Main / Oriental Studies / Science articles

Oriental Studies

List of publications.

Year of publication:

1

Нурелова А. М. Жапон және қазақ тілдеріндегі үстеулер:салыстырмалы анализ Вестник. Евразийский национальный универсистет им. Л.Н. Гумилева. 0 - г. 0 - стр.

2

Мен Д. Казахстан и Корея: вызовы глобализации и перспективы сотрудничества Collection of Treatises in Cellebration of the 20 th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan. 0 - г. 0 - стр.

3

Мен Д. Корейская диаспора Казахстана: опыт социально-культурной адаптации социально-философские и политико-правовые процессы общества 0 - г. 0 - стр.

4

Ашинова Ж. Е. Диалог «Центральная Азия плюс Япония» - новая политика дипломатии Японии Вестник университета «Кайнар» 0 - г. 0 - стр.

5

Ашинова Ж. Е. Хэйан дәуіріндегі Жапониядағы аристократтық мәдениеттің гүлденуі Вестник КазНУ.Серия Международные отношения и международное право, 0 - г. 0 - стр.

6

Ашинова Ж. Е. Ортағасырдағы Жапон еліндегі еуропалық мәдениет: енуі және әсері Вестник КазНУ. Серия историческая 0 - г. 0 - стр.

7

Ашинова Ж. Е. Политика Японии в Центральной Азии Материалы международной научно-практической конференции "Казахстан-Япония: гуман 0 - г. 0 - стр.

8

Ашинова Ж. Е. Қазіргі жапон сыртқы саясатындағы ұлттық мүдделер мәселесі Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары 0 - г. 0 - стр.

9

Сейтметова Ж. Р. Проблематика египетской драматургии в 60-е г.ХХ века "Қазақстандағы ақпараттық үрдістер: тәуелсіздікті нығайтудағы БАҚ рөлі" Халықара 0 - г. 0 - стр.

10

Кыдырбаев Б. М. Вклад корейских переселенческих колхозов в развитии овощных и бахчевых культур в Казахстане "Қазақстан және шығыс елдері: тарихы мен бүгіні" 0 - г. 0 - стр.

11

Анипина А. К. «Арада 26 ғасыр өткенде Мао Цзедун Конфуцийге қарсы шыққанмен, түк шықпады» Аңыз Адам 0 - г. 0 - стр.

12

Анипина А. К. «Таң дәуірі поэзиясының даму тарихы» Қоғам және Дәуір Ғылыми сараптамалық журнал 0 - г. 0 - стр.

13

Түргенбай А. А. Қытайдағы су тапшылығы мәселесі және оны шешу жолдары Сборник Международной научной конференции студентов и молодых ученых "Мир науки", приуроченной к 20-летию Государственных символов Республики Казахстан 0 - г. 0 - стр.

14

Түргенбай А. А. Қытайлықтардың діни көзқарасындағы о дүниелік өмір және жан туралы дәстүрлі көзқарастары Сборник Международной научной конференции студентов и молодых ученых "Мир науки", приуроченной к 20-летию Государственных символов Республики Казахстан 0 - г. 0 - стр.

15

Жумажанова Ф. Т. «Тұрмағамбет Ізтілеуовтың өлеңдеріндегі дінитаным». Ақиқат 0 - г. 0 - стр.

16

Түргенбай А. А. Өзін-өзі тәрбиелеу- идеалға жетудің жолы Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.

17

Жумажанова Ф. Т. Джирджи Зейданның «Һарун-Ар Рашидтің қарындасы» "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

18

Боранбаева А. Ж. Ирандықтардың этно-мәдени дәстүрлері. Вестник КазНУ, серия востоковедения 0 - г. 0 - стр.

19

Мустафаева А. А. Abai Kunanbayev’s Role in Enrichment of the Kazakh Language Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

20

Джубатова Б. Н. Abai Kunanbayev’s Role in Enrichment of the Kazakh Language Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

21

Мустафаева А. А. Лингвистические проблемы перевода арабских терминов на русский язык Вестник КазНУ, серия востоковедения 0 - г. 0 - стр.

22

Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikâye ve Romanlarında eğitim meseleleri». Шет тілдер және іскерлік карьера университеті ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖУРНАЛ 0 - г. 0 - стр.

23

Жиекбаева А. Б. Қазақ діни терминдерінің қалыптасу тарихынан Ақиқат 0 - г. 0 - стр.

24

Жиекбаева А. Б. Қоғамдық ғылымдар терминологиясындағы араб, парсы сөздері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

25

Жиекбаева А. Б. Способы образования экономических терминов в арабском языке "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

26

Жиекбаева А. Б. Составление деловых бумаг в современном литературном арабском языке "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

27

Исмагулова С. А. Кабир Дастың ақындық мұрасы және оның зерттелу тарихы. "Хабаршы" филология сериясы N3 (133) 0 - г. 0 - стр.

28

Кокеева Д. М. Аударматанудағы терминология мәселесі // Вестник КазНУ. Серия Филологическая 0 - г. 0 - стр.

29

Джубатова Б. Н. Transliterating Metods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

30

Надирова Г. Е. Transliterating Metods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

31

Мустафаева А. А. Transliterating Metods of the Kazakh Onyms in the Arabic Language Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 0 - г. 0 - стр.

32

Жанатаева К. Б. Қазақстанның сыртқы саясаты және халықаралық қауіпсіздік мәселесі. Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы мо 0 - г. 0 - стр.

33

Жанатаева К. Б. Халықаралық қауымдастық ұстанымдары. ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының 0 - г. 0 - стр.

34

Жанатаева К. Б. Парсы Шығанағындағы дағдарыс және Египет ұстанымы. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти К.Т. Талипова. 0 - г. 0 - стр.

35

Жанатаева К. Б. Ирақ және Кувейт соғысы және оның салдары Юдинское чтение 0 - г. 0 - стр.

36

Жанатаева К. Б. Ататүріктің көзқарасы мен ұстанымдары қазақ халқынп да қымбат Аңыз Адам 0 - г. 0 - стр.

37

Шатекова Г. К. Қазақ тілі мен корей тіліндегі етістіктің болымды және болымсыз түрлерінің салыстырмалы сипаттамасы мен аудару тәсілдері ҚазҰУ хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

38

Сериккалиева А. Е. ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС: КНР МАТЕРИАЛЫ Республиканской научной конференции – ХIII Научные чтения молодых учен 0 - г. 0 - стр.

39

Назарова А. Ж. Kazak ve Türk dillerindeki Zamirlerin ozellikleri». Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 0 - г. 0 - стр.

40

Абдуракын Н. Әділдікті ұстаным еткен конфуци қоғамдағы былық-шылыққа төзе алмаған.Аңыз адам жұрналы. №9(45)мамыр 2012 Аңыз адам 0 - г. 0 - стр.