Главная / Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа) / Научные статьи

Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа)

Список публикаций.

Год публикации:

1

Саденова А. Е. Тіл меңгертудегі уәждемеліктің ерекшелігі ҚазМемҚызПедУ-ң 70 жылдығына орай "Қазіргі кездегі көптілді білім беруді дамытудың өзекті мәселлері" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

2

Саденова А. Е. Тіл меңгертуде сөйлеу жағдаятын қолданудың тиімділігі "Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі" 44-ші ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

3

Саденова А. Е. Тілді меңгертуде дискурстық құзыреттіліктің маңыздылығы. Материалы Международной научно-методической виртуальной конференции 0 - г. 0 - стр.

4

Туребекова Р. С. "Язык специальности на занятиях русского языка" "Вестник" - КазНу, Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

5

Туребекова Р. С. "К вопросу о речевых ошибках" "Вестник" - КазНу, Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

6

Туребекова Р. С. "Работа с учебно-научными текстами на занятиях по русскому языку" Известия КазУМОиМЯ им.Абылайхана, серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

7

Туребекова Р. С. "О чтении и анализе научных текстов на занятиях по русскому языку" Вестник Института Абая КазНУ им.аль-Фараби 0 - г. 0 - стр.

8

Үсейн Е. М. Основные аспекты формирования физического воспитания студенческой молодежи в Республике Казахстан Актуальные вопросы естественно-научных дисциплин 0 - г. 0 - стр.

9

Үсейн Е. М. 17-19 жастағы жас футболшылардың кардиореспираторлық жүйесінің даму ерекшеліктері Актуальные вопросы естественно-научных дисциплин 0 - г. 0 - стр.

10

Үсейн Е. М. XXVIII ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТУДЕНТТІК ЖАРЫС. "Вестник физической культуры", КАЗАХСТАН, рекомендуемый ККСОН МОН РК, издательство: издательство ТОО " Полиграфсервис 0 - г. 0 - стр.

11

Үсейн Е. М. СТУДЕНТ ЖАСТАР АРАСЫНДАҒЫ ЖАЗҒЫ УНИВЕРСИАДА Вестник физической культуры 0 - г. 0 - стр.

12

Наралиева Р. Т. Қазақ тіл пәні бойынша тест тапсырмаларын әзірлеудің технологиясы мен ерекшеліктері KULTUR EVRENI 0 - г. 0 - стр.

13

Үсейн Е. М. XXVIII Халықаралық студенттік жарыс "Вестник физической культуры" 0 - г. 0 - стр.

14

Калиолла А. Студентік ұжымдағы жеке тұлғалғааралық қарым-қатынас пен олардың өзара коммуникативті іс-әрекетінің мазмұны мен құрылымы. КазНУ ВЕСТНИК. Серия МО и МП. 0 - г. 0 - стр.

15

Калиолла А. Тыйым сөздердің қолданылуының ерекшеліктері. Ақ бесік журналы 0 - г. 0 - стр.

16

Наралиева Р. Т. Қазақ тілін көптілді ортада оқытудың ерекшеліктері: тәжірибе, ізденіс және инновация Алматы ұстазы 0 - г. 0 - стр.

17

Наралиева Р. Т. Современная методика обучения казахскому языку как иностранному Научная дискуссия: вопросы филологии и искусствоведения и культурологии 0 - г. 0 - стр.

18

Наралиева Р. Т. Қазақ тіліндегі тәуелдік жалғауын шәкірттерге меңгертудің тиімді әдісі 8th International scientific conference Ahhlied Sciences fnd technologies in the Unitef States and Euprope: common challenges and scientific findings" 0 - г. 0 - стр.

19

Буланова Т. М. Жас ұрпаққа адамгершілік-рухани тәрбие беру мәселесі. . "Салыстырмалы білім беру: әдіснамасы, замануи үрдістері мен мәселелері" VI халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 0 - г. 0 - стр.

20

Буланова Т. М. Терминологиялық сөздіктерді физика сабағында қолдану. "Салыстырмалы білім беру: әдіснамасы, замануи үрдістері мен мәселелері" VI халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 0 - г. 0 - стр.

21

Буланова Т. М. Инновациялық технологияларды қолдану арқылы білім алушылардың білім сапасын арттыру "Салыстырмалы білім беру: әдіснамасы, замануи үрдістері мен мәселелері" VI халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 0 - г. 0 - стр.

22

Наралиева Р. Т. Білім алушының өзіндік жұмысына жетекшіліктің маңызы Алматы ұстазы 0 - г. 0 - стр.

23

Якубаева К. С. Определение объема навыков и умений аудирования при обучении РКИ Дайджест педагогических новаций. Альманах/сост. Ж. Нуршаихова.- А., 2014. -№ 2 май 2014. 0 - г. 0 - стр.

24

Якубаева К. С. Особенности восприятия и понимания учебной лекции при обучении РКИ Материалы 44-ой научно-методической конференции "Компетентностно-ориентированная система оценки знаний" 0 - г. 0 - стр.

25

Якубаева К. С. Учет лексических особенностей научного стиля речи при обучении РКИ Материалы Международной научно-методической виртуальной конференции 0 - г. 0 - стр.

26

Ахмедова А. К. Социально-культурный аспект при изучении русского языка как иностранного слушателями из Исламской Республики Афганистан Альманах научно-методических материалов 0 - г. 0 - стр.

27

Ахмедова А. К. Роль воспитательной работы в процессе обучения русскому и казахскому языкам как иностранным Материалы Круглого стола "Воспитательная работа с иностранными слушателями и студентами" 0 - г. 0 - стр.

28

Нуршаихова Ж. А. Теория в практике преподавания языков Вестник КазНУ Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

29

Саденова А. Е. Тіл меңгерудегі басты факторлардың бірі – уәждемелік (мотивация) «Шығыс тілдерін оқытудағы инновациялық бағыт-бағдарлар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

30

Ибрагимова М. Н. Әмір Темірдің Моғолстанға жасаған жорықтары Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives 5th International symposium 15th September, 2014 0 - г. 0 - стр.

31

Ибрагимова М. Н. Қазақ хандары әулетінің шығу тарихы жайлы кейбір мәселелер. Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

32

Буланова Т. М. Физика және математика пәндерінің есептерін шғару әдістемелерінің ұқсастықтары Заманауи білім берудің тиімді әдістемелері 0 - г. 0 - стр.

33

Ибрагимова М. Н. Әмір Темір және оның ұрпақтарына арналған шығармаларды зерттеудің кейбір мәселелері Вестник КазНУ (серия историческая) 0 - г. 0 - стр.

34

Ибрагимова М. Н. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. 0 - г. 0 - стр.

35

Ибрагимова М. Н. Ақ Орда мемлекетінің саяси тарихы ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫНА ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. 0 - г. 0 - стр.

36

Ибрагимова М. Н. THE HISTORY OF ZHALAYR TRIBE IN THE WORKS OF MASTER TEMIR Science: IntegratingTheory and Practice. Part 2. Materials of International Conference "Science: Integrating Theory and Practice". 0 - г. 0 - стр.

37

Ибрагимова М. Н. Темірлік шығармалар жайлы белгілі шығыстанушы В.П.Юдиннің көзқарасы. Ж. Аймауытовтың 125 жылдығына арналған «Аймауытов оқулары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 0 - г. 0 - стр.

38

Ибрагимова М. Н. The history of Zhalayr tribe in the scholar works of Amir Temir Electronic magazine "e-history.kz" » National History. New researches 0 - г. 0 - стр.

39

Ибрагимова М. Н. Жалайырлар тарихы мәселесі Әмір Темір кезеңіндегі тарихшылардың шығармаларында ҚазМҚПУ Хабаршысы (Тарих, экономика, құқық сериясы). 0 - г. 0 - стр.

40

Ибрагимова М. Н. HISTORY OF THE TRIBES OCCUPIED IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE AGES INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WORLD Science Proceedings of the conference Scientific and Practical Results in 2014. 0 - г. 0 - стр.