) 2012 - г. 6 - стр.
18
Мынбатырова Н. К. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы билер мектебінен өтудің жолдары мен ерекшеліктері 2012 - г. 6 - стр.
19
Турсынкулова Д. А. Қазақ әдет құқығындағы өзара көмек институтының кейбір өзекті қырлары 2011 - г. 4 - стр.
20
Жарболова А. Ж. Қазақстан халқы – негізгі заң шығарушы субъект ретінде 2011 - г. 7 - стр.
21
Жарболова А. Ж. Жергілікті өкілді және атқарушы органдардың біртұтастығы қағидасының сипаты және оның өзгертілуі. 2012 - г. 5 - стр.
22
Кенжалиев З. Ж. Конституционно-правовая система Республики Казахстан 2011 - г. 24 - стр.
23
Кенжалиев З. Ж. Некоторые итоги и перспективы конституционно-правового развития Республики Казахстан (1991-2011 г.) 2012 - г. 7 - стр.
24
Кенжалиев З. Ж. Жатканбаева А.Е. К вопросу о государственно-правовом регулировании информационного воздействия 2012 - г. 15 - стр.
25
Кенжалиев З. Ж. Қазақстан Республикасында мелекеттік тіл мен мемлекеттік әліпбиді құқықтық тұрғыдан реттеудің кейбір мәселелері 2011 - г. 13 - стр.
26
Кенжалиев З. Ж. Конституционно-правовые проблемы брака и семьи 2012 - г. 6 - стр.
27
Кенжалиев З. Ж. Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы конституциялық нормалардың шынайы мақсаты мен міндеттерін оқыту мәселелері 2012 - г. 6 - стр.
28
Жарболова А. Ж. ҚР конституциялық құқығы пәні бойынша семинар сабақтарын өткізу әдістемесі 2012 - г. 5 - стр.
29
Жарболова А. Ж. Конституциялық құқықты терең меңгеруде үйірменің маңызы және қажеттігі 2012 - г. 4 - стр.
30
Жарболова А. Ж. Конституциялық құқық тәртібін оқытудың өзектілігі және оның ғылыммен байланысы. 2012 - г. 4 - стр.
31
Баймаханова Д. М. Поиск новых подходов и специфика преподавания учебного курса «Конституционное право РК» на современном этапе 2012 - г. 6 - стр.
32
Баймаханова Д. М. Специфика и особенности предмета и метода муниципального права 2012 - г. 6 - стр.
33
Баймаханова Д. М. Жатканбаева А.Е. К вопросу о необходимости подготовки специалистов «юрист-социальный работник» в Казахстане 2012 - г. 13 - стр.
34
Баймаханова Д. М. Жатканбаева А.Е. К вопросу о необходимости подготовки специалистов «юрист-социальный работник» в Казахстане 2012 - г. 13 - стр.
35
Мынбатырова Н. К. Некоторые методические аспекты преподавания современного курса "История государства и права зарубежных стран" 2012 - г. 4 - стр.
36
Мынбатырова Н. К. Оқу процесінде студенттердің белсенділігін арттыру жолдары мен тәсілдерінің кейбір мәселелері 2012 - г. 5 - стр.
37
Сартаев С. А. Правосознание современного казахстанского общества: реальность и перспективы 2011 - г. 3 - стр.
38
Сартаев С. А. Заңды жауапкершілікті жүзеге асырудағы әділеттілік қағидасын теориялық-құқықтық талдау «Қазақстанның инновациялық дамуының мемлекеттік-құқықтық қамтамасыз иетудің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Алматы, 2011. – 10 декабря. – 296-300 бб. 2011 - г. 5 - стр.
39
Сартаев С. А. Заңды жауапкершілік қағидасы жүйесіндегі гуманизм қағидасы. ҚазҰУ-дің Хабаршысы. Заң сериясы. – 2011.- №4. - 2011 - г. 5 - стр.
40
Сартаев С. А. Жоғары оқу орындарында құқықтық тәрбие нысандарын ұйымдастырудың кейбір мәселелеріМатериалы методического семинара «Методика преподавания государственно-правовых дисциплин в условиях модернизации казахстанского общества». – Алматы, 2012. - 23 февраля - С. 44-47. 2012 - г. 3 - стр.