Главная / Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа) / Научные статьи

Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа)

Список публикаций.

Год публикации:

1

Саденова А. Е. 7. Ignatova E.R., Tolmacheva D.S., Sadenova А.Е., Zhou. Jinsheng. Problems of teaching vocabulary for the formation of writing skills for foreign students, studying the Kazakh and Russian languages. // Al -Farabi Kazakh national university Eurasian journal of Philology: Science and Education. Almaty. №4 (172). 2019. 25 7. Ignatova E.R., Tolmacheva D.S., Sadenova А.Е., Zhou. Jinsheng. Problems of teaching vocabulary for the formation of writing skills for foreign students, studying the Kazakh and Russian languages. // Al -Farabi Kazakh national university Eurasian journal of Philology: Science and Education. Almaty. №4 (172). 2019. 25 0 - г. 0 - стр.

2

Мусаева Г. А. Элементы формирования структуры простого предложения казахского языка. Вестник ПГУ Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

3

Дуйсенбаева Р. И. Тілдерді оқыту үдерісінде сөйлеуді қабылдау мен тудыру " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

4

Мусаева Г. А. Тілдерді оқыту үдерісінде сөйлеуді қабылдау мен тудыру " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

5

Ахмедова А. К. Элементы формирования структуры простого предложения казахского языка "Вестник ПГУ" филологическая серия 0 - г. 0 - стр.

6

Ахмедова А. К. О музее факультета довузовского образования (85-летию КазНУ им.аль-Фараби посвящается) "AL-FARABI.kz" журналы 0 - г. 0 - стр.

7

Ахмедова А. К. The presentation options conversation direct speech into indirect at the elementary level of education Russian as foreign «Дайджест педагогических новаций»: Альманах 0 - г. 0 - стр.

8

Ахмедова А. К. Геополитическое значение Синьцзян-Уйгурского автономного района во внутренней политике Китая "Вестник Казну им. аль-Фараби" 0 - г. 0 - стр.

9

Саденова А. Е. Игнатова Е.Р.1, Толмачева Д.С.2 , Саденова А. Е.3, Шоу Джин Шен. Problems of teaching vocabulary for the formation of writing skills for foreign students, studying the Kazakh and Russian languages // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. №4 (172). «Қазақ университеті» Алматы. 2018. 259-266 бб. Игнатова Е.Р.1, Толмачева Д.С.2 , Саденова А. Е.3, Шоу Джин Шен. Problems of teaching vocabulary for the formation of writing skills for foreign students, studying the Kazakh and Russian languages // Вестник КазНУ им. Аль-Фараби. №4 (172). «Қазақ университеті» Алматы. 2018. 259-266 бб. 0 - г. 0 - стр.

10

Саденова А. Е. 1. Машинбаева Г.А., Саденова А. Е. Теледидар тіліндегі преценденттік атаулардың сипаты // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. №2. Алматы. 2019. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. №2. Алматы. 2019. 0 - г. 0 - стр.

11

Саденова А. Е. 1. Р.И. Дүйсенбаева., А.Е. Саденова., Ф. Оразақынқызы. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда сөйлеуге үйретудің тиімді тәжірибелері (екінші жыл оқитындар үшін) // Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. №2. Астана. 2019. 1. Р.И. Дүйсенбаева., А.Е. Саденова., Ф. Оразақынқызы. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда сөйлеуге үйретудің тиімді тәжірибелері (екінші жыл оқитындар үшін) // Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. №2. Астана. 2019. 0 - г. 0 - стр.

12

Саденова А. Е. 3. Игнатова Е. Р., Толмачева Д. С., Саденова А. Е. Проблемы обучения лексике для формирования навыков письменной речи у иностранных студентов, изучающих казахский и русский языки. // Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. №3. Астана. 2019. 3. Игнатова Е. Р., Толмачева Д. С., Саденова А. Е. Проблемы обучения лексике для формирования навыков письменной речи у иностранных студентов, изучающих казахский и русский языки. // Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. №2. Астана. 2019. 0 - г. 0 - стр.

13

Саденова А. Е. 2. А.Е. Саденова., Ф. Оразақынқызы., Р.И. Дүйсенбаева. Тіл меңгертуде оқылым дағдыларын қалыптастырудың түрлі жолдары.// // Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. №2. Астана. 2019. 2. А.Е. Саденова., Ф. Оразақынқызы., Р.И. Дүйсенбаева. Тіл меңгертуде оқылым дағдыларын қалыптастырудың түрлі жолдары.// // Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. №2. Астана. 2019. 0 - г. 0 - стр.

14

Саденова А. Е. 2. А.Е. Саденова., Ф. Оразақынқызы., Р.И. Дүйсенбаева. Тіл меңгертуде оқылым дағдыларын қалыптастырудың түрлі жолдары.// // Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. №2. Астана. 2019. 2. А.Е. Саденова., Ф. Оразақынқызы., Р.И. Дүйсенбаева. Тіл меңгертуде оқылым дағдыларын қалыптастырудың түрлі жолдары.// // Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. №2. Астана. 2019. 0 - г. 0 - стр.

15

Саденова А. Е. 4. Саденова А. Е., Торохтий Л. С., Ұ.Е. Мұсабекова. Шетел аудиториясында мәтіндерді оқытудың және оқылым дағдыларын қалыптастырудың жолдары // Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Көкшетау. 2019. 4. Саденова А. Е., Торохтий Л. С., Ұ.Е. Мұсабекова. Шетел аудиториясында мәтіндерді оқытудың және оқылым дағдыларын қалыптастырудың жолдары // Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Көкшетау. 2019. 0 - г. 0 - стр.

16

Саденова А. Е. 5. Саденова А. Е., Ұ.Е. Мұсабекова., Курманова Т.В. Тіл меңгертуде сөйлеу жағдаят түрлерін қолданудың ерекшелігі // Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Көкшетау. 2019. 5. Саденова А. Е., Ұ.Е. Мұсабекова., Курманова Т.В. Тіл меңгертуде сөйлеу жағдаят түрлерін қолданудың ерекшелігі // Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Көкшетау. 2019. 0 - г. 0 - стр.

17

Саденова А. Е. 6. А. Е. Саденова., Г.К. Атабаева., Г.С. Омарбаева. Тіл меңгертуде тіл үйренушінің сөйлеу әрекетін дамытудағы уәждемеліктің (мотивация) маңыздылығы // Наука и жизнь Казахстана. Астана. 2019. 6. А. Е. Саденова., Г.К. Атабаева., Г.С. Омарбаева. Тіл меңгертуде тіл үйренушінің сөйлеу әрекетін дамытудағы уәждемеліктің (мотивация) маңыздылығы // Наука и жизнь Казахстана. Астана. 2019. 0 - г. 0 - стр.

18

Сандыкбаева У. Д. Кеңестік билік тұсындағы М.Дулатовтың саяси ұстанымы – Вестник КазНУ: Серия: Философия. Культурология. - № 2. - 2011. - 12-15 бб. 0 - г. 0 - стр.

19

Сандыкбаева У. Д. «ЗАР ЗАМАН» АҒЫМЫ АҚЫНДАРЫНЫҢ ТОЛҒАУЛАРЫНДАҒЫ ЕЛДІК ИДЕЯСЫ " Вестник Казну" (серия востоковедения) 3(69)2014 0 - г. 0 - стр.

20

Буланова Т. М. ҮШБҰРЫШҚА АРНАЛҒАН КҮРДЕЛІ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

21

Дауытова Ж. К. ҮШБҰРЫШҚА АРНАЛҒАН КҮРДЕЛІ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

22

Смағұл М. Ж. ҮШБҰРЫШҚА АРНАЛҒАН КҮРДЕЛІ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

23

Есенова К. А. Кaзaхстaнские реaлии подготовки менеджеров обрaзовaния Вестник КазНу серия педагогическая 0 - г. 0 - стр.

24

Якубаева К. С. 1. УЧЕТ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ АУДИРОВАНИЯ И ЗАПИСИ ЛЕКЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ Вестник Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова, серия педагогическая 0 - г. 0 - стр.

25

Рамазанов Т. Б. Жылқы түлігіне қатысты сөздердің қазақ тіліндегі көрінісі. " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

26

Калиолла А. Совершенствование теоретических основ коммуникативной деятельности студентов во внеурочное время "Вестник КазНПУ" (серия филология) 0 - г. 0 - стр.

27

Дилмаханбетов Е. К. Связь физической активности и привычек питания спортсменов Журнал. Теория и методика физической культуры. 0 - г. 0 - стр.

28

Дилмаханбетов Е. К. «Cвязь физической активности и привычек питания спортсменов Kазахстана». Теория и методика ФК 0 - г. 0 - стр.

29

Аринова Б. А. САНДЫҚ ҰРПАҚ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ: БОЛАШАҚҚА КӨЗҚАРАС Вестник АПНК 0 - г. 0 - стр.

30

Бегалиева А. К. TURKESTAN IS THE CAPITAL OF THE KAZAKH KHANATE “ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ – НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА” Халықаралық ғылыми журналы (Мемлекеттік тіркеу: №9875-Ж 09.02.2009 ж. Халықаралық тіркеу: ISSN 2073 – 333Х, Париж, наурыз, 2009 жылдан бастап шығады. 0 - г. 0 - стр.

31

Бегалиева А. К. TRANSLATIONS AND MANUSCRIPTS OF THE WORK «TARIH-I-RASHIDI» Хабаршы Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

32

Бегалиева А. К. STATE INDUSTRIAL SECTOR OF THE ECONOMY IN 20-IES OF THE ХХTH CENTURY Хабаршы Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

33

Амирканов М. Б. STATE INDUSTRIAL SECTOR OF THE ECONOMY IN 20-IES OF THE ХХTH CENTURY Хабаршы Тарих сериясы 0 - г. 0 - стр.

34

Бегалиева А. К. POLICY OF MILITARY COMMUNISM AND NEW ECONOMIC POLICY IN THE RUSSIA " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

35

Бегалиева А. К. DOCUMENTIC SOURCES OF THE NEP PERIOD HISTORY " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

36

Дилмаханбетов Е. К. Evaluation of Knowledge and Competence of Kazakhstani Athletes about Nutrition Sport Mont 0 - г. 0 - стр.

37

Рамазанов Т. Б. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАНТОВ СЛОВ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''GLOBUS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ 0 - г. 0 - стр.

38

Қасымова К. А. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Вестник АУЭС 0 - г. 0 - стр.

39

Қасымова К. А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СГОРАНИЯ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ "Вестник КазНПУ" (Серия физико-математические науки) 0 - г. 0 - стр.

40

Саденова А. Е. Р.И. Дүйсенбаева., Саденова А.Е., Оразақынқызы Ф. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда сөйлеуге үйретудің тиімді тәжірибелері (екінші жыл оқитындар үшін) // Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы. №2. 2019. Б.103-111. Р.И. Дүйсенбаева., Саденова А.Е., Оразақынқызы Ф. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда сөйлеуге үйретудің тиімді тәжірибелері (екінші жыл оқитындар үшін) // Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы. №2. 2019. Б.103-111. 0 - г. 0 - стр.