Main / High School of Economics and Business / Science articles

High School of Economics and Business

List of publications.

Year of publication:

81

Нурсейтова Г. Б. Роль человеческого фактора в постиндустриальном-информационном обществе // Вестник КазНУ. Серия экономическая. 0 - г. 0 - стр.

82

Тулегенова М. Академическая мобильность как фактор интеллектуально-иннов.развития "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

83

Когут О. Ю. Статья "Использование бухгалтерских систем на основе компьютерной обработки данных учета" "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

84

Когут О. Ю. Статья "Методика анализа деятельности страховых организаций" "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

85

Султанова Б. Б. Профессиональное суждение как средство регулирования бухгалтерского учета "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

86

Тураров Д. Р. Көпкритерийлі өнеркәсіптік есепті Паретто әдісімен талдау "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

87

Тураров Д. Р. Ғаламдану жағдайындағы адам ресурстарының даму болашағы "Қазақстанның ғылымы мен өмірі" (Наука и жизнь Казахстана) 0 - г. 0 - стр.

88

Арыстамбаева А. З. АУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРУ БАРЫСЫНДАҒЫ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІН БАҒАЛАУ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ҚАЖЕТТІЛІГІ Материалы научных трудов Университета Международного бизнеса 0 - г. 0 - стр.

89

Арыстамбаева А. З. ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ АЛУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ Сборник научных трудов 0 - г. 0 - стр.

90

Нургалиева Г. К. Ќазаќстанда кґлік саласыны мемелекеттк реттеу жаєдайы Вестник Международный университет Кыргызстан 0 - г. 0 - стр.

91

Нургалиева Г. К. Ќазаќстанда кґлік саласын мемлекеттік реттеудіѕ баєыттары G -global 0 - г. 0 - стр.

92

Бимендиева Л. А. Инновациялық білім беруді қаржыландырудың шетелдік тәжірибесі және ынталандыру жолдары "Заманауи үздік кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзреттік үлгісі" атты XLIII ғылыми -әдістемелік конференция материалдыры 17-18 қаңтар 2013 ж. Материалы XLIII научно -методической конференции " компетентностая модель выпускника в системе современног непрерывного профессионального образования" 17-18 января 2013 0 - г. 0 - стр.

93

Бимендиева Л. А. Экономикалық теорияның негізгі қағидаттары туралы "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

94

Бимендиева Л. А. Қазақстан-2050 Стратегиясы және экономикалық заңдар Экономика. Республикалық апталық газет 0 - г. 0 - стр.

95

Сансызбаева Х. Н. Development of Innovative activity in Republic of Kazakhstan Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

96

Кукиев А. Д. Қазақстан қор нарығының дамуында"Халықтық IPO"бағдарламасының алатын орны. Қазақстан қор нарығының дамуында"Халықтық IPO"бағдарламасының алатын орны. 0 - г. 0 - стр.

97

Рахматуллаева Д. Ж. К вопросу о продовольственной безопасности Казахстана в рамках Таможенного союза Ученые записки Академии экономики и права 0 - г. 0 - стр.

98

Ахметов А. А. Ғаламдану жағдайындағы адам ресурстарының даму болашағы "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

99

Арыстамбаева А. З. Басқару жүйесіндегі ішкі бақылау жүйесінің маңызы және оны жетілдіру жолдары Сборник материалов международной научно-практической конференции КазНУ имени аль-Фараби 6-7 декабря 2013 года 0 - г. 0 - стр.

100

Арыстамбаева А. З. Особенности учета вознаграждений в Казахстане Сборник материалов международной научно-практической конференции Днепропетровского университета, Украина 0 - г. 0 - стр.

101

Кондыбаева С. К. The effect of monetary policy on real house price growth in the Republic of Kazakhstan: a vector autoregression analysis World Applied Sciences Journal. Vol.22(10) С.1384-1394 0 - г. 0 - стр.

102

Кондыбаева С. К. Қазақстандағы тұрғын үй саласының орнықты дамуының мемлекеттік саясаты "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

103

Кондыбаева С. К. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй саясатының жаңа бағыттары – әлеуметтік-экономикалық дамудың негізі "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

104

Кондыбаева С. К. Modeling the distributional implications of agricultural, housing and monetary policies in Kazakhstan Проблемы Агрорынка 0 - г. 0 - стр.

105

Кондыбаева С. К. Құрылыс кәсіпорындарының өндірістік бағдарламасының қалыптасу ерекшеліктері "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

106

Кондыбаева С. К. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй бағасын бағалаудың оптималды-эконометрикалық моделі Экономика: стратегия и практика 0 - г. 0 - стр.

107

Кондыбаева С. К. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй саясатын жүзеге асырудың жаңа бағыттары: тұрғын үй бағасын бағалаудың оптималды-эконометрикалық моделі Қоғам және дәуір 0 - г. 0 - стр.

108

Кондыбаева С. К. Modeling the distributional implications of agricultural, housing and monetary policies in Kazakhstan Проблемы Агрорынка 0 - г. 0 - стр.

109

Кондыбаева С. К. The Effect of Monetary Policy on Real House Price Growth in the Republic of Kazakhstan: A Vector Autoregression Analysis World Applied Sciences Journal 0 - г. 0 - стр.

110

Когут О. Ю. Сущность и значение финансовой отчетности в условиях рыночных отношений Журнал «Статистика, учет и аудит» 0 - г. 0 - стр.

111

Арыстамбаева А. З. Өнеркәсіп ұйымдары қалдықтарының есебі және ішкі бақылау "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 0 - г. 0 - стр.

112

Оралбаева Ж. З. Өнеркәсіп ұйымдары қалдықтарының есебі және ішкі бақылау "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 0 - г. 0 - стр.

113

Акимбаева К. Т. ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 0 - г. 0 - стр.

114

Табеев Т. П. 2. «Посткеңестік елдердегі агроөнеркәсіптік интеграцияның тиімді экономикалық мүдделері» мақаласы КазҰУ хабаршы экономика сериясында басылып шықты. 4.(98)2013ж. "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

115

Табеев Т. П. 3. «Өңірлік дамуды мемлекеттік реттеудің кейбір ерекшеліктері» Ғылыми журнал І.Жансүгіров атын. Жетісу мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Қыркүйек 2013ж. "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

116

Когут О. Ю. Особенности учета финансовых инвестиций Вестник КазНУ (эконом. серия),2008 №5(69) 0 - г. 0 - стр.

117

Когут О. Ю. Задачи финансового анализа и его использование в бухгалтерском учете. Вестник КазНУ (эконом. серия),2009 №1(71) 0 - г. 0 - стр.

118

Когут О. Ю. Анализ динамики состава и структуры активов баланса. Вестник КазНУ (эконом. серия),2009 №4(74) 0 - г. 0 - стр.

119

Когут О. Ю. Учет операций с ценными бумагами. Вестник КазНУ (эконом. серия),2009 №4(74) 0 - г. 0 - стр.

120

Когут О. Ю. Порядок составления и содержание отчета о движении денежных средств. Вестник КазНУ (эконом. серия),2011 №1(83) 0 - г. 0 - стр.