Main / Philosophy and Political Science / Science articles

Philosophy and Political Science

List of publications.

Year of publication:

161

Сулейменов П. М. «М.Шоқай – қазақ қоғамындағы саяси элитаның қалыптасуы»(саяси көзқарас) Қазақстандық даму үлгісінің философиялық-мәдениеттанымдық парадигмасы (қазақ елі-жерұйық) жобасы аясында. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған //Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 0 - г. 0 - стр.

162

Мамытканов Д. К. Қазіргі Қазақстанда қоғамдық құндылықтар жүйесіне бұқаралық ақпарат құралдарының әсерін әлеуметтік талдау Вестник КазНПУ имени Абая. Серия политологии и социологии 0 - г. 0 - стр.

163

Сулейменов П. М. «Құқықтық мәдениет және құқықтық нигилизм» «Әлемдік саясат және Қазақстан: мәселелері және перспективалар» Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған //Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

164

Мамытканов Д. К. Тұлғаның құндылықтар жүйесінің қалыптасуына БАҚ әсері ҚазҰУ Хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы 0 - г. 0 - стр.

165

Мамытканов Д. К. Ақпараттық қоғамды зерттеудің негізгі бағыттары Евразийское сообщество 0 - г. 0 - стр.

166

Құранбек Ә. А. Медиамәдениет кеңістігіндегі дәстүр болмысы және жаңашылдық Қазіргі заманғы маңызды мәселелер –Актуальные проблемы современности. – Халықаралық ғылыми журнал. «Гуманитарлық ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.

167

Құранбек Ә. А. Тарихи тамыр сабақтастығы "Алматы ақшамы" 0 - г. 0 - стр.

168

Асқар Л. Ә. Тарихи тамыр сабақтастығы "Алматы ақшамы" 0 - г. 0 - стр.

169

Лифанова Т. Ю. Критическое мышление и информационная безопасность личности и общества «KZ: ZHAS GALYM» 0 - г. 0 - стр.

170

Лифанова Т. Ю. К вопросу о философском обосновании свободы слова и самовыражения KZ: ZHAS GALYM. 0 - г. 0 - стр.

171

Исмагамбетова З. Н. Релятивизм как новый проект философствования и поиска новой политики идентичности //Философский альманах: Современность: Мир Мнений № 1 , 2011 0 - г. 0 - стр.

172

Исмагамбетова З. Н. Қазақ мәдениетіндегі сал-сері дәстүр // Актуальные проблемы современности. 0 - г. 0 - стр.

173

Исмагамбетова З. Н. Тотем и табу в класическом психоанализе Актуальные проблемы современности 0 - г. 0 - стр.

174

Исмагамбетова З. Н. К истории маргинализации релятивизма в истории философии Актуальные проблемы современности 0 - г. 0 - стр.

175

Амиркулова Ж. А. "Әл-Фараби Еуропа ғылымында Вестник КазНУ №2 (37) 0 - г. 0 - стр.

176

Насимова Г. О. Қазақстандық арманға бастаған Ұлт көшбасшысы "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

177

Исмагамбетова З. Н. Орынбеков и проблемы историко-философского исследования // Орныбеков и проблемы историко-философского исследования 0 - г. 0 - стр.

178

Насимова Г. О. Саяси тұрақтылық Қазақстан Республикасы мемлекеттік имиджін қалыптастырудың негізі ретінде Государственная политика в сфере обеспечения безопасности и стабильности; зарубе 0 - г. 0 - стр.

179

Исмагамбетова З. Н. Релятивизм как маргинальный дискурс о культуре Международная научно-теореичес кая конференция Молодежь, Духовность. Интеллектуа 0 - г. 0 - стр.

180

Насимова Г. О. Саяси тұрақтылық қазақстан қоғамын модернизациялануының негізгі ретінде Институт президентства в контексте модернизации политической системы Республики 0 - г. 0 - стр.

181

Исмагамбетова З. Н. Кимешек: семиотикалык талдау сб.научных статей международной научно-теоретической конференции, посвященной 20 0 - г. 0 - стр.

182

Исмагамбетова З. Н. Стратегии идентичности в контексте развития казахстанского общества ҚР тәуелсіздігінің 20 жыдығына арналған халықаралық ғылыми конференция материалд 0 - г. 0 - стр.

183

Исмагамбетова З. Н. Духовные поиски молодежи и медиа Культурологическая наука за 20 лет развития Независимого Казахстана: проблемы, п 0 - г. 0 - стр.

184

Исмагамбетова З. Н. Культурологическая наука в 20 лет развития Суверенный Казахстан: приоритеты и стратегическое развитие 0 - г. 0 - стр.

185

Исмагамбетова З. Н. Роль медиа в казахстанском обществе Казіргі кезеңдегі Қазақстанның инновациялық саясатының басымдық бағыттары мен те 0 - г. 0 - стр.

186

Исмагамбетова З. Н. Mass media culture and national holidays influences on Kazakh identity Sahibi TURKBILIM Yard 0 - г. 0 - стр.

187

Адилова Э. Т. Из опыта эмпирического исследования этнической идентичности в условиях Независимого Казахстана. Материалы международной научно-практической конференции. Суверенный Казахстан. Д 0 - г. 0 - стр.

188

Адилова Э. Т. Қазіргі жаңа уақыт талабындағы творчествоның этнопсихологиялық ерекшеліктері. Қазақстандағы этнопсихология мен этнопедагогиканың қазіргі жағдайы - республикал 0 - г. 0 - стр.

189

Габитов Т. Х. Way of Building Identity in the Modern World World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

190

Габитов Т. Х. Turkic civilizations and islam Казахская цивилизация. 0 - г. 0 - стр.

191

Кылышбаева Б. Н. .Специальные социальные услуги как решение трудной жизненной ситуации. Саясат 0 - г. 0 - стр.

192

Габитов Т. Х. Ақылмен қамтылған халық. – Вестник КазНУ: Серия: Философия. Культурология. - № 2. - 2011. - 12-15 бб. 0 - г. 0 - стр.

193

Габитов Т. Х. Еski turk kozmogonisi Казахская цивилизация. – 2011. - №1-2 (42-43). – С. 98-109, на турец. яз. 0 - г. 0 - стр.

194

Габитов Т. Х. Гомогенность тюркской культуры и национальная идея казахов / Известия музея Абая. – 2011. - № 3-4(04). – Декабрь. – С. 3-7 0 - г. 0 - стр.

195

Габитов Т. Х. Тюркская культура как концепт национальной идеи казахов Казахская цивилизация. – 2011. - №1-2 (42-43). – С. 92-98 0 - г. 0 - стр.

196

Майлыкутова М. Д. Ұлттық кітап палатасы-ұлтымыздың рухани қазынасы "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.

197

Габитов Т. Х. Қазақстанда мәдениеттану пәнінің қалыптасуындағы Жүсіп Мүтәліповтың рөлі Философские науки. 0 - г. 0 - стр.

198

Габитов Т. Х. Тюркская цивилизация и ислам Вестник университета «Кайнар». – 2011. - № 2-2 (88). – С. 21-25 0 - г. 0 - стр.

199

Сулейменов П. М. "Әл-Фарабидің болмыс жайлы көзқарасы" Зерттеу университетінің трансформациялануы аясындағы дінтанулық білім" профессор, Н.Ж.Бәйтенованың мерей тойына арналған, Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы 0 - г. 0 - стр.

200

Майлыкутова М. Д. Жаңа әліпби және "жаршы журналы" "Хабаршы"- КазНУ, Серия Журналистика 0 - г. 0 - стр.