Главная / Филологический / Тюркология и теория языка / Медетбекова Перизат Туктибаевна

Медетбекова Перизат Туктибаевна

Должность: Ст.преподаватель
Тюркология и теория языка
Scopus author ID: 57200435877
Скрыто
8(727) 377-33-39 вн:1329
       В 1997 году окончила филологический факультет КазНУ им. аль-Фараби по специальности «казахский язык и литература». 2007 году защитила кандидатскую диссертацию по шифру 10.02.19 – «теория языка» на тему «Квантитативные параметры соединительных союзов «мен\бен\пен, және» под руководством д.ф.н., проф. С.Д. Сулейменовой. С 2008 года работает преподавателем кафедры Тюркология и теория языка. По научной исследовательской направлений более 40 научные статьи и труды опубликованы: монография на тему «Лингвостатистические описание соединителных союзов «мен» vs. «және» (2015); Отраслевой терминологический словарь по направлениям лингвистики (2018); «Введение в языкознание» методический указатель (2019) и в журнале базе Scopus опубликовано статья на тему «Urban zoning and inequality in access to literacy: A case study of Kazakhstan» (2020). А также в целях повышения квалификации участвовала на семинарах и в республиканских, международных научно-практических конференциях, в круглых столах.
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1997
Ученая степень
Название файла Заголовок Описание
Введение в языкознание
"Аударма ісі" мамандығының 2 курс студенттеріне элективті пән ретінде оқу жоспарына сәйкес "Тіл білімі" курсының жоспары
Культура речи и языковая коммуникация
Пән бойынша қосымша материал
Лингвистическое информационные технологии
"Лингвистикадағы ақпараттық технология" пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы негізінде пайдаланылатын әдебиеттер тізімі
Лингвистическая типология
"Лингвистикалық типология" пәні бойынша студенттерге ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімі
Введение в языкознание
тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Введение в языкознание
тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Введение в языкознание
"Аударма ісі" мамандығының студенттеріне тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Введение в языкознание
"Тіл біліміне кіріспе" пәнінің оқу жұмыс жоспары
История лингвистических учений
Лингвистика ілімінің тарихы пәнінің мақсаты студенттердің жалпы лингвистикалық дайындығын тереңдету, тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыптасу және дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту болып табылады.
Общее языкознание
Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 4 курс студенттеріне жүргізілетін "Жалпы тіл білімі" базалық пәнінен семинар тақырыптары мен пайдаланылатын әдебиеттер тізімі берілген
Введение в языкознание
"Тіл біліміне кіріспе" пәнінен семинар тақырыптары
Лингвистическая типология
"Лингвистикалық типология" пәнінен студенттердің семинар тақырыптары оқу жұмыс бағдарламасы бойынша құрастырылып, дәріске негізделген
Введение в языкознание
Студенттерге "Тіл біліміне кіріспе" пәнінен СӨЖ тақырыптары
Лингвистическая типология
"Лингвистикалық типология" пәні бойынша оқылатын дәрістердің қысқаша мазмұны молуь негізінде берілген
Введение в языкознание
Қысқы емтиханда "Тіл біліміне кіріспе" пәні бойынша студенттердің тапсыратын емтихан сұрақтары
Основы этнолингвистики
"Этнолингвистика" пәнінен емтихан сұрақтары
Теория ономастики и фразеологии
Студенттерге сессия барысындадағы қорытынды емтихан сұрақтары
История лингвистических учений
Студентттерге пән бойынша ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Общее языкознание
Аталмыш пәннен пайдаланатын әдебиеттер тізімі

1

Медетбекова Перизат Туктибаевна "Мен vs. Және" жалғаулық шылауларының лингвостатистикалық сипаты " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1379-5 170 - стр. КАЗАХСТАН

2

Медетбекова Перизат Туктибаевна Отраслевой терминологический словарь по напрпалениям лингвистики " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-1931-5 18 - стр. КАЗАХСТАН

3

Медетбекова Перизат Туктибаевна Борибаева Г.А. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен «Фараби оқулары» аясында «Ономастика – Қоғам – Уақыт» атты жас ғалымдардың Vреспубликалық ғылыми-танымдық конференция материалдарының ЖИНАҒЫ " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-0388-8 6 - стр. КАЗАХСТАН

4

Медетбекова Перизат Туктибаевна "Тіл біліміне кіріспе" оқулығын оқу үдерісіне енгізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4289-4 1 - стр. КАЗАХСТАН

1

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2012 - г. 6 - стр. 0

2

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2016 - г. 8 - стр. 1

3

Медетбекова Перизат Туктибаевна Особенности слова «ақша» казахском и английском языках 2017 - г. 6 - стр. 1

4

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаМамбетова М.К. ОБЩАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАНТНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 2017 - г. 8 - стр. 1

5

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаМамбетова М.К. 2017 - г. 4 - стр. 2

6

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаБектемирова С.Б. Вариантность соединительных союзов мен/бен/пен – знак агглютинативного языка 2018 - г. 10 - стр. 1

7

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаМадиева Г.Б., Бектемирова С.Б. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПУСОВ 2018 - г. 10 - стр. 1

8

Медетбекова Перизат Туктибаевна Лингвокультурно-когнитивные особенности зооморфных компонентов в казахском и английском языках. 2019 - г. 8 - стр. 1

9

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаНесипбай Г.Б. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВЫХ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ В ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 2020 - г. 9 - стр. 1

10

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаНесипбай Г.Б. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СЛОВА «ЭТИКА» В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ 2020 - г. 9 - стр. 2

11

Медетбекова Перизат Туктибаевна ҚAЗAҚ ЖӘНЕ AҒЫЛШЫН ТIЛДEPIНДEГI «ЖAСТЫҚ ШАҚ» ҰҒЫМЫНЫҢ ТIЛДIК EPEКШEЛIКТEPI 2020 - г. 7 - стр. 2

12

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаМамбетова М.К. ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЛОЛОГОВ КОНЦЕПЦИЯМ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 2015 - г. 6 - стр. 153

13

Медетбекова Перизат Туктибаевна Urban zoning and inequality in access to literacy: A case study of Kazakhstan 2020 - г. 9 - стр. 1

14

Медетбекова Перизат Туктибаевна ҚАЗАҚ, АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ «АРМАН» ҰҒЫМЫНЫҢ ПАРЕМОЛОГИЯЛЫҚ БЕЙНЕСІ 2020 - г. 5 - стр. 5

15

Медетбекова Перизат Туктибаевна Selection principles and methods of using song material in teaching english 2021 - г. 9 - стр. 1

16

Медетбекова Перизат Туктибаевна Лексические особенности эргонимов казахско-английского языков в городе Алматы 2021 - г. 9 - стр. 1

17

Медетбекова Перизат Туктибаевна Коммуникативное поведение и языковые особенности американцев 2023 - г. 7 - стр. 1

1

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2012 - г. 6 - стр. КазНУ им. альФараби

2

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2012 - г. 5 - стр. С. Демерел атындағы Қазақ-Түркі университеті, Алматы

3

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2012 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

4

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2014 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-фараби

5

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2013 - г. 5 - стр. Алматы қ-сы, Тілдерді дамыту, мұрағаттар және құжаиттама басқармасы "Тіл" оқу-әдістемелік орталығы

6

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2014 - г. 3 - стр. г. Астана

7

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2014 - г. 3 - стр. г. Астана

8

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2013 - г. 3 - стр. г. Астана

9

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2014 - г. 3 - стр. г. Астана

10

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2014 - г. 5 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

11

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2013 - г. 6 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

12

Медетбекова Перизат Туктибаевна Латын тілін оқытуда қанатты сөздерді қолдану ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, факультет филологии и мировых языков

13

Медетбекова Перизат Туктибаевна Қазақ тілін оқытуда квантитативті лингвистиканың рөлі 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, факультет филологии и мировых языков

14

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2016 - г. 6 - стр. Әл-Фараби ат.ҚазҰУ

15

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

16

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2015 - г. 7 - стр. КазНу им. аль-Фараби

17

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2011 - г. 3 - стр. Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева.

18

Медетбекова Перизат Туктибаевна АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ИДИОМАЛАРДЫҢ ЖАСАЛУЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІГІ 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

19

Медетбекова Перизат Туктибаевна THE ROLE OF APHORISMS IN ENGLISH TEACHING 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

20

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

21

Медетбекова Перизат Туктибаевна ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНЫҢ ТАРИХЫ. 2017 - г. 8 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

22

Медетбекова Перизат Туктибаевна 2017 - г. 10 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

23

Медетбекова Перизат Туктибаевна ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДЕГІ «ЖАҚСЫЛЫҚ» СӨЗІНІҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАСЫ 2019 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

24

Медетбекова Перизат Туктибаевна ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДЕГІ «ЖАҚСЫЛЫҚ» СӨЗІНІҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАСЫ 2019 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

25

Медетбекова Перизат Туктибаевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 2020 - г. 5 - стр. «Bilim Innovations Group» орталығы
Документы автора

2

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0

Urban zoning and inequality in access to literacy: A case study of Kazakhstan

Aldaberdikyzy, A., Kuzembekova, Z., Medetbekova, P., Kapanova, D.

2020

KEDI Journal of Educational Policy
17, с. 89-97

0

Цитирований
Peculiarities of toponymic reflexes of Kazakhstan

Boribayeva, G.A., Madiyeva, G.B., Medetbekova, P.T., Mambetov, K.S., Ingamova, J.G.

2018

XLinguae
11, с. 342-353

0

Цитирований