Main / Oriental Studies / Turksoy / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Turksoy

List of publications

Year of publication:

1

Жанатаева К. Б. Қазақстанның сыртқы саясаты және халықаралық қауіпсіздік мәселесі 2012 - г. 4 - стр.

2

Жанатаева К. Б. Халықаралық қауымдастық ұстанымдары. 2012 - г. 5 - стр.

3

Жанатаева К. Б. Парсы Шығанағындағы дағдарыс және Египет ұстанымы 2012 - г. 8 - стр.

4

Жанатаева К. Б. Ирақ және Кувейт соғысы және оның салдары 2012 - г. 7 - стр.

5

Жанатаева К. Б. Влияние синкретизма на общественно-политическую мысль Японии. 2012 - г. 5 - стр.

6

Назарова А. Ж. «Түркі тілдеріндегі тәуелдік және жіктік жалғаулары мен жіктеу есімдіктерінің арасындағы байланыс» 2012 - г. 4 - стр.

7

Назарова А. Ж. «Шет тілін (түрік тілін) оқыту технологиясының категориялары» 2012 - г. 3 - стр.

8

Шадкам З. «Шет тілі ретінде парсы тілін ұйренуде сөз этикеттерін ұйретудің маңыздылығы» 2012 - г. 1 - стр.

9

Шадкам З. Қазақ, түрік және парсы тілдерінде ортақ кейбір сөз этикеттерінің лингвомәден ерекшеліктері. 2012 - г. 1 - стр.

10

Эгамбердиев М. Ш. Чуваш халқының этникалық тарихы 2012 - г. 6 - стр.

11

Эгамбердиев М. Ш. Некоторые аспекты инвестирования казахстанской экономики Турцией 2012 - г. 5 - стр.

12

Эгамбердиев М. Ш. Türkiyenin Kazakistan Yatırımları Üzerine Bir Değerlendirme 2012 - г. 8 - стр.

13

Габдуллин К. Т. Влияние цен на нефть на энергетическую политику Казахстана 2012 - г. 4 - стр.

14

Габдуллин К. Т. Две декады трансформации высшего образования в Казахстане 2012 - г. 3 - стр.

15

Габдуллин К. Т. Исследование социальных, культурных и глобальных проблем вдоль Шелкового пути 2012 - г. 12 - стр.

16

Теменова Г. К. Есимбекова Н.Е. Гендерное влияние в казахско-турецких пословицах 2012 - г. 5 - стр.