Main / Oriental Studies / Department of Middle Eastern and South Asian Studies / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Department of Middle Eastern and South Asian Studies

List of publications

Year of publication:

1

Боранбаева А. Ж. «Парсы тілінің Қазақстанда ислам діні мен мәдениетінің таралуындағы тарихи рөлі» (парсы тілінде). 2012 - г. 1 - стр.

2

Надирова Г. Е. Two novels - two concepts of historical development 2012 - г. 8 - стр.

3

Надирова Г. Е. Transliterating Methods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language 2012 - г. 5 - стр.

4

Калиева Ш. С. ОТЫРАРЛЫҚ ҒҰЛАМАЛАРДЫҢ ИСЛАМ ӨРКЕНИЕТІ МЕН АРАБ ФИЛОЛОГИЯСЫ ҒЫЛЫМЫНА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 2012 - г. 25 - стр.

5

Мустафаева А. А. Революция 2011 года в Египте: предпосылки и результаты 2012 - г. 3 - стр.

6

Калиева Ш. С. «Діни онимдердің парсы халық ауыз әдебиеті үлгілерінде қолданылуы» 2012 - г. 7 - стр.

7

Мустафаева А. А. Траслитерация мен транскрипцияның арақатынасы 2012 - г. 6 - стр.

8

Надирова Г. Е. Ученый-востоковед Дина Вильковски 2012 - г. 3 - стр.

9

Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі етістіктен болған синонимдердің жүйеленуі 2012 - г. 5 - стр.

10

Кокеева Д. М. Абай даналығының діни-ілімдік негіздері 2012 - г. 5 - стр.

11

Кокеева Д. М. Қайқауыс шығармашылығындағы танымдық мәселе 2012 - г. 5 - стр.

12

Кокеева Д. М. Терминологиялық жүйенің хинди тіліндегі алар орны мен мән-маңызы 2012 - г. 5 - стр.

13

Кокеева Д. М. Үнді діни терминдерінің мән-маңызы және оның тілдегі қолдану ерекшелігі 2012 - г. 5 - стр.

14

Кокеева Д. М. Абай мен тагор шығармашылығындағы үндестік 2012 - г. 5 - стр.

15

Кокеева Д. М. Хинди тілін ресми тіл ретінде қалыптастырудың өлшем бірліктері 2012 - г. 5 - стр.

16

Надирова Г. Е. Лингвистический взгляд на персидские пословицы 2012 - г. 6 - стр.

17

Бокулева Б. С. Хинди тіліндегі англицизмдердің мәдени - әлеуметтік факторлары. 2012 - г. 4 - стр.

18

Базаркулова Б. К. «Қазақстан мен Иран арасындағы саяси-мәдени байланыстарды дамыту және ортақ мәселелер.» 2012 - г. 1 - стр.

19

Базаркулова Б. К. Қазақстан мен Иран арасындағы саяси-мәдени байланыстарды дамыту және ортақ мәселелер 2012 - г. 7 - стр.

20

Базаркулова Б. К. Қазақстан мен Иран Ислам Республикасы арасындағы мәдени байланыстар 2012 - г. 5 - стр.

21

Базаркулова Б. К. Қазақстан мен Иран Ислам Республикасының екі жақты байланыстарындағы ортақ мәселелер және парсы тілінің рөлі 2012 - г. 1 - стр.

22

Ахметбекова А. К. Түркі сопылық мәтіндерінің жанрлық трансформациясы 2012 - г. 5 - стр.

23

Ахметбекова А. К. Islam and Kazakh Society before Soviet Era 2012 - г. 5 - стр.

24

Надирова Г. Е. Исламское сектантство в Казахстане: угроза реальная или мнимая? 2012 - г. 3 - стр.

25

Надирова Г. Е. Послевузовское образование в сферах арабского языка, культуры и сравнительного анализа: современные реалии и перспективы сотрудничества 2012 - г. 6 - стр.

26

Надирова Г. Е. Потенциальные мотивации роста религиозной активности в казахстанском обществе 2012 - г. 5 - стр.

27

Надирова Г. Е. A National Idea in Conditions of the Islamic Revival 2012 - г. 4 - стр.

28

Надирова Г. Е. Актаулова Б.Ж., Калиева Ш.С., Мустафаева А.А. Developing Islamic Tourism in Kazakhstan: A Result of a Religious Revival or a New Trend of Tourism 2012 - г. 3 - стр.

29

Калиева Ш. С. Актаулова Б.Ж., Надирова Г.Е., Мустафаева А.А. Developing Islamic Tourism in Kazakhstan: A Result of a Religious Revival or a New Trend of Tourism 2012 - г. 3 - стр.

30

Мустафаева А. А. Актаулова Б.Ж., Калиева Ш.С., Надирова Г.Е. Developing Islamic Tourism in Kazakhstan: A Result of a Religious Revival or a New Trend of Tourism 2012 - г. 3 - стр.

31

Джубатова Б. Н. Заманауи арабтанушы маман дайындаудың құзіреттік ұстанымы 2012 - г. 5 - стр.

32

Ахметбекова А. К. Казахское мировоззрение и ислам 2012 - г. 10 - стр.

33

Габдуллин К. Т. Влияние цен на нефть на энергетическую политику Казахстана 2012 - г. 4 - стр.

34

Габдуллин К. Т. Две декады трансформации высшего образования в Казахстане 2012 - г. 3 - стр.

35

Габдуллин К. Т. Исследование социальных, культурных и глобальных проблем вдоль Шелкового пути 2012 - г. 12 - стр.

36

Бокулева Б. С. Түркі-үнді халықтарының тілдік байланыстары 2012 - г. 5 - стр.

37

Искакова З. Е. Хинди тілінің мемлекеттік тіл ретінде қалыптастыруға қойылатын талаптар 2012 - г. 5 - стр.