Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Мухамадиева Г. Н. Гарантии законности и обоснованности ограничения неприкосновенности личности в уголовном процессе «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

2

Мухамадиева Г. Н. Юридическая природа мер процессуального принуждения в уголовном процессе Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал - майора милиции Алиева Э. А. 0 - г. 0 - стр.

3

Мухамадиева Г. Н. Қылмыстық іс жүргізудегі адамның жеке басына тиіспеушілік принципінің мәні «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

4

Мухамадиева Г. Н. Сот ісін жүргізуді тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыру Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы. Заң сериясы. - №1 (65). - 2013 0 - г. 0 - стр.

5

Бисенғали Л. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

6

Базилова А. А. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

7

Акболатова М. Е. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

8

Джансараева Р. Е. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

9

Бисенова М. К. Problems of Formation of the Concept of Criminal Policy of State in the Theory of Criminal Law Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

10

Қожабек Қ. М. ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР G-Global 0 - г. 0 - стр.

11

Джансараева Р. Е. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

12

Базилова А. А. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

13

Қонысбай Б. М. Stages of Formation and Historical Development of the Institute of Necessary Defense Middle-East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

14

Джансараева Р. Е. борьба с киборг преступностью сравнительный анализ законодательства стран СНГ Байкальский государственный криминологический журнал 0 - г. 0 - стр.

15

Аратұлы Қ. борьба с киборг преступностью сравнительный анализ законодательства стран СНГ Байкальский государственный криминологический журнал 0 - г. 0 - стр.

16

Джансараева Р. Е. Қазақстанның түзету мекемелеріндегі күш көрсету мен басқа да қылмыстық әрекеттердің себептері - заң республикалық құқықтық ғылыми практикалық журнал 0 - г. 0 - стр.

17

Байсалов А. Д. О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА 4th International Conference on European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

18

Маликова Ш. Б. О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА 4th International Conference on European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

19

Джансараева Р. Е. О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА – ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО – ЛИЧНОСТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРЕСТУПНИКА 4th International Conference on European Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

20

Джансараева Р. Е. Понимание государственной политики в области преступления и наказания European Applied Sciences 0 - г. 0 - стр.

21

Джансараева Р. Е. Механизмы создания эффективной системы противодействия преступности 2nd Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches 0 - г. 0 - стр.

22

Джансараева Р. Е. Понимание пенитенциарного конфликта в контексте концепции обеспечения пенитенциарной безопасности 2nd Conference European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches 0 - г. 0 - стр.

23

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде Вестник КазНУ, серия юридическая. №1 (65),2013г. 0 - г. 0 - стр.

24

Шуланбекова Г. К. Мал шаруашылығы - азық-түлік қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде Вестник КазНУ, серия юридическая. №1 (65),2013г. 0 - г. 0 - стр.

25

Шуланбекова Г. К. Қазақстандағы мал шаруашылығының тұрақтану жағдайы Республиканская научно-практическая конференция, «Конституционализм и проблемы обеспечения информационной безопасности в Республике Казахстан». 25 января 2013г. 0 - г. 0 - стр.

26

Шуланбекова Г. К. Елдегі мақта шаруашылығын құқықтық реттеу мәселелері г. Талдыкорган Вестник Жетысуского Государственного университета им. И. Жансугурова 0 - г. 0 - стр.

27

Шуланбекова Г. К. Food safety system in the Republic of Kazakhstan Die Sammlung der Materialien der Internationalen wissenschaftlichen Konferenzen zum Thema:Aktuelle Probleme der Beziehung der Philosophie und der Rechte in der ara der Globalisierung. 13-15th may 2013. Tubinger. Germany 0 - г. 0 - стр.

28

Избасова А. Б. Wirtschaftspolitische, rechtliche und soziale Entwicklungsprobleme des modernen Kasachstan Die Umsetzung von Kontrollfunktionen der Gerichtsorgane in den Vollzugseinrichtungen Kasachstans. Verlag Dr. Koster Berlin P. 78-85. ISBN 978-3-89574-811-0 0 - г. 0 - стр.

29

Арын А. А. Некоторые особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании корыстно-насильственных преступлений по горячим следам Предупреждение преступности 0 - г. 0 - стр.

30

Куаналиева Г. А. Соттық құқықтық реформалардың кейбір мәселелері Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

31

Айгаринова Г. Т. Теоретические правовые основы региональной политики перехода к «зеленой экономике» в рамках реализации стратегии «Казахстан-2050» Недра и недропользование 0 - г. 0 - стр.

32

Айгаринова Г. Т. «Жасыл» экономикаға өтудің аймақтық саясатының теориялық және методологиялық негіздері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

33

Есекеева А. А. Нормы международного права, действующие в сфере охраны окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления Вестник КазНУ Юридическая серия, № 2 (66), Алматы «Қазақ университеті» 2013 0 - г. 0 - стр.

34

Есекеева А. А. Адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал.Білім көкжиегі (Горизонт образования) 02.2013 0 - г. 0 - стр.

35

Умбетов М. Н. The norms of international law operating in the sphere of environmental protection from pollution with production wastes and consumption Конференция онлайн 15 апреля 2013 года в Лас-Вегас, США 0 - г. 0 - стр.

36

Есекеева А. А. Экологичеcкaя безопacноcть при иcпользовaнии aтомной энергии «Недропользование и право» и в Книге с материалами ХI Международной Атырауской правовой конференции. 0 - г. 0 - стр.

37

Есекеева А. А. The norms of international law operating in the sphere of environmental protection from pollution with production wastes and consumption The norms of international law operating in the sphere of environmental protection from pollution with production wastes and consumption 0 - г. 0 - стр.

38

Қалымбек Б. Некоторых вопросы законодательства о попутном газе РК. Международная научно-практической конференции Организационно-правовой механизм управления экологическими рисками в сфере недропользования 0 - г. 0 - стр.

39

Қалымбек Б. To Some Issues of Food Security Die Sammlung der Materialien der Internationalen wissenschafichen Konferenzen zum Thema Aktuelle Probleme der Beziehung der Philosophie und der Rechte in der ara der Globalisieruhg" 0 - г. 0 - стр.

40

Айгаринова Г. Т. ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕНОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ "Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета". 0 - г. 0 - стр.