Жариялыным тізімдері

41
Басыгараев Ж. М. Нанотехнологиялық әдісті пайдалану арқылы биореттегішті бөліп алу және құрылымын анықтау 2011 - г. 1 - стр.
42
Басыгараев Ж. М. Ақтөбе қаласын көгалдандыру шараларына сараптама 2012 - г. 1 - стр.
43
Басыгараев Ж. М. Цитокинин медиаторы биореттегішін экологиялық мақсаттарға қолдану 2012 - г. 1 - стр.
44
Бактыбаева Л. К. Изменение уровня токсичности исследуемых соединений ряда БИВ в условиях острой интоксикации организма животных солями тяжелых металлов 2012 - г. 7 - стр.
45
Басыгараев Ж. М. Атмосфералық ауаға өндіріс орындарынан шығарылатын газдардың өсу динамикасын анықтау 2012 - г. 2 - стр.
46
Аскарова З. А. ФИЗИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕ КЕЗІНДЕГІ СПОРТШЫЛАРДЫҢ ГЕМОДИНАМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ӨЗГЕРУІ/ 2011 - г. 3 - стр.
47
Басыгараев Ж. М. биологиялық өнімділікті арттыруға цитокинин медиаторының әсерін зерттеу 2012 - г. 1 - стр.
48
Басыгараев Ж. М. жаңа биореттегіштің әсер ету механизмін анықтау 2012 - г. 2 - стр.
49
Сраилова Г. Т. Аскарова З.А. Исследование показателей дыхательной системы человека в условиях физической и респираторной нагрузок. 2011 - г. 1 - стр.
50
Аскарова З. А. Сраилова Г.Т. Исследование показателей дыхательной системы человека в условиях физической и респираторной нагрузок. 2011 - г. 1 - стр.
51
Аскарова З. А. ФИЗИКАЛЫҚ ДАМУ ДЕҢГЕЙІ ӘРТҮРЛІ СТУДЕНТТЕРДІҢ ТЫНЫС АЛУ ЖҮЙЕСІНІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ КҮЙІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ЗЕРТТЕУ 2011 - г. 4 - стр.
52
Аскарова З. А. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ г. АЛМАТЫ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 2011 - г. 5 - стр.
53
Аскарова З. А. Маркеева С.С., Сраилова Г.Т., Жүнісжан А.Ж., Дощанова Б.К. Физикалық жүктеме кезіндегі спортшылардың гемодинамикалық көрсеткіштерінің өзгеруі 2011 - г. 1 - стр.
54
Сраилова Г. Т. Аскарова З.А., Маркеева С.С., Жүнісжан А.Ж., Дощанова Б.К. Физикалық жүктеме кезіндегі спортшылардың гемодинамикалық көрсеткіштерінің өзгеруі 2011 - г. 1 - стр.
55
Сраилова Г. Т. Жүнісжан А.Ж., Бугыбаева Ш.Б. Сыртқы тыныс алудын жасқа сай ерекшеліктері 2011 - г. 1 - стр.
56
Аскарова З. А. Использование информационных технологий в образовательном процессе. 2012 - г. 4 - стр.
57
Аскарова З. А. Маркеева С.С., Сраилова Г.Т. Физикалық даму деңгейі әртүрлі студенттердің тыныс алу жүйесінің функционалдық күйін салыстырмалы зерттеу 2011 - г. 1 - стр.
58
Сраилова Г. Т. Аскарова З.А., Маркеева С.С. Физикалық даму деңгейі әртүрлі студенттердің тыныс алу жүйесінің функционалдық күйін салыстырмалы зерттеу 2011 - г. 1 - стр.
59
Сраилова Г. Т. Аскарова З.А., Маркеева С.С., Дощанова Б.К. Функциональные особенности яичников у девочек-подростков г.Алматы в норме и патологии. 2011 - г. 1 - стр.
60
Аскарова З. А. Маркеева С.С., Сраилова Г.Т., Дощанова Б.К. Функциональные особенности яичников у девочек-подростков г.Алматы в норме и патологии. 2011 - г. 1 - стр.
61
Аскарова З. А. Адаптация студентов младших курсов к учебному процессу. 2012 - г. 4 - стр.
62
Сраилова Г. Т. Испамбетова Г.А. Спортпен шұғылданатын және шұғылданбайтын студенттердің жүрек-қан тамырлар жүйесінің бейімделу потенциалын зерттеу 2012 - г. 1 - стр.
63
Сраилова Г. Т. Функциональная активность коры надпо-чечников и беременность 2012 - г. 1 - стр.
64
Торманов Н. Мәселелі жағдай тұғызып оқутудың дидактикалық қағидалары. 2011 - г. 4 - стр.
65
Швецова Е. В. Ступенчатая подготовка и индивидуализация обучения. 2012 - г. 3 - стр.
66
Швецова Е. В. Индивидуальное обучение и кредитная технология. 2011 - г. 4 - стр.
67
Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Термодинамика биологических систем. 2012 - г. 5 - стр.
68
Тулеуханов С. Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т. Термодинамика биологических систем. 2012 - г. 5 - стр.
69
Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Швецова Е.В. Термодинамика биологических систем. 2012 - г. 5 - стр.
70
Тулеуханов С. Биологиялық белсенді қосылыстардың летальды дозасын анықтау 2011 - г. 2 - стр.
71
Тулеуханов С. Жүрек жұмысы ырғағының өзгерісіне коррекция жасау жолдары 2011 - г. 1 - стр.
72
Тулеуханов С. Кардио-респираторлық жүйенің тәуліктік ырғағының хроноқұрылымдық параметрлерінің ерекшеліктері 2011 - г. 2 - стр.
73
Тулеуханов С. Мәселелі оқытудың басты талаптары 2011 - г. 1 - стр.
74
Тулеуханов С. Стресс фактордың ағзаға әсерін хронофизиологиялық көрсеткіші бойынша анықтау 2011 - г. 1 - стр.
75
Тулеуханов С. Действие ингибиторов кальциевой сигнальной системы на процесс экзоцитоза в клетках асцитной карциномы Эрлиха 2011 - г. 5 - стр.
76
Тулеуханов С. Индивидуальное обучение и кредитная технология 2011 - г. 3 - стр.
77
Тулеуханов С. Мәселелі жағдай туғызып оқытудың дидактикалық қағадалары 2011 - г. 5 - стр.
78
Тулеуханов С. Современные тенденции разработки и производство лекарственных средств 2011 - г. 1 - стр.
79
Тулеуханов С. Физиологические исследования кардиореспираторной системы у детей, проживающих в двух разных по степени загрязнения районах г. Усть-Каменогорска 2011 - г. 3 - стр.
80
Басыгараев Ж. М. Ережепов А.. Цитокинин медиаторының физиологиялық белсенділігін биотест көмегімен зерттеу 2012 - г. 3 - стр.