Main / Oriental Studies / Science articles

Oriental Studies

List of publications.

Year of publication:

41

Абдуракын Н. XXғасырдың басындағы қытай әдеби революциясы»ҚазҰУхабаршы. №2(59)2012 Вестник КазНУ серия востоковедения 0 - г. 0 - стр.

42

Керимбаев Е. А. Отражение культуры еды китайцев в фразеологизмах китайского языка Хабаршы, шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

43

Ахметбекова А. К. Сопылық терминдердің семантикалық сипаты "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

44

Мұқаметханұлы Н. Ілімнің дүниеге келуі сол кездегі қоғамдық қажеттіліктен туындаған Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

45

Мұқаметханұлы Н. Қолымызда- "Қазақ ханы - Абылай" Түркістан 0 - г. 0 - стр.

46

Дәуен Д. Б. "Конфуций, конфуцийшілдік: қытайлықтардың конфуцийшілдікті таза дін ретінде қарастырмайтындығы байқалады" // Аңыз адам. №9 (45) мамыр 2012 жыл. б.50 "Аңыз адам" 0 - г. 0 - стр.

47

Сейтметова Ж. Р. Политический дискурс в системе электронных СМИ "Ғылым әлемі" атты халықаралық ғылыми конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

48

Сейтметова Ж. Р. "Предания нашей улицы" Н.Махфуза и "Сто лет одиночества" Г.Гарсиа Маркеса:Попытка компаративного анализа "Ғылым әлемі" атты халықаралық ғылыми конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

49

Сейтметова Ж. Р. Театр Египта во второй половине ХХ века Вестник КазНУ, серия востоковдения 0 - г. 0 - стр.

50

Бокулева Б. С. Қазіргі қазақ және хинди тілдеріндегі ағылшын сөздерінің зерттелу деңгейі. "Хабаршы" филология сериясы №4 (134) 0 - г. 0 - стр.

51

Шадкам З. Этикет тілдік бірліктердің қалыптасуына әсер етуші экстралингвистикалық факторлар. "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

52

Шадкам З. «ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛІНДЕГІ ЭМОТИВТІК ҚЫЗМЕТ АТҚАРАТЫН ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР» "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

53

Шадкам З. Түрік тілін оқытуда кездесетін мәселелер. «Білім беру қызметіндегі инновациялар және оқытудың сапасын арттыру мәселелері» атты 42-ші Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясының материалдары 0 - г. 0 - стр.

54

Шадкам З. Антропонимдердің аппелятивтік қолданысы Зерттеу университетіне трансформациялану аясындағы дінтанулық білім 0 - г. 0 - стр.

55

Шадкам З. “Қазақ ұлттық санасының оянуы және Кипр түрік ұлттық күресі” 30 қыркүйек- 5 қазан 2011 аралығында Солтүстік Кипр Түрік Республикасында өткізілетін “Кипр Түрік ұлттық күресі және осы күресте ТҰҚ-ның орны” атта ІІ- халықаралық ғылыми Симпозиум жинағы. 0 - г. 0 - стр.

56

Шадкам З. Қазақ, түрік және парсы тілдерінде ортақ кейбір сөз этикеттерінің лингвомәден ерекшеліктері. Үндістан Ассам қаласында Гувахати университетінде ОртаАзия, Таяушығыс және индиядада мәдени байланыстар және суфизм тақырыбындағы халықаралық семпозиум жинағы, 2012. 0 - г. 0 - стр.

57

Сауданбекова Ш. Т. Шет тілдерді оқытудағы жаңа үрдістердің пайдасы "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

58

Шадкам З. Kazak, Türk ve İran dillerindeki bazı ortak deyimler, atasözleri ve kalıp sözleri. “Tүрік- Иран арасында тілдік және әдеби байланыстар” атты І халықаралық конференция, 14-17 маусым 2012.стамбул университеті, Түркия. 0 - г. 0 - стр.

59

Шадкам З. Türk Dünyasının Ortak Dil Sorunu ve Türkiye Türkçesi Ekoavrasya журналы. Түрік тілінде, № 18, Түркия. 2012, 0 - г. 0 - стр.

60

Шадкам З. «Шет тілі ретінде парсы тілін ұйренуде сөз этикеттерін ұйретудің маңыздылығы» «Парсы тілі мен әдебиеті: өткені, бүгіні, болашағы(қазақстан, Орта Азия және Кавказ)» халықаралық ғылыми конференциясы 1-2 маусым 2012. Алматы.Тезис жинағы парсы тілінде. 0 - г. 0 - стр.

61

Досымбекова Р. О. "Қазақ және қытай тілдеріндегі тоғыз санының мағыналық ұғымы" "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

62

Досымбекова Р. О. «Қытай тіліндегі сандық жүйенің қалыптасуы ҚазҰУ хабаршысы, шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

63

Калиолла А. «Avrasya Birliği’yle ilgili Kazakların Milli Görüşü». Kultur Evreni 0 - г. 0 - стр.

64

Ақын Б. Қ. Шоқан Уәлихановтың Жапонияға қатысты зерттеулері ҚазҰУ Хабаршысы Шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

65

Ақын Б. Қ. Certain aspects of the modernization process in Japan ҚазҰУ Хабаршысы Шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.

66

Эгамбердиев М. Ш. "Türkiye`nin Kazakistan Yatırımları Üzerine Bir Değerlendirme" Uluslararası Sempozyum 0 - г. 0 - стр.

67

Эгамбердиев М. Ш. TÜRKİSTAN'DA AÇILAN RUS EĞİTİM MÜES. RUSLAŞTIMA SİY. ROLÜ Türk Yurdu 0 - г. 0 - стр.

68

Эгамбердиев М. Ш. ÇARLIK RUSYA'SININ TÜRKİSTAN'DA İZLEDİĞİ RUSLAŞTIRMA SİYASETİNİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİ (1870-1917) Türk Yurdu 0 - г. 0 - стр.

69

Ким Г. Вопросы ядерной безопасности на Корейском полуост-рове и Северной Азии. Коллективная монография «Ядер-ная безопасность в современном мире 0 - г. 0 - стр.

70

Ким Г. Сотрудничество Казахстана с Южной Кореей и Японией в атомной энергетике. Коллективная монография «Ядер-ная безопасность в современном мире», КИСИ 0 - г. 0 - стр.

71

Ким Г. AN ANALYSIS OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ITS PROSPECT. Журнал «Аcta Russiana”, Seoul, Korea University, 2012, N 1. 0 - г. 0 - стр.

72

Ким Г. Диаспора корейцев Казахстана Журнал 한국-시베리아연구 «Сибирские исследования», Тэджон, Университет Пайчай, 2012 0 - г. 0 - стр.

73

Ким Г. Реструктуризация экономи-ческого сотрудничества Ка-захстана и Южной Кореи. Журнал ИСПИ. Международные исследования. Общество. Полити-ка. Экономика. 0 - г. 0 - стр.

74

Ким Г. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ: 20-ЛЕТИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 30.01.2012. http://www.arirang.ru/-Интернет-журнал 0 - г. 0 - стр.

75

Ким Г. КОРЕЙСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В ГУ-ЛАГе: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? интернет-сайт 0 - г. 0 - стр.

76

Ким Г. КРИЗИС МЕЖКОРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ: ГОД СПУСТЯ интернет-сайт http://kore-saram.ru/Krizis-mezhkoreiskih-otnoshenii-god-spustya 0 - г. 0 - стр.

77

Ким Г. Диаспорная элита: фантом или реальность (на примере корейцев в постсоветском пространстве) 11.01.2012. http://www.arirang.ru/- интернет-сайт 0 - г. 0 - стр.

78

Ким Г. Натурализация и изменение численности корейцев в Японии (1945-2000 гг.) Интерент-сайт http://kore-saram.ru 0 - г. 0 - стр.

79

Ким Г. Литература современной Южной Кореи интернет-сайт http://kore-saram.ru 0 - г. 0 - стр.

80

Базаркулова Б. К. Иран Ислам Республикасының аймақтық саясатындағы Араб монархиялары Вестник Востоковедение 0 - г. 0 - стр.