Главная / Истории / Научные статьи

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

1

Удербаева С. К. Революция 1905-1907 гг. и демократическое движение казахской интеллигенции Известия Национальной Академии Наук Республики Казахстан. Серия гуманитарных и общественных наук. 0 - г. 0 - стр.

2

Султангалиева Г. С. Султангалиева Г.Куала-Лумпур глазами путешественника "Сервис plus" 0 - г. 0 - стр.

3

Кокебаева Г. К. Kokebayeva G.K. Activities of the commission to investigate the facts of violation of the Hague Conventon prisoners during World War I // Applied and Fundamental Studies: Proceedings of the 2nd International Academic Conference. Vol. 1. March 8-10, 2013, St. Louis, Missouri, USA.– St. Louis: “Science and Innovation Cen Applied and Fundamental Studies 0 - г. 0 - стр.

4

Кокебаева Г. К. Кокебаева Г.К. Материалы архивов Германии как источники изучения истории Казахстана // Известия Национального центра археографии и источниковедения. – 2013. – № 1. – С. 44-53. Известия Национального центра археографии и источниковедения 0 - г. 0 - стр.

5

Кокебаева Г. К. Кокебаева Г.К. Советско-германская идеологическая борьба в период Великой Отечественной войны // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований». Вып. 1. Том 1. – Одесса, 2013. – С.44-50. Входит в междунар. науком Сборник научных трудов SWorld. 0 - г. 0 - стр.

6

Калшабаева Б. К. Түркия қазақтарының саяси, әлеуметтік – мәдени тұрмысының кейбір ерекшеліктері "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

7

Калшабаева Б. К. Алматы облысындағы оралмандар: саны және тарихи отанға бейімделу үдерісі "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

8

Смагулов С. Студенттерге «Қазақстан тарихы» пәнін оқыту барысында «Мәдени мұра» бағдарламасының нәтижелерін пайдалану мәселелері. "Заманауи үздіксіз кәсіби білім беру жүйесіндегі түлектің құзыреттік үлгісі 43-ғылыми әдістемелік конференция материалдары 2013 ж. 0 - г. 0 - стр.

9

Шалгинбаева С. Х. Этническая идентификация городских казахов Материалы республиканской научно-практической конференции " V Оразбаевские чтения" "Отечественная археология и этнология: исследования, открытия и интерпретации" 0 - г. 0 - стр.

10

Нуртазина Н. Д. . Каким должен быть имам - духовный лидер мусульман? казахстан-Спектр 0 - г. 0 - стр.

11

Нуртазина Н. Д. . Вопросы становления цивилизации евразийских номадов Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

12

Нуртазина Н. Д. Идеал человека и духовного лидера в суфизме Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

13

Нуртазина Н. Д. Цивилизация Кок тюрков: базовые характеристики, тенденции развития "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

14

Нуртазина Н. Д. Islam and the role Haji in the History of Kazakhstan Middle East Journal of Scientific Research 0 - г. 0 - стр.

15

Қаражан Қ. С. Тың және тыңайған жерлерді игерудің Қазақстан демографиясына әсері Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

16

Қаражан Қ. С. Darkspots of October Revolution in the history of Kazakhstan Вестник КазНУ серия историческая 0 - г. 0 - стр.

17

Карибаев Б. Б. Политическое положение Мавереннахра в середине XV в.и проблемы образования Казахского ханства. Культура народов Причерноморья 0 - г. 0 - стр.

18

Карибаев Б. Б. XVI ғасыр басындағы Қазақ хандығының Шибани әулетімен қарым-қатынасының кейбір мәселелері («Михман-наме-йи Бухара» мәліметтері негізінде). ҚазҰУ хабаршысы, тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

19

Карибаев Б. Б. Т.И.Сұлтановтың «қазақ» этнонимі жөніндегі пікірлеріне талдау. ҚазҰУ Хабаршысы, тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

20

Карибаев Б. Б. 7. «Қазақ КСР-нің ежелгі дәуірден бүгінгі күнге дейінгі тарихы» атты кітаптың 3-ші басылымының тұсаукесеріне орай. ҚазҰУ Хабаршысы, тарих сериясы.№ 0 - г. 0 - стр.

21

Карибаев Б. Б. XV ғасыр басындағы Ақ Орданың саяси тарихының мәселелері жөнінде.// ҚазҰУ Хабаршысы, тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

22

Карибаев Б. Б. Дәуір баспалдақтары Mangi el. 0 - г. 0 - стр.

23

Карибаев Б. Б. Некоторые проблемы образование Казахского ханства. Культура народов Причерноморья 0 - г. 0 - стр.

24

Карибаев Б. Б. Ақ Орда «Қазақ энциклопедиясы», 0 - г. 0 - стр.

25

Карибаев Б. Б. Алаш. Абылай хан. Энциклопедия./ 0 - г. 0 - стр.

26

Карибаев Б. Б. Алаша (Алаш хан). Абылай хан. Энциклопедия 0 - г. 0 - стр.

27

Карибаев Б. Б. Балталы. «Қазақ энциклопедиясы», 0 - г. 0 - стр.

28

Карибаев Б. Б. Батыр Қайыпұлы. Абылай хан. Энциклопедия./ 0 - г. 0 - стр.

29

Карибаев Б. Б. 17. Бұжыр батыр. Абылай хан. Энциклопедия./ 0 - г. 0 - стр.

30

Карибаев Б. Б. 18. Бұлқайыр сұлтан. Абылай хан. Энциклопедия./ 0 - г. 0 - стр.

31

Карибаев Б. Б. 19. Жетен Бұқаұлы. Абылай хан. Энциклопедия 0 - г. 0 - стр.

32

Карибаев Б. Б. 20. Керей хан. Абылай хан. Энциклопедия 0 - г. 0 - стр.

33

Карибаев Б. Б. Қаптағай. Абылай хан. Энциклопедия 0 - г. 0 - стр.

34

Карибаев Б. Б. Қасым хан. Абылай хан. Энциклопедия 0 - г. 0 - стр.

35

Карибаев Б. Б. Құрбанғали Халид. Абылай хан. Энциклопедия 0 - г. 0 - стр.

36

Карибаев Б. Б. Мөңке Темір хан. Абылай хан. Энциклопедия 0 - г. 0 - стр.

37

Карибаев Б. Б. Ораз Мұхаммед. Абылай хан. Энциклопедия 0 - г. 0 - стр.

38

Карибаев Б. Б. 26. Кәрібаев Б.Б. Сыр бойы және ортағасырлардағы Қазақстан тарихының мәселелері. 0 - г. 0 - стр.

39

Карибаев Б. Б. 27. Кәрібаев Б.Б. XIII-XIV ғғ.Қазақстан тарихы үшін Хұлагулық деректер мәліметтерінің маңызы 0 - г. 0 - стр.

40

Телеуова Э. Т. ЖОО –да оқытудағы жеке ізденістік дағдылықты қалыптастыру мәселесі. «Хабаршы вестник», «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы 0 - г. 0 - стр.