Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

321

Джансараева Р. Е. About the migration situation in the Republik of Kazakhstan Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

322

Алдашев С. М. Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігінің институтының маңыздылығы,ерекшеліктері,айырмашылықтары "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

323

Калиева Г. С. Многоуровневый подход к формированию таможенно-логистических систем Вестник КазНУ(серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

324

Джангабулова А. К. Понятие возобновляемых источников энергии Вестник КазНУ. Серия юридическая. 4(76). 2015 0 - г. 0 - стр.

325

Оңдашұлы Е. THE CONCEPT «CURSE OF NATURAL RESOURCES» AND PROSPECT OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN Eurasian journal of social sciences and humanities journal of al-Farabi Kazakh National University 0 - г. 0 - стр.

326

Турсынкулова Д. А. "Жеті Жарғының" қазақ әдет құқығындағы алатын ролі Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия общественных и гуманитарных наук. 0 - г. 0 - стр.

327

Турсынкулова Д. А. Райымжан Марсековтың саяси-құқықтық көзқарастары Вестник НАН РК 0 - г. 0 - стр.

328

Накишева М. К. The Eurasian Economic Union and legal regulation of integration processes in the Post-Soviet Space Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

329

Избасова А. Б. Компьютерлік қылмыстық құқық бұзушылықтардың субъектісі туралы Вестник (серия юридическая) №5 0 - г. 0 - стр.

330

Избасова А. Б. Қылмыстық кодекстің жаңа нұсқасындағы компьютерлік қылмыстар туралы Вестник (серия юридическая) № 5 0 - г. 0 - стр.

331

Ермухаметова С. Р. Некені бұзудан туындайтын мәселелер Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

332

Айгаринова Г. Т. Правовые проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Республике Казахстан "Вестник Казну" 0 - г. 0 - стр.

333

Айгаринова Г. Т. Қазақстан Республикасында жер қойнауын игеруде арнайы табиғат пайдалануды құқықтық реттеу Вестник серия Юридическая 0 - г. 0 - стр.

334

Айгаринова Г. Т. Legal issues of food security News of Science and Education 0 - г. 0 - стр.

335

Жатканбаева А. Е. Анализ правомерности санкции ст. 328 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

336

Айгаринова Г. Т. Enhancing The Efficiency Of Government Control Over Agroindustrial Sector To Maintain Food Security Вестник серия Юридическая 0 - г. 0 - стр.

337

Айгаринова Г. Т. Правовые проблемы обеспечения охраны окружающей среды в сельском хозяйстве в Республике Казахстан Вестник серия Юридическая 0 - г. 0 - стр.

338

Ергали А. М. К проблемам обеспечения информационной безопасности в Республике Казахстан Вестник (серия юридическая) № 5 0 - г. 0 - стр.

339

Таубаев Б. Р. Қамаудағылар мен сотталғандардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету аясындағы халықаралық стандарттар Вестник КазНУ Серия №4 (76) 0 - г. 0 - стр.

340

Таубаев Б. Р. Пенитенциарлық қауіпсіздіктің түсінігі Вестник КазНУ Серия №4 (76) 0 - г. 0 - стр.

341

Тлепбергенов О. Н. Ұлттық жүйедегі қылмыстық саясаттың салмағы Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

342

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясат және құқықтық дамуды қамтамасыз ету Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

343

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясат, құқықтық даму: жағдайы мен болашағы Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

344

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясаттың ұлттық сапаны көтерудегі маңызы Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

345

Жарболова А. Ж. 1995-2007 жылдарда қабылданған конституциялық-құқықтық заңнаманың өзгешелігі ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. Заң сериясы. №2 (74). 2015 - 170-175 бб. 0 - г. 0 - стр.

346

Жарболова А. Ж. Қазақстан Республикасында заң шығару өкілеттігін беру институтының реттелу жағдайы: салыстырмалы талдау ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. Заң сериясы. №2 (74). 2015 - 176-181 бб. 0 - г. 0 - стр.

347

Ергали А. М. Methods of criminal punishment Bulletin d' eurotalent-fidjip 2015 #8 0 - г. 0 - стр.

348

Джансараева Р. Е. extremism criminological and criminal law problems of counteraction Bulletin d Eurotalent-FIDJIP 0 - г. 0 - стр.

349

Маликова Ш. Б. Humanization of the criminal policy in the republic of Kazakhstan Bulletin de Eurotalent-Fidjip 0 - г. 0 - стр.

350

Ергали А. М. Характеристика убийства по законодательству Республики Казахстан Вестник КазНУ Серия Юридическая 0 - г. 0 - стр.

351

Ергали А. М. ӨЗІН ӨЗІ ӨЛТІРУДІҢ КЕЙБІР СҰРАҚТАРЫ Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

352

Ергали А. М. The features of a technique of harmonization (unification, rapprochement) criminal legislation Вестник (серия юридическая) №5 0 - г. 0 - стр.

353

Ергали А. М. The essence, grounds and conditions for the application of penalties associated with isolation from society Вестник (серия юридическая) № 5 0 - г. 0 - стр.

354

Избасова А. Б. Some questions of qualification of taking to suicide Вестник (серия юридическая) №5 0 - г. 0 - стр.

355

Избасова А. Б. About the notion of crime prevention Вестник (серия юридическая) №5 0 - г. 0 - стр.

356

Урисбаева А. А. Қазақстан Республикасындағы ұжымдық еңбек даулары және оларды қарау Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

357

Избасова А. Б. To concept of the criminal law Вестник (серия юридическая) №5 0 - г. 0 - стр.

358

Куаналиева Г. А. Перспективы развития скотоводства в казахстане "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

359

Аратұлы Қ. International cooperation in the fight against cybercrime Bulletin d'EUROTALENT-FIDJIP, 2015, №8 ISSN 2101-5317 0 - г. 0 - стр.

360

Кан А. Г. Современные тенденции развития судебной экспертизы на основе инновационных технологий Вестник (серия юридическая) №5 0 - г. 0 - стр.