Main / Faculty for Pre-College Education / Science articles

Faculty for Pre-College Education

List of publications.

Year of publication:

121

Ибрагимова М. Н. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. 0 - г. 0 - стр.

122

Ибрагимова М. Н. Ақ Орда мемлекетінің саяси тарихы ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. 0 - г. 0 - стр.

123

Ибрагимова М. Н. THE HISTORY OF ZHALAYR TRIBE IN THE WORKS OF MASTER TEMIR Science: IntegratingTheory and Practice. Part 2. Materials of International Conference "Science: Integrating Theory and Practice". 0 - г. 0 - стр.

124

Ибрагимова М. Н. Темірлік шығармалар жайлы белгілі шығыстанушы В.П.Юдиннің көзқарасы. Ж. Аймауытовтың 125 жылдығына арналған «Аймауытов оқулары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 0 - г. 0 - стр.

125

Саденова А. Е. Преподавания иностранного языка в студенческой аудитории: теория и практика Планета "Руский язык" в виртуальном лингво-коммуникативном пространстве [Электронный ресурс]: виртуал. сб. научн. тр., 3-5 октября 2012 – Италия, Армения, Южная Корея, США, Казахстан, 0 - г. 0 - стр.

126

Ибрагимова М. Н. The history of Zhalayr tribe in the scholar works of Amir Temir Electronic magazine "e-history.kz" » National History. New researches 0 - г. 0 - стр.

127

Ибрагимова М. Н. Жалайырлар тарихы мәселесі Әмір Темір кезеңіндегі тарихшылардың шығармаларында ҚазМҚПУ Хабаршысы (Тарих, экономика, құқық сериясы). 0 - г. 0 - стр.

128

Ибрагимова М. Н. HISTORY OF THE TRIBES OCCUPIED IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE AGES INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WORLD Science Proceedings of the conference Scientific and Practical Results in 2014. 0 - г. 0 - стр.

129

Айтпаева А. С. Языковая адаптация - курс обучения общению" методический сборник для преподавателей казахского и русского языков как иностранных " В мире методики: казахский и русский языки как иностранные" 0 - г. 0 - стр.

130

Мусаева Г. А. Инофон тіліндегі қателер типі (қазақ тілі) ҚазҰУ Хабаршы. Филология сериясы. 0 - г. 0 - стр.

131

Мусаева Г. А. DISCOURSE AS A SOCIAL PRACTICES TOOL «ДИСКУРС КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК) «Вопросы когнитивной лингвистики» 0 - г. 0 - стр.

132

Мусаева Г. А. ETHNIC MENTALITY: LANGUAGE AND CULTURE The journal "Russian Filology" 0 - г. 0 - стр.

133

Мусаева Г. А. В ПОИСКАХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА Journal of science of Hnue: Hanoi National University of education 0 - г. 0 - стр.

134

Айтпаева А. С. Вопросы обучения диалогическим формам общения "Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі" 44-ші ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

135

Мусаева Г. А. Сөйлесім мен жазуды дамытуға арналған жобалау әдісі Альманах научно-методических материалов "Дайджест педагогических новаций", - №2, 2014. 0 - г. 0 - стр.

136

Курманова Т. В. РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ КУРСА «ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» Русский язык и литература в условиях кредитной технологии: материалы Республиканского научно-методического семинара, посвящ. 80-летию КазНУ им. аль-Фараби 0 - г. 0 - стр.

137

Курманова Т. В. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ АСПЕКТНЫХ ДИСЦИПЛИН Дайджест педагогических новаций: альманах научно-методических материалов 0 - г. 0 - стр.

138

Курманова Т. В. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В РАМКАХ ДЛЯ КУРСА «ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» «Русский язык в школах и вузах Казахстана», 0 - г. 0 - стр.

139

Буланова Т. М. Жаңа технологиялардың тиімділігі. Зерттеу университеттері: өзге тілді аудиторияда оқытудың инновациясы. Әл-Фараби атындағы ұлттық университеті. ЖОО-ға дейінгі дайындық кафедрасы. 0 - г. 0 - стр.

140

Буланова Т. М. Қазақ халқы жинақтаған практикалық тәжірибені физикада тиімді қолданудың әдістері. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ//Оқытудың инновациалары: шетел азаматтарын ЖОО-ға дайындаудық тиімділігін арттырудың өзекті мәселелері.//Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. 0 - г. 0 - стр.

141

Буланова Т. М. Қазақ диаспорасы тыңдаушыларының физикалық ұғымдарды меңгеруінің ғылыми - әдістемелік негіздері. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ//Оқытудың инновациалары: шетел азаматтарын ЖОО-ға дайындаудық тиімділігін арттырудың өзекті мәселелері.//Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары 0 - г. 0 - стр.

142

Курманова Т. В. СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ Дайджест педагогических новаций: альманах научно-методических материалов 0 - г. 0 - стр.

143

Мусабекова У. Е. Языковое строительство в Казахстане и динамика употребления отонимических наименований Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (630) / 2011 0 - г. 0 - стр.

144

Мусабекова У. Е. ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСКОЙ БИЛИНГВАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ Материалы 2-й международной очной - заочной конференции "Язык, культура, перевод" 0 - г. 0 - стр.

145

Мусабекова У. Е. ДЕЛОВЫЕ БУМАГИ В РУССКО-КАЗАХСКИХ ПЕРЕВОДАХ Материалы международного научного симпозиума по методологическим проблемам теории и практики художественного перевода 0 - г. 0 - стр.

146

Мусабекова У. Е. Лингвистические компетенции в аспекте коммуникативного иноязычного образования: какое общение нам нужно? Сборник материалов 6-го международного форума "Диалог языков и культур СНГ и ШОС в 21 веке" 0 - г. 0 - стр.

147

Мусабекова У. Е. ОРТОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ОТОНИМИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ Вестник МГЛУ 0 - г. 0 - стр.

148

Мусабекова У. Е. ЗАЗВУЧАЛ ЛИ АБАЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ? "Художественный перевод: наука и мскусство" 0 - г. 0 - стр.

149

Мусабекова У. Е. КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ В ФОРМАТЕ РОССИЙСКпгг, ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Материалы 3-й международной научно-практической конференции "Языковая политика и социаль- правовые аспекты адаптации мигрантов: проблемы, реалиция и перспективы" 0 - г. 0 - стр.

150

Мусабекова У. Е. Казахские отонимические наименования: особенности орфографической нормы и ее совершенствоваңие Коллективная монография 0 - г. 0 - стр.

151

Мусабекова У. Е. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ НАРОДОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНСТИТУТЕ ЯЗЫКОВ СНГ Сборник научных статей "Гуманитарные и социально - политические проблемы модернизации Кавказа" 0 - г. 0 - стр.

152

Сандыкбаева У. Д. Қазіргі кездегі жастар саясатының қалыптасуының материалдық және рухани факторлары. – Мир человека. № 4. 2012. С. 23-28 0 - г. 0 - стр.

153

Мусабекова У. Е. Современное состояние и тенденции литературного перевода в Казахстане научно методический журнал "Русский язык и литература в Азербайджане" 0 - г. 0 - стр.

154

Сандыкбаева У. Д. Жастар белсенділігінің қоғамдағы даму ерекшеліктері Исламтану және араб филологиясы мәселелері Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.«НұрМүбарак», 0 - г. 0 - стр.

155

Сандыкбаева У. Д. Жастар белсенділігінің қалыптасуының әлеуметтік-мәдени алғышарттары Қазіргі тарих ғылымының проблемалары: Жаңа бағыттар мен көзқарастар. Халықаралық ғылыми Бекмаханов оқуларының конференциясы материалдары. «Қазақ университеті» 0 - г. 0 - стр.

156

Сандыкбаева У. Д. Жастар белсенділігінің қалыптасуының шығыстық және батыстық үлгідегі әлеуметтік-мәдени негіздері. «Әл-Фараби: Философия. Мәдениет. Дін.» әл-Фараби атындағы ҚҰУ-дың 75 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 0 - г. 0 - стр.

157

Сандыкбаева У. Д. Қазіргі қазақ жастарының ұлттық мәдениеттегі орны. Ізденіс 0 - г. 0 - стр.

158

Сандыкбаева У. Д. Жастарды азаматтық және кәсіби тұрғыдан тәрбиелеудің тәжірибесі мен бағдары. Қазақстанның жоғарғы мектебі 0 - г. 0 - стр.

159

Сандыкбаева У. Д. Жастардың демократиялық санасын қалыптастырудың тәсілдері Оқытудың инновациялары: Шетел азаматтарын ЖОО-ға дайындаудың тиімділігін арттырудың өзекті мәселелері. Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 0 - г. 0 - стр.

160

Сандыкбаева У. Д. Жастар ұғымы және оның әлеуметтік-мәдени болмысы Адам және әлем: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалары. 0 - г. 0 - стр.