Main / Law / Criminal law, Criminal Procedure and Criminalistics / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Criminal law, Criminal Procedure and Criminalistics

List of publications

Year of publication:

1

Тапалова Р. Б. «Некоторые вопросы криминалистической классификации преступлений в сфере экономики» 2011 - г. 6 - стр.

2

Тапалова Р. Б. «Понятия судебной и криминалистической экспертиз» 2011 - г. 4 - стр.

3

Алимкулов Е. Т. Құқықтық пәндерді берудегі инновациялық әдістер 2011 - г. 3 - стр.

4

Джансараева Р. Е. Қазақстан Республикасындағы заң білімін беруді жетілдірудің өзекті бағыттары 2011 - г. 4 - стр.

5

Джансараева Р. Е. Общая характеристика экономической преступности 2011 - г. 6 - стр.

6

Құрманғали М. Ш. «Европейские стандарты в пенитенциарной сфере: практико-правовые вопросы их имплементации в национальное законодательство РК» 2011 - г. 6 - стр.

7

Джансараева Р. Е. Избасова А.Б. О некоторых проблемах совершенствования юридического образования 2011 - г. 6 - стр.

8

Избасова А. Б. Джансараева Р.Е. О некоторых проблемах совершенствования юридического образования 2011 - г. 6 - стр.

9

Джансараева Р. Е. Проблемы противодействия распространению экстремизма в среде осужденных к лишению свободы 2011 - г. 3 - стр.

10

Джансараева Р. Е. Акболатова М.Е. Пенитенциарлық қылмыстарды арнайы алдын-алу проблемалары 2011 - г. 6 - стр.

11

Акболатова М. Е. Джансараева Р.Е. Пенитенциарлық қылмыстарды арнайы алдын-алу проблемалары 2011 - г. 6 - стр.

12

Акболатова М. Е. Исторический анализ законодательства об ответственности из мест лишения свободы 2011 - г. 5 - стр.

13

Бисенова М. К. Жеке тұлғаның рухани қалыптасу жағдайлары 2011 - г. 4 - стр.

14

Атаханова Г. М. Қылмыстық заңеамадағы меншікке қарсы қылмыстардың жүйесін теориялық тұрғыдан талдау 2011 - г. 4 - стр.

15

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстарды туындататын себептердің теориялық мәселелері 2011 - г. 5 - стр.

16

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстардың детерминациясы 2011 - г. 5 - стр.

17

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстардың статистикалық көрсеткіштері 2011 - г. 5 - стр.

18

Бисенова М. К. қОҒАМДЫҚ ҚАУІПТІ ҰҒЫНУ КІНӘНІҢ БЕЛГІСІ РЕТІНДЕ 2011 - г. 4 - стр.

19

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстармен күресу стратегиясы 2011 - г. 5 - стр.

20

Бисенова М. К. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2011 - г. 2 - стр.

21

Атаханова Г. М. «Мүлік» ұғымына шет мемлекеттердің қылмыстық заңнамасындағы ұғымымен салыстырмалы талдау жасау 2011 - г. 4 - стр.

22

Атаханова Г. М. Студенттерді құқұықтық білімін арттыру 2011 - г. 3 - стр.

23

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстарды туындататын объективті және субъективті себептер 2011 - г. 4 - стр.

24

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстармен күресу стратегиясы 2011 - г. 5 - стр.

25

Атаханова Г. М. Меншікке қарсы қылмыстардың жеке тұлғасын зерттеу мәселесі 2011 - г. 4 - стр.

26

Берсугурова Л. Ш. К обсуждению концепции нового проекта УПК РК»: Материалы международной научно-практической конференции «Современная уголовная политика и проблемы правотворчества в условиях глобализации». – Алматы, 24 ноября 2012г. // Вестник КазНУ. – Серия юридическая. – 2012г. - №5. – Специальный выпуск. – С. 29-32. 2011 - г. 4 - стр.

27

Берсугурова Л. Ш. Қылмыстық іс жүргізу бойынша оқу сабактарын жүргізудің интерактивті әдістері: Материалы научно-методического семинара «Актуальные проблемы совершенствования юридического образования: традиции и новации» , 21 ноября 2011г. – выпуск II. – Алматы: Қазақ университеті. – С.20-24. 2011 - г. 4 - стр.

28

Алимкулов Е. Т. Кәмелетке толмағандарға қатысты тәрбиелік ықпал ету мәжбүрлеу шараларының мәні мен маңызы 2011 - г. 5 - стр.

29

Атаханова Г. М. Қылмыстық саясаттағы гуманизацияның іске асырылуының теориялық мәселесі 2011 - г. 6 - стр.

30

Байсалов А. Д. Қазақстан Республикасының қылмыстық және қылмыстық атқару заңнамаларының нормаларын жетілдіру бойынша кейбір проблемалар 2011 - г. 3 - стр.

31

Байсалов А. Д. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі қылмыстық жазаны орындаудың кейбір проблемалары 2011 - г. 3 - стр.

32

Байсалов А. Д. Қылмыстық жазаның бір түрі қоғамдық жұмысты тағайындау кезінде алатын кейбір мәселелер 2011 - г. 3 - стр.

33

Избасова А. Б. Отандық қылмыстық құқық теориясындағы заңды тұлғалардың қылмыстық жауаптылығының өзекті мәселелері 2011 - г. 3 - стр.

34

Маликова Ш. Б. Экономика саласындағы қылмыстардың себептері мен жағдайлары 2011 - г. 10 - стр.

35

Маликова Ш. Б. ҚЫЛМЫСТЫҚ САЯСАТТЫҢ МАҢЫЗЫ 2011 - г. 2 - стр.

36

Маликова Ш. Б. Заң білімін жетілдірудің кейбір аспектілері 2011 - г. 2 - стр.

37

Маликова Ш. Б. ЗАҢ БІЛІМІН БЕРУДІ ЖЕТІЛДІРУДІҢ КЕИБІР АСПЕКТІЛЕРІ 2011 - г. 1 - стр.

38

Маликова Ш. Б. ПРОБЛЕМА ПЕДОФИЛИИ В КРИМИНОЛОГИИ 2011 - г. 2 - стр.

39

Маликова Ш. Б. ПРОСТИТУЦИЯ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 2011 - г. 2 - стр.

40

Маликова Ш. Б. ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК 2011 - г. 4 - стр.