Басты бет / Философия және саясаттану / Ғылыми мақалалар

Философия және саясаттану

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

41

Бурханова Д. К. Средний класс и критерии его определения в Казахстане. Международный форум молодых ученых стран СНГ «МОЛОДЕЖЬ В НАУКЕ - 2012» 0 - г. 0 - стр.

42

Бурханова Д. К. Ценности среднего класса в Казахстане V Международная научная конференция "Инновационное развитие и востребованность н 0 - г. 0 - стр.

43

Бурханова Д. К. Values of the middle class in Kazakhstan Exchange of Korean and Kazakh Studies 0 - г. 0 - стр.

44

Серікжанова С. С. Values of the middle class in Kazakhstan Exchange of Korean and Kazakh Studies 0 - г. 0 - стр.

45

Абдирайымова Г. С. Values of the middle class in Kazakhstan Exchange of Korean and Kazakh Studies 0 - г. 0 - стр.

46

Мукашева А. Б. К вопросу подготовки социальных педагогов к работе с одаренными детьми В мире образования 0 - г. 0 - стр.

47

Мукашева А. Б. воспитание одаренных детей средствами этнопедагогики Этнопедагогика 0 - г. 0 - стр.

48

Габитов Т. Х. Традиции и инновации Global science communikations 0 - г. 0 - стр.

49

Габитов Т. Х. Kazakh culture in the context of islam Publication for memory of 20th relations between Korea and Kazakhstan 0 - г. 0 - стр.

50

Омарова А. Т. Білім беру әлеуметтік институт ретінде және оның қазіргі қоғамдағы алғышарттары Вестник КазНУ. Серия "Психологии и социологии" 0 - г. 0 - стр.

51

Омарова А. Т. Миграциялық процестегі әлеуметтік желінің рөлі Ізденіс –Поиск. 0 - г. 0 - стр.

52

Мұқан Н. Философ Мың Зының (Мен Цзы) "Ықыласьылық" даналық сөздері Зерттеу Университетіне трансформациялану аясындағы дінтанулық білім 0 - г. 0 - стр.

53

Ким Л. М. Самоактуализация личности: Ю.Левитанский "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

54

Нұран Д. Н. Проблематика профессионализма социальной работы в современном Казахстанском обществе "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

55

Ким Л. М. Миграционная политика Германии: проблемы интеграции Вопросы политологии 0 - г. 0 - стр.

56

Ким Л. М. Кризис речи и речевое психопрограммирование "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

57

Ким Л. М. Некоторые психологические аспекты политической социализации личности "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

58

Нұран Д. Н. Роль социальной политики в формировании социального государства Евразийское сообщество 0 - г. 0 - стр.

59

Таубаева Ш. Дидактикалық эерттеулер – педагогика ғылымы мн педагогикалық практиканы байланыстыратын тізбектің органикалық бөлігі ұлт тағлымы 0 - г. 0 - стр.

60

Амитов С. А. Социологиялық талдаудың визуалды әдістері Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. 0 - г. 0 - стр.

61

Морозова Т. А. Экономический и социологический аспекты развития социального предпринимательства Вестник Каз НУ Серия экономическая 2(90) 2012 0 - г. 0 - стр.

62

Абдирайымова Г. С. Қазақстан Республикасындағы жоғары білім беруді дамытудың қазіргі жағдайы, мәселелері және болашағы (терең сұхбат нәтижесі бойынша) "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

63

Кенжакимова Г. А. Қазақстан Республикасындағы жоғары білім беруді дамытудың қазіргі жағдайы, мәселелері және болашағы (терең сұхбат нәтижесі бойынша) "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

64

Борбасова К. М. Қазіргі дінтанудағы жаңа діни ағымдарды анықта Вестник КазНУ имени аль-Фараби, Серия: Философия, Культурология, Политология 0 - г. 0 - стр.

65

Байтенова Н. Ж. Қазіргі дінтанудағы жаңа діни ағымдарды анықта Вестник КазНУ имени аль-Фараби, Серия: Философия, Культурология, Политология 0 - г. 0 - стр.

66

Байтенова Н. Ж. Сектанттық феномен және қауіпсіздік мәселесі. Государственная политика в контексте обеспечения безопасности и стабильности РК 0 - г. 0 - стр.

67

Борбасова К. М. Сектанттық феномен және қауіпсіздік мәселесі. Государственная политика в контексте обеспечения безопасности и стабильности РК 0 - г. 0 - стр.

68

Байтенова Н. Ж. Гюльчатай, открой личико. Вечерний Алматы 0 - г. 0 - стр.

69

Байтенова Н. Ж. Секуляризация как социокультурный феномен Вестник КазНУ имени аль-Фараби, Серия: Философия, Культурология, Политология 0 - г. 0 - стр.

70

Таубаева Ш. Профессор Қожахметова Клара Жантөреқызы ғылыми мектебінің этнопедагогика әдіснамасын зерттеудегі интеллектуалдық әлеуеті Этнопедагогика 0 - г. 0 - стр.

71

Байтенова Н. Ж. Quran grounds of religious anthropology of al-Gazelle Quran grounds of religious anthropology of al-Gazelle 0 - г. 0 - стр.

72

Таубаева Ш. Инновационный потенциал преподавателя исследовательского универститета в контексте смены образовательных моделей ҚазҰУ Хабаршысы. Педагогикалық ғылымдар сериясы 0 - г. 0 - стр.

73

Байтенова Н. Ж. Қазақстандағы дінтануды оқытудың кейбір өзекті мәселелері Қожа Ахмет Ясауи тағлымы және Қазақстандағы діни білім беру мәселері// Халықарал 0 - г. 0 - стр.

74

Құранбек Ә. А. Қазақ мәдениетіндегі адам болмысының тәндік және рухани тұтастығы философиясы «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

75

Байтенова Н. Ж. Председательствование Казахстана в ОБСЕ и ОИС: обеспечение международной безопасности и сотрудничества. Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

76

Байтенова Н. Ж. Казахстанский опыт межконфессионального диалога. Қазақстанның әлеуметтік- мәдени дамуының перспективалық бағыттары: дөңгелек стол 0 - г. 0 - стр.

77

Борбасова К. М. Казахстанский опыт межконфессионального диалога. Қазақстанның әлеуметтік- мәдени дамуының перспективалық бағыттары: дөңгелек стол 0 - г. 0 - стр.

78

Борбасова К. М. Жаңа діни ағымдардағы сектанттық феномен. Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

79

Байтенова Н. Ж. Жаңа діни ағымдардағы сектанттық феномен. Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

80

Насимова Г. О. Инновации в образовании – основа успешной социальной модернизации Қазақстанның әлеуметтік-мәдени дамуының перспективалық бағыттары 0 - г. 0 - стр.