Main / Law / Science articles

Law

List of publications.

Year of publication:

1921

Байдельдинов Д. Л. INSTITUTE OF PATERNITY AS COMPONENT OF THE INSTITUTION OF THE FAMILY: HISTORICAL AND LEGAL ASPECT ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РК 0 - г. 0 - стр.

1922

Абайдельдинов Т. М. QUESTIONS OF INTERNATIONAL LABOR STANDARDS AND NATIONAL LEGISLATION RATIO Вестник КазНУ. Серия юридическая. 0 - г. 0 - стр.

1923

Шарипова А. Б. Place of measures of suppression in the system of measures "Вестник КазНУ" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

1924

Нурахметова Г. Г. Review on the Outer Space Legislation: Problems and Prospects Statute Law Review – Oxford Academic – Oxford Journals 0 - г. 0 - стр.

1925

Нурахметова Г. Г. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР УРЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

1926

Мухамадиева Г. Н. Правовые основы защиты прав и свобод личности в уголовном процессе "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

1927

Мухамадиева Г. Н. Нравственные основы назначения уголовного процесса "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

1928

Мухамадиева Г. Н. Right to personal freedom as the basis of the principle of the inviolability of the person in criminal proceedings Вестник КазНУ юридическая серия 0 - г. 0 - стр.

1929

Мухамадиева Г. Н. Guarantees of the legality and validity of the limitation of personal immunity Вестник КазНУ юридическая серия 0 - г. 0 - стр.

1930

Мухамадиева Г. Н. 2. Appealing procedural actions and decisions of bodies conducting criminal prosecution as a guarantee of securing the rights of participants in criminal proceedings Вестник КазНУ юридическая серия 0 - г. 0 - стр.

1931

Тыныбеков С. Alcohol addiction in the system of forms of deviant behaviour of minors Central Asian Journal of Social Sciences and Humanities 0 - г. 0 - стр.

1932

Тыныбеков С. Сущность примирительных процедур в гражданском cудопроизводстве. "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

1933

Куаналиева Г. А. Некоторые меры профилактики медицинских уголовных правонарушений Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеттің Хабаршысы құқық сериясы 0 - г. 0 - стр.

1934

Шуланбекова Г. К. Some issues of improving environmental legislation Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

1935

Куаналиева Г. А. Some issues of improving environmental legislation Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

1936

Куаналиева Г. А. Аlеgislаtivе nаturе аnd dirеctiоn оf mоdеrnizаtiоn оf аgrоindustriаl cоmрlеx // Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

1937

Шуланбекова Г. К. Аlеgislаtivе nаturе аnd dirеctiоn оf mоdеrnizаtiоn оf аgrоindustriаl cоmрlеx // Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

1938

Шуланбекова Г. К. "Жacыл экoнoмикaғa" көшу және экoлoгиялық құқық бұзушылықтaрдың кейбір мәcелелері Вестник ЕНУ им Л.Н.Гумилева 0 - г. 0 - стр.

1939

Куаналиева Г. А. "Жacыл экoнoмикaғa" көшу және экoлoгиялық құқық бұзушылықтaрдың кейбір мәcелелері Вестник ЕНУ им Л.Н.Гумилева 0 - г. 0 - стр.

1940

Куаналиева Г. А. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасын жетілдірудің теориялық және тәжірибелік мәселелері Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

1941

Оңдашұлы Е. RESOURCE-SAVING PROBLEMS: WORLD EXPERIENCE AND KAZAKHSTAN Academy of Accounting and Financial Studies Journal 0 - г. 0 - стр.

1942

Оңдашұлы Е. RESOURCE-SAVING PROBLEMS: WORLD EXPERIENCE AND KAZAKHSTAN Academy of Accounting and Financial Studies Journal 0 - г. 0 - стр.

1943

Оңдашұлы Е. DIGITALIZATION OF LEGAL SYSTEM OF KAZAKHSTAN ON THE EXAMPLE OF JUDICIAL SYSTEM "Вестник КазНУ" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

1944

Оңдашұлы Е. DIGITALIZATION OF LEGAL SYSTEM OF KAZAKHSTAN ON THE EXAMPLE OF JUDICIAL SYSTEM "Вестник КазНУ" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

1945

Оңдашұлы Е. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТ ҚҰҚЫҚТАРЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢДЫҚ РЕТТЕУ «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

1946

Оңдашұлы Е. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АҚПАРАТ ҚҰҚЫҚТАРЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢДЫҚ РЕТТЕУ «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

1947

Оңдашұлы Е. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕКЕ МЕНШІК ПЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

1948

Оңдашұлы Е. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕКЕ МЕНШІК ПЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

1949

Маликова Ш. Б. SOME ISSUES OF VICTIMOLOGICAL COUNTERACTION OF CRIME Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

1950

Карашева Ж. Т. Ақылы қызмет міндеттеменің түрі ретінде ВЕСТНИК КАЗГУ 0 - г. 0 - стр.

1951

Бисенғали Л. Economic crime: concept and features "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

1952

Базилова А. А. Economic crime: concept and features "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

1953

Базилова А. А. Криминологические проблемы киберпреступности "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

1954

Базилова А. А. компьютерлік қылмыстардың ашу және әшкерлеу тәжірбиесі "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

1955

Базилова А. А. Организационно-прововые меры борьбы с компьютерными преступлениями "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

1956

Базилова А. А. Жаңа замандағы компьютерлік қылмыстардың криминологиялық ерекшеліктері "Наука и жизнь Казахстана" 0 - г. 0 - стр.

1957

Жарболова А. Ж. ЛОББИЗМНІҢ ЗАҢ ШЫҒАРУ ПРОЦЕСІНЕ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҢ ТҰСТАРЫ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Хабаршы. Заң сериясы. 0 - г. 0 - стр.

1958

Жарболова А. Ж. THE ROLE OF LOBBYING IN LAW-MAKING Al-Farabi Kazakh National University. Journal of Actual Problems of Jurisprudence. 0 - г. 0 - стр.

1959

Абайдельдинов Т. М. Еуразиялық экономикалық одақ ЕАЭО) елдурінің еңбек заңнамасынын үлестірудің жекелеге аспектілері Вестник КазНУ серия юридическая № 2 (90), 2019г. 0 - г. 0 - стр.

1960

Урисбаева А. А. КӘМЕЛЕТТІК ЖАСҚА ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІПТІК АУЫТҚУШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ШИЕЛЕНІСТЕРІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК СЕБЕПТЕРІ Вестник КазНУ серия право №4 (88) 2018 0 - г. 0 - стр.