Главная / Истории / Научные статьи

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

1

Елеуов М. Ортағасырлық Түймекент қаласында 2011 жылы жүргізілген зерттеулер "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

2

Елеуов М. Қаратаудың ортағасырлық керуен жолдары Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары 0 - г. 0 - стр.

3

Елеуов М. Шу-Талас өңірлері мен Қаратаудың ортағасырлық мұнараларының зерттелу тарихы "Вестник " 0 - г. 0 - стр.

4

Елеуов М. Ортағасырлық Бестам қаласы Бұзылып жатқан тарихи-мәдени ескерткіштерді зерттеу және оларды туристік нысанда 0 - г. 0 - стр.

5

Елеуов М. Шардара су қоймасы шайып бұзып жатқан ортағасырлық Үтіртөбе қаласы Бұзылып жатқан тарихи-мәдени ескерткіштерді зерттеу және оларды туристік нысанда 0 - г. 0 - стр.

6

Елеуов М. Ортағасырлық Үтіртөбе қаласында 2009-2011 жылдарда жүргізілген зерттеулер Бұзылып жатқан тарихи-мәдени ескерткіштерді зерттеу және оларды туристік нысанда 0 - г. 0 - стр.

7

Телеуова Э. Т. Көшпелілердің саяси ұйымы және жоғары билік түсінігі. Қоғам және дәуір. 2011/4. 76-82 бб. 0 - г. 0 - стр.

8

Қаражан Қ. С. Қазақстан жаңа және қазіргі заман тарихы кафедрасы Қазақ тарихы 0 - г. 0 - стр.

9

Қаражан Қ. С. Қазақстандағы тоталитарлық жүйе тұсындағы наразылықтар мен желтоқсан сабақтастығы Tuzk Dunyasi 0 - г. 0 - стр.

10

Қаражан Қ. С. Қазақ жастарының азаттық жолындағы күресі және оларға қарсы қуғын-сүргін Қоғам және дәуір 0 - г. 0 - стр.

11

Телеуова Э. Т. ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының еңбектеріндегі дәстүрлі қазақ қоғамындағы билік мәселес Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

12

Смагулов С. Бауыржан Момышұлының тарихи көзқарастары Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

13

Нуртазина Н. Д. Сатук Богра хан и распространение ислама Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

14

Нуртазина Н. Д. К вопросу о духовной ситуации в древнетюркском обществе Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

15

Удербаева С. К. Проблемы источниковедческого анализа материалов «Трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии.// Известия Национального центра археографии и источниковедения 0 - г. 0 - стр.

16

Ногайбаева М. С. Ортағасырлық Моғолстан мемлекетінің этносаяси тарихының кейбір мәселелері туралы Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

17

Козыбакова Ф. А. Қазақ байларын тәркілеу мұрағат құжаттарында Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

18

Ногайбаева М. С. Қамар ад-Дин Дулат Яссауи әлемі 0 - г. 0 - стр.

19

Ногайбаева М. С. Мұхаммед Хайдар Дулатидің өмір белестерінен Яссауи әлемі 0 - г. 0 - стр.

20

Карибаев Б. Б. З. Қинаятұлы және Қазақ хандығы құрылуының мәселелері Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

21

Карибаев Б. Б. Ораз би Ана тілі 0 - г. 0 - стр.

22

Карибаев Б. Б. Қазақ хандығының құрылу тарихына қатысты ауыз әдебиетінің материалдары жөнінде Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

23

Карибаев Б. Б. ХҮ ғ. Әбілхайыр хандығы тарихының алғашқы кезеңі жөнінде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршысы. "Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы" 0 - г. 0 - стр.

24

Карибаев Б. Б. ХҮ ғ. Шығыс Дешті Қыпшақтың саяси жағдайы және Қазақ хандығының құрылу мәселесі "Қазақтану" халықаралық ғылыми журналы 0 - г. 0 - стр.

25

Карибаев Б. Б. Т.И. Сұлтанов және Қазақ хандығының құрылу мәселелері Абай институтының хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

26

Байдавлетова М. Д. Кіші жүз қазақтарының этникалық құрамының қазақ зиялылары еңбектерінде зерттелуі (ХІХ ғ. екінші жартысы – ХХ ғ. алғашқы онжылдықтары) Вестник КазНУ, серия историческая 0 - г. 0 - стр.

27

Жуматаев Р. С. Шілікті жазығындағы тас жәшікті жерлеу ескерткіштері Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстан археологиясы: қорытындылары мен келешегі 0 - г. 0 - стр.

28

Жуматаев Р. С. Есет Көтібарұлы Ясауи әлемі. 0 - г. 0 - стр.

29

Қалыш А. Б. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи в трудах Ш.-Е. Ужфальви Вестник КазНУ имени аль-Фараби. Серия историческая. 0 - г. 0 - стр.

30

Қалыш А. Б. К специфике одежды казахского сельского населения Северного Казахстана Казахстан–Спектр (КИСИ). 0 - г. 0 - стр.

31

Қалыш А. Б. Традиционная семья и брак казахов в исследованиях А.Вамбери Вестник КазГосЖенПУ. Серия историческая. 0 - г. 0 - стр.

32

Қалыш А. Б. Исследования специфики системы питания казахского населения Северного Казахстана Қазақстан мұрағаттары. 0 - г. 0 - стр.

33

Қалыш А. Б. Батыс Қазақстандағы желілік және көршілік байланыс Дәуір және ғасыр. 0 - г. 0 - стр.

34

Қалыш А. Б. Қазақстанда аралас-ұлтты некелер мәселесіне көзқарас Қазақ Білім Академиясының баяндамалары. 0 - г. 0 - стр.

35

Қалыш А. Б. Динамика численности и география расселения населения Павлодарской области Вестник Евразийского гуманитарного института. 0 - г. 0 - стр.

36

Қалыш А. Б. Ақтөбе облысындағы үйленуге байланысты әдет-ғұрыптар ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

37

Қалыш А. Б. Еліміздегі қарттар мен жалғыз бастылардың бүгінгі мәселелері ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

38

Қалыш А. Б. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20-жыл! ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

39

Карибаев Б. Б. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20-жыл! ҚазҰУ хабаршысы. Тарих сериясы. 0 - г. 0 - стр.

40

Қалыш А. Б. 10. Түркия Республикасына жасалған іс-сапар ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.