Main / Oriental Studies / Turksoy / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Turksoy

List of publications

Year of publication:

1

Ахметбекова А. К. Түркі халықтарының аңыздық проза жанрларындағы көркемдік мәселелері 2011 - г. 6 - стр.

2

Ахметбекова А. К. Абай өлеңдеріндегі сопылық элементтер трансформациясы 2011 - г. 10 - стр.

3

Ахметбекова А. К. Түркі сопылық поэзиясындағы мадақ өлеңдер 2011 - г. 5 - стр.

4

Ахметбекова А. К. Шешендік сөздердің жанрлық тұрғыда зерттелуі 2011 - г. 7 - стр.

5

Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikaye ve Romanlarında Sosyal Hayat, Yaşam Tarzı ve Mekân». 2011 - г. 6 - стр.

6

Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikâye ve Romanlarında eğitim meseleleri». 2011 - г. 7 - стр.

7

Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikâye ve Romanlarında «Kadın ve Eğitimi» Teması. 2011 - г. 9 - стр.

8

Теменова Г. К. «Алғашқы қадам-бірінші тәжірибе» 2011 - г. 6 - стр.

9

Жанатаева К. Б. 1990 жылдағы Парсы шығанағындағы дағдарыс 2011 - г. 6 - стр.

10

Жанатаева К. Б. Қазақстанның сыртқы саясаты және халықаралық қауіпсіздік мәселесі 2012 - г. 4 - стр.

11

Жанатаева К. Б. Халықаралық қауымдастық ұстанымдары. 2012 - г. 5 - стр.

12

Жанатаева К. Б. Парсы Шығанағындағы дағдарыс және Египет ұстанымы 2012 - г. 8 - стр.

13

Жанатаева К. Б. Ирақ және Кувейт соғысы және оның салдары 2012 - г. 7 - стр.

14

Жанатаева К. Б. Влияние синкретизма на общественно-политическую мысль Японии. 2012 - г. 5 - стр.

15

Назарова А. Ж. «Жіктеу есімдіктері мен сілтеу есімдіктерінің генетикалық байланысы» 2011 - г. 4 - стр.

16

Назарова А. Ж. «Жіктеу есімдіктерінің септелуіндегі ерекшеліктер» 2011 - г. 4 - стр.

17

Назарова А. Ж. «Түркі тілдеріндегі жіктеу есімдіктерінің даму жолдары» 2011 - г. 3 - стр.

18

Назарова А. Ж. «Түркі тілдеріндегі тәуелдік және жіктік жалғаулары мен жіктеу есімдіктерінің арасындағы байланыс» 2012 - г. 4 - стр.

19

Назарова А. Ж. «Шет тілін (түрік тілін) оқыту технологиясының категориялары» 2012 - г. 3 - стр.

20

Назарова А. Ж. «Түрік тілін үйретудің бастауыш деңгейі А1, А2». 2011 - г. 3 - стр.

21

Шадкам З. Orta Asya memleketlerinde kültürlerarası iletişim dili sorunu 2011 - г. 7 - стр.

22

Шадкам З. «Шет тілі ретінде парсы тілін ұйренуде сөз этикеттерін ұйретудің маңыздылығы» 2012 - г. 1 - стр.

23

Шадкам З. Қазақ, түрік және парсы тілдерінде ортақ кейбір сөз этикеттерінің лингвомәден ерекшеліктері. 2012 - г. 1 - стр.

24

Шадкам З. Kazakistan’da Türkçenin Öğretimi ve Sorunları 2011 - г. 1 - стр.

25

Шадкам З. Kazakistan’da Türkçe Öğrenenlerin Okuma ve Konuşma Sırasında Yaptıkları Yanlışlar 2011 - г. 3 - стр.

26

Эгамбердиев М. Ш. Чуваш халқының этникалық тарихы 2012 - г. 6 - стр.

27

Эгамбердиев М. Ш. Некоторые аспекты инвестирования казахстанской экономики Турцией 2012 - г. 5 - стр.

28

Эгамбердиев М. Ш. Қазақстандағы ұлттық болмыстың кейбір аспектілері 2011 - г. 5 - стр.

29

Эгамбердиев М. Ш. Türkiyenin Kazakistan Yatırımları Üzerine Bir Değerlendirme 2012 - г. 8 - стр.

30

Шадкам З. Сөз этикетіндегі стандарттылық 2011 - г. 6 - стр.

31

Ахметбекова А. К. Түркі сопылық мәтіндерінің жанрлық трансформациясы 2012 - г. 5 - стр.

32

Ахметбекова А. К. Islam and Kazakh Society before Soviet Era 2012 - г. 5 - стр.

33

Ахметбекова А. К. Particular Qualitiesof Education in Kazakh Society 2013 - г. 3 - стр.

34

Ахметбекова А. К. Шығыс тілін оқытудағы инновациялық білім беру технологиялары 2013 - г. 3 - стр.

35

Ахметбекова А. К. Жиекбаева А.Б., Коптилеуова Д.Т. Particular Qualities of Education in Kazakh Society 2013 - г. 6 - стр.

36

Теменова Г. К. Османлы мұрағаттарында кездескен Жапон құжаттарының құндылықтары 2013 - г. 6 - стр.

37

Теменова Г. К. "Тілді үйретуде инновациялық технологияларды пайдалану тиімділігі". 2013 - г. 4 - стр.

38

Теменова Г. К. "Шет тілін модульдік жүйе бойынша оқыту әдістері". 2013 - г. 5 - стр.

39

Теменова Г. К. "Түрік тіліндегі фразеологизмдерді оқыту тәсілдері". 2013 - г. 6 - стр.

40

Ахметбекова А. К. Әл-Фараби және Шәкәрім: "ақыл" ұғымы 2014 - г. 4 - стр.