Басты бет / Филология / Шетел филологиясы және аударма ісі / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Шетел филологиясы және аударма ісі

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Сулейменова Э. Д. Алтынбекова О.Б., Сабитова З.К., Екшембеева Л.В. Проблема адаптации учебных пособий по морфологии современного русского языка для филологических специальностей вузов Казахстана 2012 - г. 4 - стр.

2

Қазыбек Г. Қ. С.Талжановтың аударма ғылымы туралы сын-пікірлері 2011 - г. 3 - стр.

3

Қазыбек Г. Қ. Сохранение национального колорита оригинала в поэтическом переводе 2011 - г. 3 - стр.

4

Қазыбек Г. Қ. Национально-культурная специфика оригинала и ее воссоздание в процессе перевода 2012 - г. 4 - стр.

5

Қазыбек Г. Қ. Перевод сложных предложении 2012 - г. 5 - стр.

6

Сулейменова Э. Д. Алтынбекова О.Б. Учебник русского языка: методический комментарий // Жизнь и язык в динамике: межд. научн. конф, посв. памяти засл. деятеля науки КР, д-ра филол. наук, проф. А.О. Орусбаева. – Бишкек, 20-23 апреля 2011 г. – Бишкек: КРСУ, 2012. – С. 218-222. (Соавт.: Сулейменова Э.Д.) 2012 - г. 7 - стр.

7

Сулейменова Э. Д. Алтынбекова О.Б., Сабитова З.К. Проблема адаптации учебных пособий по морф. совр. русского языка для филол. спец. вузов Казахстана. – 19-21 апреля 2012: Мат. конф. – Алматы, 2012. – С. 171-173. (Соавт.: Э.Д. Сулейменова, Л.В. Екшембеева, З.К. Сабитова). 2012 - г. 3 - стр.

8

Валиева А. К. Колесникова Т.П. Обучение аудированию как важный компонент межкультурной коммуникации 2012 - г. 3 - стр.

9

Валиева А. К. Колесникова Т.П. Обучение аудированию как важный компонент межкультурной коммуникации 2012 - г. 4 - стр.

10

Кенжеқанова Қ. К. Адам аттарының қалыптасуының әлеуметтік мәдени негізі 2012 - г. 4 - стр.

11

Кенжеқанова Қ. К. Оспанкулова Ш.А. Ағылшын мәдениетінде есім таңдауға әсер ететін факторлар 2012 - г. 4 - стр.

12

Кенжеқанова Қ. К. Халықтың әдет–ғұрып, тарихи дәстүрлері мен кісі аттарының арасында байланыс 2012 - г. 4 - стр.

13

Карагойшиева Д. А. Бектемирова С.Б. Түрлі этнос өкілдері мәдениаралық құндылықтарының тілдік ерекшеліктері/ КИМЭП. – Алматы, 2012. 19-20 сәуір. 2012 - г. 4 - стр.

14

Сулейменова Э. Д. Verba Anatomica русского и казахского языков 2012 - г. 20 - стр.

15

Сулейменова Э. Д. Мультимедийные модули казахского языка на портале CenAsiaNet. Преодпосылки создания веб-курса казасхкого языка 2009 - г. 11 - стр.

16

Тараков А. С. Ғылымдағы ғибратты ғұмыр 2012 - г. 4 - стр.

17

Тараков А. С. Қос заңғар 2012 - г. 5 - стр.

18

Мұсалы Л. Ж. Жұмекен Нәжімеденовтың тәржіма шығармашылығы хақында бірер сөз 2012 - г. 4 - стр.

19

Мұсалы Л. Ж. Техникалық мәтін түрлері және аудару ерекшеліктері 2011 - г. 3 - стр.

20

Мұсалы Л. Ж. Шебер тәржімашы 2011 - г. 3 - стр.

21

Мұсалы Л. Ж. Проблема эквивалентности в переводе повести Ч.Айтматова "И дольше века длится день на казахский язык" / 2012 - г. 2 - стр.

22

Мұсалы Л. Ж. Көркем мәтін тәржімасы 2011 - г. 3 - стр.

23

Есембеков Т. У. Көркем мәтінді дискурстық тұрғыдан талдау амалдары 2011 - г. 5 - стр.

24

Есембеков Т. У. Әдеби мәтіндегі ой талқыны түсіну және аудару амалдары 2012 - г. 5 - стр.

25

Есембеков Т. У. Мәтінтанудың зәру мәселелері 2011 - г. 5 - стр.

26

Сулейменова Э. Д. Русский язык в процессах языкового сдвига и поворота языкового сдвига в Казахстане 2011 - г. 7 - стр.

27

Сулейменова Э. Д. Концепция комплекта адаптированных учебных пособий по морфологии современного русского языка 2011 - г. 5 - стр.

28

Сулейменова Э. Д. Эмпирическая основа социолингвистики и парадокс Лабова-Соссюра 2011 - г. 2 - стр.

29

Сулейменова Э. Д. Проблема адаптации учебных пособий по морфологии современного русского языка для филологических специальностей вузов Казахстана 2012 - г. 3 - стр.

30

Сулейменова Э. Д. Регионализация стандартных языков: от "советского" к "казахстанскому варианту русского языка? 2012 - г. 4 - стр.

31

Сулейменова Э. Д. Интервенция иноязычной лексики как рефлекс кросс-культурной коммуникации 2012 - г. 4 - стр.

32

Жапарова А. Ж. Гекльберри Финнің басынан кешкендері романының аударылуы 2011 - г. 5 - стр.

33

Жапарова А. Ж. Ағылшын тілін оқытудың репетиторларға арналған әдістемесі 2011 - г. 5 - стр.

34

Жапарова А. Ж. Балаларға ағылшын тілін оқытудың әдістемесі 2011 - г. 4 - стр.

35

Жапарова А. Ж. Қазіргі ағылшын тілінің лексикалық сипаты 2011 - г. 4 - стр.

36

Жапарова А. Ж. Цитаты, высказывания, афоризмы М.В.Ломоносова 2011 - г. 4 - стр.

37

Жапарова А. Ж. Лексикографияның кейбір мәселелері 2012 - г. 3 - стр.

38

Жапарова А. Ж. Репетиторларға арналған қазіргі ағылшын тілін үйретудің тиімді жолдары 2011 - г. 4 - стр.

39

Жапарова А. Ж. Түрік мақал-мәтелдері 2011 - г. 4 - стр.

40

Жапарова А. Ж. А.С.Пушкиннің «Сараң Сері» шығармасы Ж.Аймауытовтың аудармасында 2011 - г. 5 - стр.