Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

1

Мухамадиева Г. Н. Гарантии законности и обоснованности ограничения неприкосновенности личности в уголовном процессе «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

2

Мухамадиева Г. Н. Гарантии законности и обоснованности ограничения неприкосновенности личности в уголовном процессе «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

3

Мухамадиева Г. Н. Юридическая природа мер процессуального принуждения в уголовном процессе Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал - майора милиции Алиева Э. А. 0 - г. 0 - стр.

4

Мухамадиева Г. Н. Юридическая природа мер процессуального принуждения в уголовном процессе Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал - майора милиции Алиева Э. А. 0 - г. 0 - стр.

5

Мухамадиева Г. Н. Қылмыстық іс жүргізудегі адамның жеке басына тиіспеушілік принципінің мәні «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

6

Мухамадиева Г. Н. Қылмыстық іс жүргізудегі адамның жеке басына тиіспеушілік принципінің мәні «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

7

Мухамадиева Г. Н. Сот ісін жүргізуді тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыру Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. - №1 (65). - 2013 0 - г. 0 - стр.

8

Мухамадиева Г. Н. Сот ісін жүргізуді тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыру Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. - №1 (65). - 2013 0 - г. 0 - стр.

9

Бисенғали Л. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

10

Бисенғали Л. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

11

Базилова А. А. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

12

Базилова А. А. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

13

Джансараева Р. Е. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

14

Акболатова М. Е. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

15

Акболатова М. Е. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

16

Бисенова М. К. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

17

Бисенова М. К. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

18

Қожабек Қ. М. ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР G-Global 0 - г. 0 - стр.

19

Қожабек Қ. М. ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР G-Global 0 - г. 0 - стр.

20

Джансараева Р. Е. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

21

Базилова А. А. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

22

Базилова А. А. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

23

Қонысбай Б. М. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

24

Қонысбай Б. М. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

25

Джансараева Р. Е. борьба с киборг преступностью сравнительный анализ законодательства стран СНГ Байкальский государственный криминологический журнал 0 - г. 0 - стр.

26

Аратұлы Қ. борьба с киборг преступностью сравнительный анализ законодательства стран СНГ Байкальский государственный криминологический журнал 0 - г. 0 - стр.

27

Аратұлы Қ. борьба с киборг преступностью сравнительный анализ законодательства стран СНГ Байкальский государственный криминологический журнал 0 - г. 0 - стр.

28

Джансараева Р. Е. Қазақстанның түзету мекемелеріндегі күш көрсету мен басқа да қылмыстық әрекеттердің себептері - заң республикалық құқықтық ғылыми практикалық журнал 0 - г. 0 - стр.

29

Байсалов А. Д. О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА 4th International Conference on European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

30

Байсалов А. Д. О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА 4th International Conference on European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

31

Маликова Ш. Б. О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА 4th International Conference on European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

32

Маликова Ш. Б. О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА 4th International Conference on European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

33

Джансараева Р. Е. О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА 4th International Conference on European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

34

Джансараева Р. Е. Понимание государственной политики в области преступления и наказания European Applied Sciences 0 - г. 0 - стр.

35

Джансараева Р. Е. Механизмы создания эффективной системы противодействия преступности 2nd Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches 0 - г. 0 - стр.

36

Джансараева Р. Е. Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности 2nd Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches 0 - г. 0 - стр.

37

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде Вестник КазНУ, серия юридическая. №1 (65),2013г. 0 - г. 0 - стр.

38

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде Вестник КазНУ, серия юридическая. №1 (65),2013г. 0 - г. 0 - стр.

39

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде Вестник КазНУ, серия юридическая. №1 (65),2013г. 0 - г. 0 - стр.

40

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде Вестник КазНУ, серия юридическая. №1 (65),2013г. 0 - г. 0 - стр.