Main / Law / Science articles

Law

List of publications.

Year of publication:

1

Мухамадиева Г. Н. Гарантии законности и обоснованности ограничения неприкосновенности личности в уголовном процессе «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

2

Мухамадиева Г. Н. Юридическая природа мер процессуального принуждения в уголовном процессе Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал - майора милиции Алиева Э. А. 0 - г. 0 - стр.

3

Мухамадиева Г. Н. Қылмыстық іс жүргізудегі адамның жеке басына тиіспеушілік принципінің мәні «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

4

Мухамадиева Г. Н. Сот ісін жүргізуді тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыру Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. - №1 (65). - 2013 0 - г. 0 - стр.

5

Бисенғали Л. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

6

Базилова А. А. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

7

Джансараева Р. Е. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

8

Бисенова М. К. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

9

Акболатова М. Е. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

10

Қожабек Қ. М. ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР G-Global 0 - г. 0 - стр.

11

Джансараева Р. Е. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

12

Қонысбай Б. М. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

13

Базилова А. А. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

14

Джансараева Р. Е. борьба с киборг преступностью сравнительный анализ законодательства стран СНГ Байкальский государственный криминологический журнал 0 - г. 0 - стр.

15

Аратұлы Қ. борьба с киборг преступностью сравнительный анализ законодательства стран СНГ Байкальский государственный криминологический журнал 0 - г. 0 - стр.

16

Джансараева Р. Е. Қазақстанның түзету мекемелеріндегі күш көрсету мен басқа да қылмыстық әрекеттердің себептері - заң республикалық құқықтық ғылыми практикалық журнал 0 - г. 0 - стр.

17

Байсалов А. Д. О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА 4th International Conference on European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

18

Маликова Ш. Б. О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА 4th International Conference on European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

19

Джансараева Р. Е. О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА 4th International Conference on European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

20

Джансараева Р. Е. Понимание государственной политики в области преступления и наказания European Applied Sciences 0 - г. 0 - стр.

21

Джансараева Р. Е. Механизмы создания эффективной системы противодействия преступности 2nd Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches 0 - г. 0 - стр.

22

Джансараева Р. Е. Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности 2nd Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches 0 - г. 0 - стр.

23

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде Вестник КазНУ, серия юридическая. №1 (65),2013г. 0 - г. 0 - стр.

24

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде Вестник КазНУ, серия юридическая. №1 (65),2013г. 0 - г. 0 - стр.

25

Шуланбекова Г. К. Қазақстандағы мал шаруашылығының тұрақтану жағдайы Республиканская научно-практическая конференция, «Конституционализм и проблемы обеспечения информационной безопасности в Республике Казахстан». 25 января 2013г. 0 - г. 0 - стр.

26

Шуланбекова Г. К. Елдегі мақта шаруашылығын құқықтық реттеу мәселелері г. Талдыкорган Вестник Жетысуского Государственного университета им. И. Жансугурова 0 - г. 0 - стр.

27

Шуланбекова Г. К. Food safety system in the Republic of Kazakhstan Die Sammlung der Materialien der Internationalen wissenschaftlichen Konferenzen zum Thema:Aktuelle Probleme der Beziehung der Philosophie und der Rechte in der ara der Globalisierung. 13-15th may 2013. Tubinger. Germany 0 - г. 0 - стр.

28

Избасова А. Б. Wirtschaftspolitische, rechtliche und soziale Entwicklungsprobleme des modernen Kasachstan Die Umsetzung von Kontrollfunktionen der Gerichtsorgane in den Vollzugseinrichtungen Kasachstans. Verlag Dr. Koster Berlin P. 78-85. ISBN 978-3-89574-811-0 0 - г. 0 - стр.

29

Арын А. А. Некоторые особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании корыстно-насильственных преступлений по горячим следам Предупреждение преступности 0 - г. 0 - стр.

30

Куаналиева Г. А. Соттық құқықтық реформалардың кейбір мәселелері Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

31

Агыбаев А. Н. Контрабанда үшін қылмыстық жауаптылық Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіру жағдайында Кеден одағының дамуынын мәселелері. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Алматы 2013 0 - г. 0 - стр.

32

Агыбаев А. Н. Жаңа туған нәрестені далаға тастап кеткен аналарды жазалау керек. Алаш айнасы № 74 04.05.2013ж 0 - г. 0 - стр.

33

Агыбаев А. Н. Адам және азамат құқығының конституциялық мәртебесі. Заң журналы №1, 2013ж. 0 - г. 0 - стр.

34

Агыбаев А. Н. Адам саудасы үшін жауаптылық көзделген. Заң журналы № 2, 2013ж. 0 - г. 0 - стр.

35

Агыбаев А. Н. Ветериналдық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының азық-түлік және ветеринарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің құқықтық мәселелері. Халықаралық дөңгелек үстел бағдарламасы. 26 сәуір 2013 жыл Алматы. 0 - г. 0 - стр.

36

Агыбаев А. Н. Бір басында сан қасиет (С. Матаевтың мерейтойы туралы) Президент және халық газеті № 16 19.04.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

37

Агыбаев А. Н. Салық комитетінің кәсіпорын есепшотын тұтқындауы негізді ме? Алаш айнасы № 46 20.03.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

38

Агыбаев А. Н. Білімді шәкірт – университетіміздің беделі Аманат. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-і аксакалдар кеңесі мүшелерінің мақалалар жинағы. Алматы университеті баспасы 2013ж. 0 - г. 0 - стр.

39

Агыбаев А. Н. Құқық тақырыбын жазатын журналистерге заң білімі тереңдетіліп берілуі керек. Заң газеті №52 10.04.2013ж. 0 - г. 0 - стр.

40

Агыбаев А. Н. Хамза қажы Президент және халық газеті №14 05.04.2013ж. 0 - г. 0 - стр.