Main / Philosophy and Political Science / Books, monographs

Philosophy and Political Science

List of publications.

Year of publication:

1

Мусатаев С. Ш. Рухани түлеу: қайнар көзден қазіргі заманға дейін Астана қаласының әкімдігі, Елорда жастары 2011 - г. ISBN 978-601-7350-03-1 15 - стр.

2

Мусатаев С. Ш. Еуразия төсінде табысқан өркениеттер Infiniline 2011 - г. 10 - стр.

3

Мусатаев С. Ш. Духовное наследие Казахстана: от истоков до современности Астана 2011 - г. 15 - стр.

4

Қасен Г. А. Абдуллаева П.Т. Социально-психологическое консультирование в школе Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-746-0 24 - стр.

5

Қасен Г. А. Кудайбергенова А.М. Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-335-3 10 - стр.

6

Кудайбергенова А. М. Қасен Г.А. Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-335-3 10 - стр.

7

Қасен Г. А. Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре Қазақ университетi 2011 - г. 3 - стр.

8

Мукашева А. Б. Қасен Г.А. Педагогическая практика в магистратуре Қазақ университетi 2011 - г. 3 - стр.

9

Мынбаева А. К. Ахметова Г.К., Алгожаева Н.С. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр.

10

Алгожаева Н. С. Ахметова Г.К., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр.

11

Ахметова Г. К. Алгожаева Н.С., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр.

12

Мынбаева А. К. Проектирование образовательных программ. Сравнительное образование: Монография. - – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 123 с. Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-363-6 7 - стр.

13

Курманалиева А. Д. Байтенова Н.Ж., Борбасова К.М., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазақстандағы діндер Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-19-038-0 244 - стр.

14

Борбасова К. М. Байтенова Н.Ж., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазақстандағы діндер Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-19-038-0 244 - стр.

15

Байтенова Н. Ж. Борбасова К.М., Курманалиева А.Д., Рысбекова Ш.С., Абжалов С.У. Қазақстандағы діндер Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-19-038-0 244 - стр.

16

Габитов Т. Х. Ғылым тарихы мен философиясы : ҚР ЖОО-ның магистранттары және аспиранттарына арналған оқулық Эверо 2011 - г. 468 - стр.

17

Габитов Т. Х. Қазақ философиясы: ҚР Байланыс және ақпарат министрлігі Раритет 2011 - г. ISBN 978-601-250-10 280 - стр.

18

Габитов Т. Х. Серия «20-летие независимости РК». Национальная независимость и казахская философия ИФиП МОН РК 2011 - г. 256 - стр.

19

Садырова М. С. . Әлеуметтану: өзекті мәселелер. Алматы, 2011, 17.75 п.л. Эверо 2011 - г. 315 - стр.

20

Садырова М. С. . Білім социологиясы. Алматы, 2011. М.С. Аженов, А. Омарова. 10,0 п.л Эверо 2011 - г. 160 - стр.

21

Садырова М. С. Әлеуметтану. Ұғымдар мен баламалар. Алматы, 2011. К.У. Биекеновпен бірге. 25,0 п.л. Эверо 2011 - г. 315 - стр.

22

Курманалиева А. Д. Қазақ философиясы мен өркениетінің мәселелері Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-615-85-3 7 - стр.

23

Кылышбаева Б. Н. Дуйсенова С.М. Әлеуметтік жұмыстағы ұйымдастыру, әкімшілік және басқару Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-322-3 9 - стр.

24

Мукашева А. Б. История развития музыкального образования и воспитания в Казахстане Издательство в Астане 2011 - г. ISBN 978-601-278-121-2 9 - стр.

25

Едильбаева С. Ж. "Частное высшее образование: проблемы, приоритеты, перспективы".– Коллективная монография. - Глава 2, Cпецифика развития образования в контексте вызовов современности. – Караганда: Болашак - баспа, 2011. - 163 c. Болашақ-Баспа 2011 - г. ISBN 978-601-273-102-6 10 - стр.

26

Алгожаева Н. С. Толешова У.Б., Мынбаева А.К., Қасен Г.А. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. Қазақ университетi 2011 - г. 4 - стр.

27

Мынбаева А. К. Алгожаева Н.С., Толешова У.Б., Қасен Г.А. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. Қазақ университетi 2011 - г. 4 - стр.

28

Қасен Г. А. Алгожаева Н.С., Толешова У.Б., Мынбаева А.К. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. Қазақ университетi 2011 - г. 4 - стр.

29

Ким Л. М. Формирование международного имиджа государства "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 4 - стр.

30

Ким Л. М. Особенности формирования имиджа политического лидера "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 9965-30-204-9 0 - стр.

31

Алгожаева Н. С. Әлеуметтік педагогика "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-316-2 8 - стр.

32

Алгожаева Н. С. Тұлғааралық қарым-қатынас педагогикасы "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-248-261-5 11 - стр.

33

Алгожаева Н. С. Қазақ ертегілері арқылы бастауыш сынып оқушыларын имандылыққа тірбиелеу ЖШС"Алла прима" 2011 - г. 8 - стр.

34

Сарыбаева И. С. Отандық әлеуметтану тарихы Баспа: Қазақ Университеті 2011 - г. 4 - стр.

35

Абдирайымова Г. С. Высшее образование в Казахстане: социальные практики, субъекты и интересы Жибек жолы 2011 - г. ISBN 978-601-294-080-0 17 - стр.

36

Абдирайымова Г. С. Қазақстандағы жоғары білім: әлеуметтік тәжірибелер, субъектілер және қазығушылықтар ШББ "Жібек Жолы" 2011 - г. ISBN 978-601-294-081-7 17 - стр.

37

Минажева Г. С. 1. Минажева Г.С. Теоретико-педагогические основы и технологии системы менеджмента качества высшего учебного заведения. Рекомендовано к изданию научно-методическим советом (НМС) и редакционно-издательским советом (РИСО) КазНУ им. аль-Фараби. –Алматы, 2011. Изд-во «Қазақ университеті». - 331 с. (20,5 печ.л.) "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-279-0 20 - стр.

38

Таубаева Ш. Методология и методика педагогического исследования Издательство КазГосЖенПУ. 2011 - г. ISBN 978601-224-269-0 8 - стр.

39

Омарова А. Т. Садырова М.С. Білім әлеуметтануы. ЖШС Эверо 2011 - г. ISBN 978-601-240-144-8 7 - стр.

40

Садырова М. С. Омарова А.Т. Білім әлеуметтануы. ЖШС Эверо 2011 - г. ISBN 978-601-240-144-8 7 - стр.