Main / Law / Science articles

Law

List of publications.

Year of publication:

201

Сартаев С. А. Некоторые проблемы содержания и понятие принципа гуманизма юридической ответственности Сборник научных докладов участников республиканской научно-практической конференции «Идеи конституционализма и проблемы развития казахстанского государства и права в современных условиях. – Алматы, 2012. – 20 марта. – 106-111. 0 - г. 0 - стр.

202

Сартаев С. А. Заңды жауапкершілік ұстанымдарын айқындаудың танымдық мәселелері ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы 5(285). Қыркүйек-қазан 2012. – 22-26 бб. 0 - г. 0 - стр.

203

Сартаев С. А. Заңды жаупкершілік қағидалары мен құқық қағидаларының ара-қатынасы, өзара байланысы ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы 0 - г. 0 - стр.

204

Сартаев С. А. Мемлекеттік-конфессионалдық қатынастардың Қазақстандық үлгісін жетілдіру мәселелері ҚазҰУ-дің Хабаршысы. Заң сериясы 0 - г. 0 - стр.

205

Мухамадиева Г. Н. Сот бақылауы адамның жеке басына тиіспеушілік қағидасының жүзеге асырылуының құралы ретінде Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

206

Алимкулов Е. Т. Кәмелетке толмағандардың қылимыстары бойынша сот тергеуінің тиімділігін арттыру мәселелері Вестник КазНУ . серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

207

Мухамадиева Г. Н. Гарантии законности и обоснованности ограничения неприкосновенности личности в уголовном процессе «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

208

Мухамадиева Г. Н. Юридическая природа мер процессуального принуждения в уголовном процессе Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал - майора милиции Алиева Э. А. 0 - г. 0 - стр.

209

Мухамадиева Г. Н. Қылмыстық іс жүргізудегі адамның жеке басына тиіспеушілік принципінің мәні «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

210

Мухамадиева Г. Н. Сот ісін жүргізуді тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыру Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. - №1 (65). - 2013 0 - г. 0 - стр.

211

Бисенова М. К. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

212

Джансараева Р. Е. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

213

Акболатова М. Е. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

214

Бисенғали Л. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

215

Базилова А. А. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

216

Ибраева А. С. Некоторые вопросы правового регулирования политики стимулирования и ограничения миграции Известия НАН РК, Cерия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

217

Арын А. А. Халықаралық құқықтық ынтымақтастық саласындағы заңдардың қолданылуына қадағалау, нормашығармашылық қызметке қатысу-прокуратура қызметіндегі жаңа бағыттар ретінде Предупреждение пеступности 0 - г. 0 - стр.

218

Накишева М. К. Confederation as a Form of Government Structure and its Features: Theoretical and Historical Analysis Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

219

Накишева М. К. Procedural Bases of Activity of the Lawyer on Preliminary Investigation on Criminal Case Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

220

Накишева М. К. Modern Foreign Trade Activities of Kazakhstan Republic World Applied Sciences Journal 0 - г. 0 - стр.

221

Накишева М. К. Возможности рассмотрение конфедерации государств как наднациональное образование Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Алиева Э.А. 0 - г. 0 - стр.

222

Накишева М. К. Жер дауы-қоғам мәселесі Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. - №1 (65). - 2013 0 - г. 0 - стр.

223

Даубасова С. Ш. Экономическая контрабанда: уголовно-правовые аспекты Актуальные модели социальной модернизации в условиях форсированного индустриально–инновационного развития государства 0 - г. 0 - стр.

224

Даубасова С. Ш. Дипломатиялық қызметтің пайда болуының кейбір мәселелері Вестник АГУ 0 - г. 0 - стр.

225

Қожабек Қ. М. ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР G-Global 0 - г. 0 - стр.

226

Баймаханова Д. М. Понятие основных обязанностей граждан и их значение для развития конституционализма в РК. Вестник КазНУ: серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

227

Жатканбаева А. Е. Понятие основных обязанностей граждан и их значение для развития конституционализма в РК. Вестник КазНУ: серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

228

Жатканбаева А. Е. Выдающемуся ученому и талантливому исследователю В.А. Киму – 90 лет. Журнал "ЮРИСТ": ежемесячный правовой справочник. 0 - г. 0 - стр.

229

Баймаханова Д. М. Выдающемуся ученому и талантливому исследователю В.А. Киму – 90 лет. Журнал "ЮРИСТ": ежемесячный правовой справочник. 0 - г. 0 - стр.

230

Маликова Ш. Б. Некоторые проблемя определения понятия множественности преступлений Вестник АГУ 0 - г. 0 - стр.

231

Джансараева Р. Е. Некоторые вопросы квалификации преступных деяний Актуальные модели социальной модернизации в условиях форсированного индустриально–инновационного развития государства 0 - г. 0 - стр.

232

Маликова Ш. Б. Некоторые вопросы квалификации преступных деяний Актуальные модели социальной модернизации в условиях форсированного индустриально–инновационного развития государства 0 - г. 0 - стр.

233

Базилова А. А. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

234

Қонысбай Б. М. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

235

Джансараева Р. Е. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

236

Джансараева Р. Е. борьба с киборг преступностью сравнительный анализ законодательства стран СНГ Байкальский государственный криминологический журнал 0 - г. 0 - стр.

237

Аратұлы Қ. борьба с киборг преступностью сравнительный анализ законодательства стран СНГ Байкальский государственный криминологический журнал 0 - г. 0 - стр.

238

Джансараева Р. Е. Қазақстанның түзету мекемелеріндегі күш көрсету мен басқа да қылмыстық әрекеттердің себептері - заң республикалық құқықтық ғылыми практикалық журнал 0 - г. 0 - стр.

239

Джансараева Р. Е. Уголовное законодательство Республики Казахстан: состояние и перспективы модернизации Хабаршы –Вестник (журнал). 0 - г. 0 - стр.

240

Байсалов А. Д. Нормалар арсындағы қарама-қайшылықтарды болдырмау Қазақстандық халықаралық құқық журналы 0 - г. 0 - стр.