Main / Law / Science articles

Law

List of publications.

Year of publication:

41

Агыбаев А. Н. Индивидуальная профилактика против наркотизма Фемида 0 - г. 0 - стр.

42

Есекеева А. А. Ауылдық аумақтар туралы заңдарды жетілдіру мәселелері Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

43

Есекеева А. А. Ауылдық аумақтар туралы заңдарды жетілдіру мәселелері Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

44

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығына қатысты заң жүйелерінің ерекшеліктері Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

45

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығына қатысты заң жүйелерінің ерекшеліктері Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

46

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасының аграрлық сектор аясындағы халықаралық ынтымақтастықты құқықтық қамтамасыз ету мәселелері Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

47

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасының аграрлық сектор аясындағы халықаралық ынтымақтастықты құқықтық қамтамасыз ету мәселелері Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

48

Аскарова А. О. Уголовно-правовая ответственность за нарушения требований обеспечения химической безопасности Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

49

Аскарова А. О. Правовой опыт зарубежных стран в области обеспечения химической безопасности Вестник ЕНУ имени Л.Н. Гумилева 0 - г. 0 - стр.

50

Аскарова А. О. Актуальные вопросы государственного управления в области обеспечения химической безопасности Кыргызской Республики Наука и новые технологии 0 - г. 0 - стр.

51

Аскарова А. О. Опыт зарубежных стран в обеспечении химической безопасности Право и политика 0 - г. 0 - стр.

52

Карашева Ж. Т. Ұжымдық шарттың ұғымы және пайда болу кезеңдері:өзге келісімді шарттардан айырмашылығы Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

53

Карашева Ж. Т. Ұжымдық шарттың ұғымы және пайда болу кезеңдері:өзге келісімді шарттардан айырмашылығы Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

54

Карашева Ж. Т. Қазақстан Республикасындағы Е-нотариат жүйесінің қалыптасуы Наука и новые технологии 0 - г. 0 - стр.

55

Карашева Ж. Т. Қазақстан Республикасындағы Е-нотариат жүйесінің қалыптасуы Наука и новые технологии 0 - г. 0 - стр.

56

Карашева Ж. Т. Еңбек құқығындағы өкілдік туралы заңнамалалардың даму тарихы Известия ВУЗов 0 - г. 0 - стр.

57

Карашева Ж. Т. Еңбек құқығындағы өкілдік туралы заңнамалалардың даму тарихы Известия ВУЗов 0 - г. 0 - стр.

58

Урисбаева А. А. Некоторые вопросы совершенствования законодательства о коллективных трудовых спорах Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

59

Урисбаева А. А. Некоторые вопросы совершенствования законодательства о коллективных трудовых спорах Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

60

Урисбаева А. А. Законодательство Республики Казахстан о коллективных трудовых спорах. Наука и новые технологии 0 - г. 0 - стр.

61

Урисбаева А. А. Законодательство Республики Казахстан о коллективных трудовых спорах. Наука и новые технологии 0 - г. 0 - стр.

62

Урисбаева А. А. Коллективные трудовые споры: понятие и особенности рассмотрения и разрешения Наука и новые технологии 0 - г. 0 - стр.

63

Урисбаева А. А. Коллективные трудовые споры: понятие и особенности рассмотрения и разрешения Наука и новые технологии 0 - г. 0 - стр.

64

Алимкулов Е. Т. Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот үкімін шығару кезінде ескерілетін мән-жайлар Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

65

Ережепқызы Р. Некоторые вопросы правового режима земель населенных пунктов РК Вестник КазНУ Серия юридическая Специальный выпуск 2006 0 - г. 0 - стр.

66

Ережепқызы Р. Некоторые вопросы правового режима земель населенных пунктов РК Вестник КазНУ Серия юридическая Специальный выпуск 2006 0 - г. 0 - стр.

67

Ахатов У. А. Түркістан АССР-нің құқықтық мәртебесінің ерекшеліктері Вопросы языка, литературы и искуства. 0 - г. 0 - стр.

68

Ахатов У. А. Turkistan ACCP*nin 1918 Anayasasi Kabulu ve Yapilisinin Ozellikleri YESEVI. Aylik Sevgi Dergisi. 0 - г. 0 - стр.

69

Ахатов У. А. Түркістан АССР-інің мемлекеттік-құқықтық дамуындағы 1920 жылғы Конституцияның орны мен рөлі Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

70

Ахатов У. А. Түркістан АССР-інің таратылуы және оның жүзеге асу ерекшеліктері заң 0 - г. 0 - стр.

71

Ахатов У. А. Смағұл Садуақасов: Мемлекет және қоғам қайраткері ҚазҰПУ хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

72

Ережепқызы Р. Земельные преобразования в Республике Казахстан в условиях рыночных отношений Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

73

Ережепқызы Р. Земельные преобразования в Республике Казахстан в условиях рыночных отношений Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

74

Ережепқызы Р. Правовой режим земель городов Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

75

Ережепқызы Р. Правовой режим земель городов Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

76

Ережепқызы Р. Понятие и состав земель городов республиканского значения Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

77

Ережепқызы Р. Понятие и состав земель городов республиканского значения Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

78

Ережепқызы Р. Общая характеристика становления и развития законодательства о землях городов Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

79

Ережепқызы Р. Общая характеристика становления и развития законодательства о землях городов Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

80

Ережепқызы Р. Правовая охрана земель городов республиканского значения (на примере г Алматы) Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.