Главная / Истории / Научные статьи

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

1

Карибаев Б. Б. Қазақстан тарихынан элективті курстарды жүргізудің әдістері. ҚазҰУ Хабаршысы,тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

2

Хасанаева Л. М. Some Problems of Historical Science in Kazakhstan World Applied Sciences Journal 0 - г. 0 - стр.

3

Қаражан Қ. С. Some Problems of Historical Science in Kazakhstan World Applied Sciences Journal 0 - г. 0 - стр.

4

Майданали З. "Duality"in social and political organization of nomadic society (historiographical aspect) Вестник КазНУ (серия историческая)№1 (72)2014г. 0 - г. 0 - стр.

5

Нурпеисова Б. Е. The tragedy of Soviet war prisoners’ life: Nazi imprisonment and repatriation to Motherland "Bilimsel eksen" dergisi 0 - г. 0 - стр.

6

Смагулов С. Бауыржан Момышұлы және Отан тарихының мәселелері "Ақиқат" журналы 0 - г. 0 - стр.

7

Искакова Г. З. Expanding the territory of the Western Turkic Khanate (VII-VIII centuries Life Science Journal 0 - г. 0 - стр.

8

Султангалиева Г. С. Sultangalieva G.The Role of the Pristavstvo Institution in the Context of the Russian Empire in Kazakhstan in the Nineteenth century Central Asian Survey 0 - г. 0 - стр.

9

Султангалиева Г. С. Султангалиева Г., Далаева Т. Диплом на дворянское достоинство султану. Исторический архив 0 - г. 0 - стр.

10

Султангалиева Г. С. Султангалиева Г.В чем разница между шаманом и неошаманом? Новые исследования Тувы. Электронный информационный журнал. 0 - г. 0 - стр.

11

Султангалиева Г. С. Султангалиева Г. , Дюсембекова Ж. Дистаночные и местные начальники: механизм назначения и награждения. Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

12

Кошымова А. О. Жизнь и деятельность ученого С.Е. Толыбекова, исследовавшего традиционное общество казахского народа Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

13

Тасилова Н. А. ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

14

Тасилова Н. А. Шәкәрім еңбектеріндегі адамгершілік мәселесі "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

15

Хабижанова Г. Б. Исторические истоки средневековых конратов Вестник КазНУ Серия историческая 0 - г. 0 - стр.

16

Хабижанова Г. Б. Экологические аспекты тюркской модели мироздания Вестни КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

17

Мырзабекова Р. С. Юань империясының мәдениеті "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

18

Мырзабекова Р. С. Роль Хубилай-хана в культурном строительстве империи Юань "Вестник КазНПУ", серия педагогическая 0 - г. 0 - стр.

19

Мырзабекова Р. С. Система высшего образования в Казахстане: реформы и их результаты "Вестник КазНПУ", серия педагогическая 0 - г. 0 - стр.

20

Телеуова Э. Т. Конструктивистская педагогика преподавания истории Казахстана как базовая основа формирования исторического сознания студенческой молодежи Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

21

Телеуова Э. Т. Роль исторического образования в формировании патриотизма "Вестник КазНПУ" (Серия физико-математические науки) 0 - г. 0 - стр.

22

Мырзабекова Р. С. Culture and arts of the Yuan Empire in XIII-XIV centuries Life Science Journal 0 - г. 0 - стр.

23

Беделова Г. С. The tragedy of Soviet war prisoners’ life: Nazi imprisonment and repatriation to Motherland Life Science Journal 0 - г. 0 - стр.

24

Кокебаева Г. К. The tragedy of Soviet war prisoners’ life: Nazi imprisonment and repatriation to Motherland Life Science Journal 0 - г. 0 - стр.

25

Беделова Г. С. Culture and arts of the Yuan Empire in XIII-XIV centuries Life Science Journal 0 - г. 0 - стр.

26

Беделова Г. С. Taxes and tributes of Bosnia and Herzegovina charged by the Ottoman Empire in the 50-ies of the XIX century Life Science Journal 0 - г. 0 - стр.

27

Абдукадыров Н. М. Taxes and tributes of Bosnia and Herzegovina charged by the Ottoman Empire in the 50-ies of the XIX century Life Science Journal 0 - г. 0 - стр.

28

Сайлан Б. С. Жастар жанқиярлық танытқан жеңіске – 70 жыл ҚазҰУ Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

29

Сайлан Б. С. Кеңестік өкіметі тұсындағы жастар саясаты тарихына методологиялық шолу ҚазМемҚызПУ Хабаршысы. 0 - г. 0 - стр.

30

Сайлан Б. С. Генерал Сабыр Рақымов – қазақ батыры әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. «Тарих» сериясы. 0 - г. 0 - стр.

31

Сайлан Б. С. Қазақстан Қарулы Күштерінің құрылуы және дамуы. ҚазМемҚызПУ Хабаршысы. «Тарих» сериясы. 0 - г. 0 - стр.

32

Сайлан Б. С. КАК НАЧАЛАСЬ АФГАНСКАЯ ВОЙНА (1979-1989гг.) ? Федерация 0 - г. 0 - стр.

33

Картаева Т. Е. ХІХ ғасырдағы Сыр өңіріндегі керуен жолдары: қалыптасуы мен бағыттары ҚР ҰҒА баяндамалары 0 - г. 0 - стр.

34

Картаева Т. Е. Әдеттік құқықтағы отбасы-неке қатынасы мәселелері ҚР ҰҒА-ның хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

35

Картаева Т. Е. Қазақтың үйлену салтындағы қалыңмал беру рәсімі ҚР ҰҒА-ның хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы 0 - г. 0 - стр.

36

Картаева Т. Е. Наурыз мерекесіне қатысты жазба деректер Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының «Отан тарихы» журналы 0 - г. 0 - стр.

37

Картаева Т. Е. Экспозиция және экскурсия ісіне ақпараттық технологияларды енгізудің өзекті мәселелері Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. 0 - г. 0 - стр.

38

Хабижанова Г. Б. Экологические аспекты тюркской модели мироздания Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

39

Тасилова Н. А. Қазақтардың дәстүрлі қоғамын зерттеген ғалым – С.Е. Толыбековтың өмірі мен қызметі. "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

40

Тасилова Н. А. Новый историографический взгляд на проблемы казахско-русских отношений в 16-18 вв. "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.