Басты бет / Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп) / Ғылыми мақалалар

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті (колледж, бейіндік мектеп)

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

161

Искаков Б. А. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О РАСШИРЕНИЙ ВСЕЛЕННОЙ И ПОСТОЯННОЙ ХАББЛА НоваИнфо 0 - г. 0 - стр.

162

Толмачева Д. С. Teaching different types of reading for foreing students the Russian and Kazakh languages Научный сборник Ханойского педагогического университета Journal of Science. Vol. 61/2016 – Hanoi National University of Education 0 - г. 0 - стр.

163

Игнатова Е. Р. Teaching different types of reading for foreing students the Russian and Kazakh languages Научный сборник Ханойского педагогического университета Journal of Science. Vol. 61/2016 – Hanoi National University of Education 0 - г. 0 - стр.

164

Ахмедова А. К. О проблеме презентации русского стиха студентам-иностранцам Вестник ЕНУ 0 - г. 0 - стр.

165

Саденова А. Е. А.Е. Sadenova, L.S. Torokhtyi, I.V. Matzko THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY // ҚазҰУ Хабаршы. №2(160) 2016. P. 264-268. Summary Abstract: This article discusses various ways to control the competence of oral communication of foreign students, analyzes the use of conventional and real tests, makes recommendations to verify the results of verbal communication. The problems of the control of speaking foreign students studying, analyzes th 0 - г. 0 - стр.

166

Саденова А. Е. 2) А.Е. Sadenova1, E.R. Ignatova2, D.S. Tolmacheva FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS // КазНУ Вестник. №4(162) 2016. С. 230-236. 2) А.Е. Sadenova1, E.R. Ignatova2, D.S. Tolmacheva FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS // КазНУ Вестник. №4(162) 2016. С. 230-236. 0 - г. 0 - стр.

167

Саденова А. Е. Ignatova E., Tolmacheva D., Sadenova A. TEACHING DIFFERENT TYPES OF READING FOR FOREIGN STUDENTS, STUDYING THE RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES // Journal of science of Hnue: Hanoi National University of education. 2016, Vol.61, No.11A, Вьетнам. р.р. 69-74. TEACHING DIFFERENT TYPES OF READING FOR FOREIGN STUDENTS, STUDYING THE RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES Ignatova Elena Rufovna – Candidate of Philol.Sci., Al-Farabi Kazakh national University, Almaty, Kazakhstan. e-mail: elenaignatova55@mail.ru. Tolmacheva Diana Semenovna – Candodate of Philol.Sci., Al-Farabi Kazakh nati 0 - г. 0 - стр.

168

Саденова А. Е. L.S. Torokhtyi ., А.Е. Sadenova, , I.V. Matzko. RECORD OF CULTURAL DIFFERENCES OF FOREIGN STUDENTS AT LEARNING A SECOND LANGUAGE // Journal of science of Hnue: Hanoi National University of education. 2016, Vol.61, No.11A, Вьетнам. р.р. 58-64. L.S. Torokhtyi ., А.Е. Sadenova, , I.V. Matzko. RECORD OF CULTURAL DIFFERENCES OF FOREIGN STUDENTS AT LEARNING A SECOND LANGUAGE // Journal of science of Hnue: Hanoi National University of education. 2016, Vol.61, No.11A, Вьетнам. р.р. 58-64. 0 - г. 0 - стр.

169

Ахмедова А. К. Using the sentsence structuring for communicative purposes Вестник ЕНУ 0 - г. 0 - стр.

170

Ахмедова А. К. О проблеме презентации русского стиха студентам-иностранцам Вестник ЕНУ 0 - г. 0 - стр.

171

Ешимов М. П. О проблеме презентации русского стиха студентам-иностранцам Вестник ЕНУ 0 - г. 0 - стр.

172

Игнатова Е. Р. Formation of communicative competence of foreign students "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

173

Саденова А. Е. Formation of communicative competence of foreign students "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

174

Толмачева Д. С. Formation of communicative competence of foreign students "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

175

Саденова А. Е. Record of cultural differences of foreign students at learning a second language. L.S. Torokhtyi ., А.Е. Sadenova, , I.V. Matzko. RECORD OF CULTURAL DIFFERENCES OF FOREIGN STUDENTS AT LEARNING A SECOND LANGUAGE // Journal of science of Hnue: Hanoi National University of education. 2016, Vol.61, No.11A, Вьетнам. р.р. 58-64. 0 - г. 0 - стр.

176

Мацко И. В. Record of cultural differences of foreign students at learning a second language. L.S. Torokhtyi ., А.Е. Sadenova, , I.V. Matzko. RECORD OF CULTURAL DIFFERENCES OF FOREIGN STUDENTS AT LEARNING A SECOND LANGUAGE // Journal of science of Hnue: Hanoi National University of education. 2016, Vol.61, No.11A, Вьетнам. р.р. 58-64. 0 - г. 0 - стр.

177

Мацко И. В. THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

178

Саденова А. Е. THE PROBLEM OF COMMUNICATION SIGNIFICANCE OF ERRORS IN THE ASSESSMENT OF THE PRODUCTIVE TYPES OF SPEECH ACTIVITY "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

179

Мацко И. В. Учет культурных различий иностранных студентов при обучении второму языку. 3. Торохтий Л., Саденова А., Мацко И. Учет культурных различий иностранных студентов при обучении второму языку// Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(41) 2016. С. 220-224 0 - г. 0 - стр.

180

Саденова А. Е. Учет культурных различий иностранных студентов при обучении второму языку. 3. Торохтий Л., Саденова А., Мацко И. Учет культурных различий иностранных студентов при обучении второму языку// Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Серия Филология. Астана, №5(41) 2016. С. 220-224 0 - г. 0 - стр.

181

Аринова Б. А. Әлеуметтік педагогтің отбасымен жүргізетін жұмыстарының тәрбиелік мәні. "Наука и жизнь Казахстана. №6, 0 - г. 0 - стр.

182

Аринова Б. А. Қазіргі уақытта жетім балаларды әлеуметтендіру мәселесі. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы №6(66) 0 - г. 0 - стр.

183

Аринова Б. А. Aкaдемик Т. Тәжібaевтың этнопедaгогикaлық ой-пікірлерінің «Мәңгілік Ел» идеясымен сaбaқтaстығы "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

184

Аринова Б. А. The Current Directions in Learning of Course «Self-cognition» in Higher Educational Institutions "Вестник Казну" 0 - г. 0 - стр.

185

Казмагамбетова А. С. Modeling Linguistic Communication in a Foreign Language Learning Global Media Journal ISSN 1550-7521, Vol.Special Issue No.S2:3 0 - г. 0 - стр.

186

Калиолла А. Қытай тілін шетелге тарату жолдары " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

187

Үсейн Е. М. ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖӘНЕ МҮГЕДЕК СТУДЕНТТЕР ҮШІН «КЕДЕРГІСІЗ ОРТАНЫ» ҚҰРУДЫҢ РӨЛІ " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

188

Дуйсенбаева Р. И. Қазақ тілінің диалектілерге бөлінуі жайлы "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

189

Тәуекелов Н. Б. The place and role of power of people in traditional kazakh society Central European Journal for Science and Research 0 - г. 0 - стр.

190

Искаков Б. А. Исследование анизотропии в космических лучах экстремально высоких энергий International Journal of Mathematics and Physics 0 - г. 0 - стр.

191

Дилмаханбетов Е. К. ӨНЕР ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ РӘМІЗДІК БЕЛГІЛЕРІ "Хабаршы" Абай ат. ҚазПУ 0 - г. 0 - стр.

192

Дилмаханбетов Е. К. Көркем білім беруде өнер мен көркемдік дқниетанымның кейбір мәселелері "Хабаршы" Абай ат. ҚазПУ 0 - г. 0 - стр.

193

Аринова Б. А. Decentralization of higher education in Kazakhstan and social responsibility of higher education institutions International Journal of Psychology 0 - г. 0 - стр.

194

Калиолла А. Қазақ ұлтындағы тиым сөздер туралы 哈萨克语言文学研究 0 - г. 0 - стр.

195

Нуршаихова Ж. А. Формализация текстов в технологических целях Вестник КазНУ (серия филологическая) 0 - г. 0 - стр.

196

Койшыбаева Г. С. Метод наглядного моделирования как система поэтапного усвоения языка "Вестник Казну им. аль-Фараби" 0 - г. 0 - стр.

197

Койшыбаева Г. С. LANGUAGE TRANSMISSION OF PROXEMES IN THE LANGUAGE OF ART WORKS "Вестник КазНУ" Рек. ККСОН МОН РК 0 - г. 0 - стр.

198

Казмагамбетова А. С. LANGUAGE TRANSMISSION OF PROXEMES IN THE LANGUAGE OF ART WORKS "Вестник КазНУ" Рек. ККСОН МОН РК 0 - г. 0 - стр.

199

Машинбаева Г. А. Лингвистическая валентность Вестник ЕНУ 0 - г. 0 - стр.

200

Туребекова Р. С. "Об изучении синтаксических особенностей публицистического стиля" Вестник КазНУ, серия журналистики 0 - г. 0 - стр.