Main / High School of Economics and Business / Science articles

High School of Economics and Business

List of publications.

Year of publication:

1

Тулегенова М. Академическая мобильность как фактор интеллектуально-иннов.развития "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

2

Когут О. Ю. Статья "Использование бухгалтерских систем на основе компьютерной обработки данных учета" "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

3

Когут О. Ю. Статья "Методика анализа деятельности страховых организаций" "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

4

Тураров Д. Р. Көпкритерийлі өнеркәсіптік есепті Паретто әдісімен талдау "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

5

Арыстамбаева А. З. АУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРУ БАРЫСЫНДАҒЫ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІН БАҒАЛАУ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ҚАЖЕТТІЛІГІ Материалы научных трудов Университета Международного бизнеса 0 - г. 0 - стр.

6

Арыстамбаева А. З. ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ АЛУДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ Сборник научных трудов 0 - г. 0 - стр.

7

Нургалиева Г. К. Ќазаќстанда кґлік саласыны мемелекеттк реттеу жаєдайы Вестник Международный университет Кыргызстан 0 - г. 0 - стр.

8

Нургалиева Г. К. Ќазаќстанда кґлік саласын мемлекеттік реттеудіѕ баєыттары G -global 0 - г. 0 - стр.

9

Бимендиева Л. А. Инновациялық білім беруді қаржыландырудың шетелдік тәжірибесі және ынталандыру жолдары "Заманауи үздік кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзреттік үлгісі" атты XLIII ғылыми -әдістемелік конференция материалдыры 17-18 қаңтар 2013 ж. Материалы XLIII научно -методической конференции " компетентностая модель выпускника в системе современног непрерывного профессионального образования" 17-18 января 2013 0 - г. 0 - стр.

10

Бимендиева Л. А. Экономикалық теорияның негізгі қағидаттары туралы "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

11

Бимендиева Л. А. Қазақстан-2050 Стратегиясы және экономикалық заңдар Экономика. Республикалық апталық газет 0 - г. 0 - стр.

12

Сансызбаева Х. Н. Development of Innovative activity in Republic of Kazakhstan Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

13

Арыстамбаева А. З. Басқару жүйесіндегі ішкі бақылау жүйесінің маңызы және оны жетілдіру жолдары Сборник материалов международной научно-практической конференции КазНУ имени аль-Фараби 6-7 декабря 2013 года 0 - г. 0 - стр.

14

Арыстамбаева А. З. Особенности учета вознаграждений в Казахстане Сборник материалов международной научно-практической конференции Днепропетровского университета, Украина 0 - г. 0 - стр.

15

Кондыбаева С. К. The effect of monetary policy on real house price growth in the Republic of Kazakhstan: a vector autoregression analysis World Applied Sciences Journal. Vol.22(10) С.1384-1394 0 - г. 0 - стр.

16

Кондыбаева С. К. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй саясатының жаңа бағыттары – әлеуметтік-экономикалық дамудың негізі "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

17

Кондыбаева С. К. Modeling the distributional implications of agricultural, housing and monetary policies in Kazakhstan Проблемы Агрорынка 0 - г. 0 - стр.

18

Кондыбаева С. К. Құрылыс кәсіпорындарының өндірістік бағдарламасының қалыптасу ерекшеліктері "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

19

Кондыбаева С. К. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй бағасын бағалаудың оптималды-эконометрикалық моделі Экономика: стратегия и практика 0 - г. 0 - стр.

20

Кондыбаева С. К. Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй саясатын жүзеге асырудың жаңа бағыттары: тұрғын үй бағасын бағалаудың оптималды-эконометрикалық моделі Қоғам және дәуір 0 - г. 0 - стр.

21

Кондыбаева С. К. Modeling the distributional implications of agricultural, housing and monetary policies in Kazakhstan Проблемы Агрорынка 0 - г. 0 - стр.

22

Кондыбаева С. К. The Effect of Monetary Policy on Real House Price Growth in the Republic of Kazakhstan: A Vector Autoregression Analysis World Applied Sciences Journal 0 - г. 0 - стр.

23

Когут О. Ю. Сущность и значение финансовой отчетности в условиях рыночных отношений Журнал «Статистика, учет и аудит» 0 - г. 0 - стр.

24

Арыстамбаева А. З. Өнеркәсіп ұйымдары қалдықтарының есебі және ішкі бақылау "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 0 - г. 0 - стр.

25

Оралбаева Ж. З. Өнеркәсіп ұйымдары қалдықтарының есебі және ішкі бақылау "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 0 - г. 0 - стр.

26

Акимбаева К. Т. ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 0 - г. 0 - стр.

27

Табеев Т. П. 2. «Посткеңестік елдердегі агроөнеркәсіптік интеграцияның тиімді экономикалық мүдделері» мақаласы КазҰУ хабаршы экономика сериясында басылып шықты. 4.(98)2013ж. "Вестник" - КазНУ, Серия Экономика 0 - г. 0 - стр.

28

Табеев Т. П. 3. «Өңірлік дамуды мемлекеттік реттеудің кейбір ерекшеліктері» Ғылыми журнал І.Жансүгіров атын. Жетісу мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Қыркүйек 2013ж. "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

29

Табеев Т. П. Аймақаралық интегация- экономикалық интеграцияның жаңа бағыты ретінде. Ізденіс гуманит. ғ. сериясы. Халықаралық ғ-пед. Журнал.№3.2013ж. Алматы Ізденіс гуманит. ғ. сериясы. Халықаралық ғ-пед. Журнал.№3.2013ж. Алматы 0 - г. 0 - стр.

30

Товма Н. А. Deposit operation audit Вестник КазЭУ 0 - г. 0 - стр.

31

Сансызбаева Х. Н. Концепция «зеленой» экономики как условие обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан.Вестник КазНУ имени аль-Фараби (серия экологическая). – 2013. - № 2/3 (38). – с. 103-107. "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 0 - г. 0 - стр.

32

Нурсейтова Г. Б. Партнерство государства и бизнеса как основа экономического механизма формирования и функционирования «зеленой» экономики "Вестник КазНУ" (Серия Экологическая) 0 - г. 0 - стр.

33

Баймуханбетова Э. Е. Қазақстандағы халықты әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру мәселелері Вестник КазЭУ им. Т. Рыскулова, «КазЭУ Хабаршысы» 0 - г. 0 - стр.

34

Шеденов У. К. Sustainable innovation development of Kazakhstan: Challenges to Transform Science and Technology World Applied Sciences Journal 0 - г. 0 - стр.

35

Шеденов У. К. Sustainable development of innovations in Kazakhstan: on the way to a knowledge-based economy // Вестник КазНУ. Серия экономическая. 0 - г. 0 - стр.

36

Шеденов У. К. Проблемы развития монопрофильных городов Казахстана // Вестник КазНУ. Серия экономическая. 0 - г. 0 - стр.

37

Иляшова Г. К. Экологиялық тәрбие мен білім берудің экономикадағы рөлі Вестник КазНУ Серия экологическая 0 - г. 0 - стр.

38

Иляшова Г. К. Қазақстан экономикасындағы өзін-өзі жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеу" Вестник Евразийского унивесритета 0 - г. 0 - стр.

39

Купенова Ж. Қ. Купенова Ж.К. "Кірістер мен шығыстардың есебі". // Международная конференция "Проблемы и перспективы развития экономики в рамках ЕЭП и ЕС". - КазНУ им аль-Фараби Кафедра "Учет и аудит", 2013 год 6 декабря. "Проблемы и перспективы развития экономики в рамках ЕЭП и ЕС". 0 - г. 0 - стр.

40

Тураров Д. Р. 6-7 желтоқсан 2013 жыл. "Кедендік одақ және бірыңғай экономикалық кеңістік шеңберіндегі экономикалық сұрақтарды реттеу: тәжірибелер және мәселелер" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция "Қазақстандағы экономиканың тұрақтандыру саясатын талдау" атты мақала жарияланды. "Кедендік одақ және бірыңғай экономикалық кеңістік шеңберіндегі экономикалық сұрақтарды реттеу: тәжірибелер және мәселелер" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 0 - г. 0 - стр.