Жариялыным тізімдері

1
Баймаханова Д. М. Основные компоненты конституционализма и их влияние на развития основы прав и свобод граждан РК 2011 - г. 5 - стр.
2
Баймаханова Д. М. Некоторые аспекты теории конституционного контроля 2011 - г. 12 - стр.
3
Баймаханова Д. М. К вопросу совершенствовании механизма защиты прав граждан РК 2011 - г. 8 - стр.
4
Усеинова К. Р. Становление независимости в РК; итоги развития 2011 - г. 5 - стр.
5
Усеинова К. Р. Присяга – как институт традиционного права казахов 2011 - г. 7 - стр.
6
Мынбатырова Н. К. Қазақстанның саяси-құқықтық іліміндегі тәуелсіздік идеясының бастаулары 2011 - г. 5 - стр.
7
Турсынкулова Д. А. Қазақ әдет құқығындағы өзара көмек институтының кейбір өзекті қырлары 2011 - г. 4 - стр.
8
Жарболова А. Ж. Қазақстан халқы – негізгі заң шығарушы субъект ретінде 2011 - г. 7 - стр.
9
Кенжалиев З. Ж. Конституционно-правовая система Республики Казахстан 2011 - г. 24 - стр.
10
Кенжалиев З. Ж. Қазақстан Республикасында мелекеттік тіл мен мемлекеттік әліпбиді құқықтық тұрғыдан реттеудің кейбір мәселелері 2011 - г. 13 - стр.
11
Сартаев С. А. Правосознание современного казахстанского общества: реальность и перспективы 2011 - г. 3 - стр.
12
Сартаев С. А. Заңды жауапкершілікті жүзеге асырудағы әділеттілік қағидасын теориялық-құқықтық талдау «Қазақстанның инновациялық дамуының мемлекеттік-құқықтық қамтамасыз иетудің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. – Алматы, 2011. – 10 декабря. – 296-300 бб. 2011 - г. 5 - стр.
13
Сартаев С. А. Заңды жауапкершілік қағидасы жүйесіндегі гуманизм қағидасы. ҚазҰУ-дің Хабаршысы. Заң сериясы. – 2011.- №4. - 2011 - г. 5 - стр.
14
Сманова А. Б. Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамның дамуындағы үкіметтік емес ұйымдардың атқаратын қызметтерінің құқықтық негіздері 2011 - г. 4 - стр.