Басты бет / Заң / Теории и истории государства и права, конституционного и административного права / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Теории и истории государства и права, конституционного и административного права

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Баймаханова Д. М. Основные компоненты конституционализма и их влияние на развития основы прав и свобод граждан РК 2011 - г. 5 - стр.

2

Баймаханова Д. М. Некоторые аспекты теории конституционного контроля 2011 - г. 12 - стр.

3

Баймаханова Д. М. К вопросу совершенствовании механизма защиты прав граждан РК 2011 - г. 8 - стр.

4

Усеинова К. Р. Становление независимости в РК; итоги развития 2011 - г. 5 - стр.

5

Усеинова К. Р. Присяга – как институт традиционного права казахов 2011 - г. 7 - стр.

6

Каратаева А. М. Функция государства в области регулирования экологических проблем 2011 - г. 4 - стр.

7

Каратаева А. М. Функция государства в области регулирования экологических проблем 2011 - г. 4 - стр.

8

Каратаева А. М. Политика и деятельность государства в сфере демографии 2011 - г. 6 - стр.

9

Каратаева А. М. Политика и деятельность государства в сфере демографии 2011 - г. 6 - стр.

10

Мынбатырова Н. К. Қазақстанның саяси-құқықтық іліміндегі тәуелсіздік идеясының бастаулары 2011 - г. 5 - стр.

11

Мынбатырова Н. К. Қазақстанның саяси-құқықтық іліміндегі тәуелсіздік идеясының бастаулары 2011 - г. 5 - стр.

12

Ибраева А. С. Профессиональная правовая культура судей и ее влияние на развитие правовой системы Казахстана 2011 - г. 5 - стр.

13

Ибраева А. С. Идеи о праве и правовом государстве в трудах академика Г. Сапаргалиева 2011 - г. 4 - стр.

14

Турсынкулова Д. А. Қазақ әдет құқығындағы өзара көмек институтының кейбір өзекті қырлары 2011 - г. 4 - стр.

15

Турсынкулова Д. А. Қазақ әдет құқығындағы өзара көмек институтының кейбір өзекті қырлары 2011 - г. 4 - стр.

16

Ибраева А. С. Защита прав человека в Республике Казахстан: некоторые теоретические и практические проблемы 2011 - г. 5 - стр.

17

Ибраева А. С. К вопросу о формировании национальной идеи в Казахстане: теоретико-правовой аспект 2011 - г. 10 - стр.

18

Ибраева А. С. К вопросу о национальной идее как основы для дальнейшего утверждения Казахстана в качестве правового государства 2011 - г. 5 - стр.

19

Ибраева А. С. Особенности развития парламентаризма в Республике Казахстан 2011 - г. 2 - стр.

20

Ибраева А. С. Форма правления Республики Казахстан: анализ конституционных норм в контексте стремления Казахстана к президенстко-парламентской форме правления 2011 - г. 8 - стр.

21

Сагинаев М. Е. Нездемковский В.В. "Формирование института выборов в Казахстане: некоторые историко-правовые аспекты" 2011 - г. 7 - стр.

22

Сагинаев М. Е. "Некоторые проблемы соотношения выборного законодательства Республики Казахстан и международных избирательных стандартов" 2011 - г. 7 - стр.

23

Жарболова А. Ж. Қазақстан халқы – негізгі заң шығарушы субъект ретінде 2011 - г. 7 - стр.

24

Кенжалиев З. Ж. Конституционно-правовая система Республики Казахстан 2011 - г. 24 - стр.

25

Кенжалиев З. Ж. Конституционно-правовая система Республики Казахстан 2011 - г. 24 - стр.

26

Кенжалиев З. Ж. Қазақстан Республикасында мелекеттік тіл мен мемлекеттік әліпбиді құқықтық тұрғыдан реттеудің кейбір мәселелері 2011 - г. 13 - стр.

27

Кенжалиев З. Ж. Қазақстан Республикасында мелекеттік тіл мен мемлекеттік әліпбиді құқықтық тұрғыдан реттеудің кейбір мәселелері 2011 - г. 13 - стр.

28

Сартаев С. А. Правосознание современного казахстанского общества: реальность и перспективы 2011 - г. 3 - стр.

29

Сартаев С. А. Заңды жауапкершілікті жүзеге асырудағы әділеттілік қағидасын теориялық-құқықтық талдау «Қазақстанның инновациялық дамуының мемлекеттік-құқықтық қамтамасыз иетудің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Алматы, 2011. – 10 декабря. – 296-300 бб. 2011 - г. 5 - стр.

30

Сартаев С. А. Заңды жауапкершілік қағидасы жүйесіндегі гуманизм қағидасы. ҚазҰУ-дің Хабаршысы. Заң сериясы. – 2011.- №4. - 2011 - г. 5 - стр.

31

Сманова А. Б. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамның дамуындағы үкіметтік емес ұйымдардың атқаратын қызметтерінің құқықтық негіздері 2011 - г. 4 - стр.