Main / Philological / Turkology and the theory of language / Медетбекова Перизат Туктибаевна

Медетбекова Перизат Туктибаевна

Position Ст.пpеподаватель
Turkology and the theory of language
Scopus author ID: 57200435877
Is hidden
8(727) 377-33-39 вн:1329
       In 1997 graduated from the Faculty of Phililogy of Al-Farabi Kazakh National University with a degree in Kazakh language and literature. In 2007, defended the candidate thesis on cipher 10.02.19 – "theory of language" on the topic "Quantitative parameters of connective unions "men\ben\pen, zhane" under the guidance of Ph.D., Prof. S.D. Suleimenova. Since 2008, has been working as a teacher at the Department of Turkology and Language Theory. More than 40 scientific articles and works have been published in scientific research areas: a monograph on the topic "Linguostatistical description of connective unions "men" vs. "zhane" (2015); An industry terminological dictionary in the areas of linguistics (2018); "Introduction to Linguistics" methodical index (2019) and an article on the topic "Urban zoning and inequality in access to literature: A case study of Kazakhstan" (2020). And also, in order to improve her skills, she participated in seminars and in republican, international scientific and practical conferences, in round tables.
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1997
Academic degree
File name Headline Description
Introduction to Linguistics
"Аударма ісі" мамандығының 2 курс студенттеріне элективті пән ретінде оқу жоспарына сәйкес "Тіл білімі" курсының жоспары
Culture of Speech and Language Communication
Пән бойынша қосымша материал
Linguistic Information Technjlogy
"Лингвистикадағы ақпараттық технология" пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы негізінде пайдаланылатын әдебиеттер тізімі
Linguistic Typology
"Лингвистикалық типология" пәні бойынша студенттерге ұсынылатын негізгі әдебиеттер тізімі
Introduction to Linguistics
тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Introduction to Linguistics
тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Introduction to Linguistics
"Аударма ісі" мамандығының студенттеріне тіл туралы ғылымның негізімен таныстыру, тіл білімінің түрлі ғылым салаларымен тығыз байланысын таныту, тіл туралы ғылымның алғашқы бастамасы болып табылатын бұл курста тіл теориясын, атап айтқанда, тілдің ішкі құрылымы және оның ойлаумен, қоғаммен, қоғам дамуының тарихымен, тілдің функционалдық және құрылымдық баламаларымен байланысын, сондай-ақ студенттерге түсіндіру.
Introduction to Linguistics
"Тіл біліміне кіріспе" пәнінің оқу жұмыс жоспары
History of Linguistic Studies
Лингвистика ілімінің тарихы пәнінің мақсаты студенттердің жалпы лингвистикалық дайындығын тереңдету, тіл теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі ғылымының қалыптасу және дамуын, сонымен қатар лингвистикалық талдаудың әдістерін меңгерту болып табылады.
General Linguistics
Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 4 курс студенттеріне жүргізілетін "Жалпы тіл білімі" базалық пәнінен семинар тақырыптары мен пайдаланылатын әдебиеттер тізімі берілген
Introduction to Linguistics
"Тіл біліміне кіріспе" пәнінен семинар тақырыптары
Linguistic Typology
"Лингвистикалық типология" пәнінен студенттердің семинар тақырыптары оқу жұмыс бағдарламасы бойынша құрастырылып, дәріске негізделген
Introduction to Linguistics
Студенттерге "Тіл біліміне кіріспе" пәнінен СӨЖ тақырыптары
Linguistic Typology
"Лингвистикалық типология" пәні бойынша оқылатын дәрістердің қысқаша мазмұны молуь негізінде берілген
Introduction to Linguistics
Қысқы емтиханда "Тіл біліміне кіріспе" пәні бойынша студенттердің тапсыратын емтихан сұрақтары
Fundamentals of Ethnolinguistics
"Этнолингвистика" пәнінен емтихан сұрақтары
The Theory of Onomastics and Phraseology
Студенттерге сессия барысындадағы қорытынды емтихан сұрақтары
History of Linguistic Studies
Студентттерге пән бойынша ұсынылатын әдебиеттер тізімі
General Linguistics
Аталмыш пәннен пайдаланатын әдебиеттер тізімі

1

Медетбекова Перизат Туктибаевна "Мен vs. Және" жалғаулық шылауларының лингвостатистикалық сипаты " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1379-5 170 - стр.

2

Медетбекова Перизат Туктибаевна Лингвистикалық бағыттағы салалық терминология сөздігі " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-1931-5 18 - стр.

3

Медетбекова Перизат Туктибаевна Борибаева Г.А. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен «Фараби оқулары» аясында «Ономастика – Қоғам – Уақыт» атты жас ғалымдардың Vреспубликалық ғылыми-танымдық конференция материалдарының ЖИНАҒЫ " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-0388-8 6 - стр.

4

Медетбекова Перизат Туктибаевна "Тіл біліміне кіріспе" оқулығын оқу үдерісіне енгізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4289-4 1 - стр.

1

Медетбекова Перизат Туктибаевна Мен/бен/пен, және жалғаулық шылауларының квантитативтік талдауы 2012 - г. 6 - стр. 0

2

Медетбекова Перизат Туктибаевна Мен/бен/пен, және жалғаулық шылауларының функционалды-семантикалық табиғаты 2016 - г. 8 - стр. 1

3

Медетбекова Перизат Туктибаевна «АҚША» СӨЗІНІҢ ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 2017 - г. 6 - стр. 1

4

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаМамбетова М.К. ТІЛДІК БІРЛІКТЕР ВАРИАНТТЫЛЫҒЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАБИҒАТЫ 2017 - г. 8 - стр. 1

5

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаМамбетова М.К. ТІЛ ҮЙРЕНУДЕ КОМПЬЮТЕРЛІК ЛИНГВИСТИКАНЫҢ ҚОСАР ҮЛЕСІ 2017 - г. 4 - стр. 2

6

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаБектемирова С.Б. Мен/бен/пен жалғаулық шылауларының варианттылығы – жалғамалы тілдің белгісі 2018 - г. 10 - стр. 1

7

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаМадиева Г.Б., Бектемирова С.Б. ҰЛТТЫҚ КОРПУСТАРДЫҢ ЖАСАЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 2018 - г. 10 - стр. 1

8

Медетбекова Перизат Туктибаевна ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ЗООМОРФТІК КОМПОНЕНТТЕРДІҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ ТАНЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2019 - г. 8 - стр. 1

9

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаНесипбай Г.Б. ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДЕГІ ЖАНУАР ТҮР-ТҮС АТАУЛАРЫНЫҢ ТІЛДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2020 - г. 9 - стр. 1

10

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаНесипбай Г.Б. Мәдениаралық қарым-қатынастағы «әдеп» сөзінің салғастырмалы сипаты 2020 - г. 9 - стр. 2

11

Медетбекова Перизат Туктибаевна ҚAЗAҚ ЖӘНЕ AҒЫЛШЫН ТIЛДEPIНДEГI «ЖAСТЫҚ ШАҚ» ҰҒЫМЫНЫҢ ТIЛДIК EPEКШEЛIКТEPI 2020 - г. 7 - стр. 2

12

Медетбекова Перизат ТуктибаевнаМамбетова М.К. Жаратылыстану ғылымдарының тұжырымдамаларының филолог мамандарына оқытылуы 2015 - г. 6 - стр. 153

13

Медетбекова Перизат Туктибаевна Urban zoning and inequality in access to literacy: A case study of Kazakhstan 2020 - г. 9 - стр. 1

14

Медетбекова Перизат Туктибаевна ҚАЗАҚ, АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ «АРМАН» ҰҒЫМЫНЫҢ ПАРЕМОЛОГИЯЛЫҚ БЕЙНЕСІ 2020 - г. 5 - стр. 5

15

Медетбекова Перизат Туктибаевна Selection principles and methods of using song material in teaching english 2021 - г. 9 - стр. 1

16

Медетбекова Перизат Туктибаевна Алматы қаласындағы қазақ-ағылшын тілдеріндегі эргонимдердің лексикалық ерекшеліктері 2021 - г. 9 - стр. 1

1

Медетбекова Перизат Туктибаевна СӨЙЛЕМДЕ СӨЗДЕРДІҢ МАҒЫНАСЫН ҮЙЛЕСТІРУ МЕХАНИЗМДЕРІ 2012 - г. 6 - стр. КазНУ им. альФараби

2

Медетбекова Перизат Туктибаевна Қазақ, орыс тілдеріндегі сәлемдесу/қоштасу формаларының вербалдық ерекшеліктері 2012 - г. 5 - стр. С. Демерел атындағы Қазақ-Түркі университеті, Алматы

3

Медетбекова Перизат Туктибаевна Мен/бен/пен vs және жалғаулық, шылауларын оқыту ерекшеліктері 2012 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

4

Медетбекова Перизат Туктибаевна МЕН/БЕН/ПЕН ЖАЛҒАУЛЫҚ ШЫЛАУЛАРЫНЫҢ СТИЛЬДЕР БОЙЫНША КВАНТИТАТИВТІ САРАЛАНУЫ 2014 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-фараби

5

Медетбекова Перизат Туктибаевна Қазіргі қоғамдағы жарнама тілінің тілдік сипаты 2013 - г. 5 - стр. Алматы қ-сы, Тілдерді дамыту, мұрағаттар және құжаиттама басқармасы "Тіл" оқу-әдістемелік орталығы

6

Медетбекова Перизат Туктибаевна «Мейірім» сөзінің лексика-семантикалық болмысы 2014 - г. 3 - стр. г. Астана

7

Медетбекова Перизат Туктибаевна Ә. Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романына жиілік сөздік құрастырудың алғашқы қадамы 2014 - г. 3 - стр. г. Астана

8

Медетбекова Перизат Туктибаевна Кәсіби этикеттегі бейвербалды амалдардың түрлері мен қолданылуы 2013 - г. 3 - стр. г. Астана

9

Медетбекова Перизат Туктибаевна Түр-түс атаулары және тіл 2014 - г. 3 - стр. г. Астана

10

Медетбекова Перизат Туктибаевна Бүгінгі ономастиканың ғылыми және танымдық жетістіктері 2014 - г. 5 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

11

Медетбекова Перизат Туктибаевна БАҚ жарияланымдарындағы тілдік қақтығыс көзі 2013 - г. 6 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

12

Медетбекова Перизат Туктибаевна Латын тілін оқытуда қанатты сөздерді қолдану ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, факультет филологии и мировых языков

13

Медетбекова Перизат Туктибаевна Қазақ тілін оқытуда квантитативті лингвистиканың рөлі 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, факультет филологии и мировых языков

14

Медетбекова Перизат Туктибаевна "Флагман" бағдарламасы студенттеріне қазақ тілін оқытуда мәдениеттің рөлі 2016 - г. 6 - стр. Әл-Фараби ат.ҚазҰУ

15

Медетбекова Перизат Туктибаевна Тіл біліміндегі лингвостатистиканың рөлі 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

16

Медетбекова Перизат Туктибаевна Сәлемдесу/Қоштасу үлгілерінің тілді үйретудегі ереушеліктері 2015 - г. 7 - стр. КазНу им. аль-Фараби

17

Медетбекова Перизат Туктибаевна ВАРИАНТТЫЛЫҚТЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ 2011 - г. 3 - стр. Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева.

18

Медетбекова Перизат Туктибаевна АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ИДИОМАЛАРДЫҢ ЖАСАЛУЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІГІ 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

19

Медетбекова Перизат Туктибаевна THE ROLE OF APHORISMS IN ENGLISH TEACHING 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

20

Медетбекова Перизат Туктибаевна Әлеуметтік желілердегі бүркеншік есімдер қолданысы 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

21

Медетбекова Перизат Туктибаевна ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНЫҢ ТАРИХЫ. 2017 - г. 8 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

22

Медетбекова Перизат Туктибаевна ҚАЗАҚ/АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ЖАЛҚЫ ЕСІМДЕР, ТІЛДІК СИПАТЫ 2017 - г. 10 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

23

Медетбекова Перизат Туктибаевна ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДЕГІ «ЖАҚСЫЛЫҚ» СӨЗІНІҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАСЫ 2019 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

24

Медетбекова Перизат Туктибаевна ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДЕГІ «ЖАҚСЫЛЫҚ» СӨЗІНІҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАСЫ 2019 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

25

Медетбекова Перизат Туктибаевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 2020 - г. 5 - стр. «Bilim Innovations Group» орталығы
Author Documents

2

Citations

0 по 0
documents

h-index

0

Urban zoning and inequality in access to literacy: A case study of Kazakhstan

Aldaberdikyzy, A., Kuzembekova, Z., Medetbekova, P., Kapanova, D.

2020

KEDI Journal of Educational Policy
17, с. 89-97

0

Цитирований
Peculiarities of toponymic reflexes of Kazakhstan

Boribayeva, G.A., Madiyeva, G.B., Medetbekova, P.T., Mambetov, K.S., Ingamova, J.G.

2018

XLinguae
11, с. 342-353

0

Цитирований