Main / Faculty for Pre-College Education / Science articles

Faculty for Pre-College Education

List of publications.

Year of publication:

201

Койшыбаева Г. С. Коореляция гендерной идентичности и межпоколенной языковой трансмиссии "Вестник" - КазНу, Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

202

Койшыбаева Г. С. Қазақ ұлт өкілдерінің отбасыларындағы азаматтық сәйкестілік пен ұрпақаралық тілдік трансмиссия Сборник материалов Международной научно-теоретической конференции «Язык и узус» 0 - г. 0 - стр.

203

Дауытова Ж. К. Менелай теоремасын күрделі математикалық есептерді шешуде тиімді пайдалану әдістемелері "Шетел азаматтарын оқытудың әлеуметтік ортаға бейімдеудің мәселері" атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

204

Абдибекова К. Д. Менелай теоремасын күрделі математикалық есептерді шешуде тиімді пайдалану әдістемелері "Шетел азаматтарын оқытудың әлеуметтік ортаға бейімдеудің мәселері" атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

205

Койшыбаева Г. С. Корреляция гражданской идентичности и межпоколенной языковой трансмиссии Всемирный виртуальный конгресс по русскому языку и русской культуре «Планета «Русский язык» в виртуальном лингво-коммуникативном пространстве». 0 - г. 0 - стр.

206

Аринова Б. А. Рухани-адамгершілікбілім беру бағдарламасының ҚР жалпы білім беру жүйесіне ендірілуін құрылымдық-функционалды талдау "Вестник казНУ. Серия: Педагогические науки 0 - г. 0 - стр.

207

Абдибекова К. Д. Бизнес бастамасының басты ерекшелігі. "Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы" 45-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

208

Дауытова Ж. К. Бизнес бастамасының басты ерекшелігі. "Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы" 45-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

209

Буланова Т. М. Бизнес бастамасының басты ерекшелігі. "Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы" 45-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

210

Буланова Т. М. Математика пәніндегі келтіру формулаларын физика пәнінде қолдану. "Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы" 45-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

211

Дауытова Ж. К. Математика пәніндегі келтіру формулаларын физика пәнінде қолдану. "Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы" 45-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

212

Абдибекова К. Д. Математика пәніндегі келтіру формулаларын физика пәнінде қолдану. "Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы" 45-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

213

Абдибекова К. Д. Технологияларды пайдалану арқылы сабақтың тиімділігін арттыру. "Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы" 45-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

214

Дауытова Ж. К. Технологияларды пайдалану арқылы сабақтың тиімділігін арттыру. "Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы" 45-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

215

Буланова Т. М. Технологияларды пайдалану арқылы сабақтың тиімділігін арттыру. "Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы" 45-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

216

Абдибекова К. Д. Физика пәнінің есептерін шығару методикасы "Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы" 45-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

217

Дауытова Ж. К. Физика пәнінің есептерін шығару методикасы "Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы" 45-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

218

Буланова Т. М. Физика пәнінің есептерін шығару методикасы "Экономиканың инновациялық даму негіздері ретінде ғылым, білім беру және бизнес интеграциясы" 45-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

219

Аринова Б. А. Пути развития интеллектуальной деятельности студентов бакалавров в процессе самопознания. Вестник Кыргызского Государственного университета им. И. Арабаева 0 - г. 0 - стр.

220

Аринова Б. А. Жоғары оқу орындарында білім алушыларды көптілділік арқылы көпмәдениеттілікке тәрбиелеу жолдары Поиск – Ізденіс 0 - г. 0 - стр.

221

Сапаева Г. Е. «Мемлекеттік тіл мәселесін шешуде қоғамдық қатынастың маңызы» "Kultur Evreni" 0 - г. 0 - стр.

222

Сапаева Г. Е. «Қазақ тіліндегі зат есімнің грамматикалық категорияларын оқыту» "Kultur Evreni" 0 - г. 0 - стр.

223

Есенова К. А. Жоғары мектептердің білім беру парадигмасына сай тарихи талдау "Вестник КазНПУ", серия педагогическая 0 - г. 0 - стр.

224

Дауытова Ж. К. Күрделі есептерді кұру әдістемесі "Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдерінде қазақ диаспорасы өкілдерінің оқу және азаматтық бейімделуі" атты аймақтық "дөңгелек үстел" мәжілісінің материалдары 0 - г. 0 - стр.

225

Абдибекова К. Д. Күрделі есептерді кұру әдістемесі "Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының дайындық бөлімдерінде қазақ диаспорасы өкілдерінің оқу және азаматтық бейімделуі" атты аймақтық "дөңгелек үстел" мәжілісінің материалдары 0 - г. 0 - стр.

226

Дауытова Ж. К. Білім беруде мұғалімнің атқаратын ролі Шетелдік тыңдаушыларды жаңа тілдік және әлеуметтік ортаға бейімдеу: тәжірибе және инновациялар 0 - г. 0 - стр.

227

Мацко И. В. Формы и методы активизации устной речи студентов-иностранцев на начальном этапе материалы 44 научно-практической конференции " Компетентностно-ориентированная система оценки знаний 0 - г. 0 - стр.

228

Мацко И. В. роль СРС в повышении эффективности обучения русскому языку иностранцев материалы 44 научно-методической конференции " компетентностно-ориентированная системе оценки знаний 0 - г. 0 - стр.

229

Мацко И. В. учебный текст как средство развития коммуникативных навыков в иностранной аудитории материалы Международной научно-практической конференции" Актуальные проблемы развития полиязычного образования на современном этапе, посв. 70-летию Казахского государственного женского пед. ун-та.Женского 0 - г. 0 - стр.

230

Сапаева Г. Е. «Әдебиет мен тәрбие сабақтастығы» «Шетел азаматтарын оқытудың әлеуметтік ортаға бейімдеудің мәселелері» атты ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

231

Сапаева Г. Е. «Қазақ және ағылшын мақал-мәтелдерінің мағыналық ерекшеліктері мен ұқсастықтары» «Қазақ жазуының латын графикасына көшуі-заман талабы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік симпозиум мат-ры. 0 - г. 0 - стр.

232

Сапаева Г. Е. «Қазақ поэзиясындағы домбыра бейнесі» "Қазақ Университеті" 0 - г. 0 - стр.

233

Мацко И. В. К вопросу о коммуникативной значимости ошибок в оценке продуктивных видов речевой деятельности Материалы mt;lМатериалы международной научно-практической виртуальной конференции 0 - г. 0 - стр.

234

Саткенова Ж. Б. Қазақ-қырғыз тілдеріндегі соматикалық фразеологизмдер Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті магистратура және PhD докторантура институтының еңбектері 8-шығарылым. «Қазақстан республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына жолдауына орай білім беру жән 0 - г. 0 - стр.

235

Саткенова Ж. Б. Қазақ және қырғыз тілдеріндегі фразеологизмдерді салыстыра зерттеудің мәні мен маңызы Профессор А.Ысқақов және ұлттық педагогика көрнекті қоғам қайраткері ҚазССР ҒА-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор Ахмеди Ысқақұлы Ысқақовтың 100 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. -Алматы, 2010 0 - г. 0 - стр.

236

Саткенова Ж. Б. Соматикалық фразеологизмдерді «адам-таным-тіл» үштігі негізінде зерттеудің ерекшеліктері Зерттеу университеттері: Өзге тілді аудиторияда оқытудың инновациясы. – Алматы: Қазақ университеті, 2011. 0 - г. 0 - стр.

237

Саткенова Ж. Б. Қырғыз тіл біліміндегі фразеологизмдардың зерттелуі Гуманитарлық ғылымдар жаңа кезеңде» атты жоғарғы оқу орындарыаралық магистранттар мен докторанттардың ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. - Алматы, 2011. 0 - г. 0 - стр.

238

Саткенова Ж. Б. Тұйық етістікті оқытуд ағы заманауи технологиялардың мәні мен маңызы "Заманауи білім берудің тиімді әдістемелері" атты республикалық ғылыми әдістемелік семинар материалдары 0 - г. 0 - стр.

239

Мацко И. В. Проблема коммуникативной значимости как параметра оценки продуктивных видов речевой деятельности. Дайджест педагогических новаций. Альманах научно-методических материалов 0 - г. 0 - стр.

240

Машинбаева Г. А. Ақпараттық бағдарламалар тіліндегі саяси эвфемизмдер "Вестник КазНУ" серия филология 0 - г. 0 - стр.