Главная / Географии и природопользования / Картографии и геоинформатики / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Картографии и геоинформатики

Список публикаций

Год публикации:

1

Бексеитова Р. Т. Эколого-геоморфологическое районирование территории Центрального Казахстана 2011 - г. 6 - стр.

2

Бексеитова Р. Т. Эколого-геоморфологическое районирование территории Центрального Казахстана 2011 - г. 6 - стр.

3

Көшім Ә. Ғ. Районирование современных рельефообразующих процессов в нефтедобывающих районов Западного Казахстана 2011 - г. 5 - стр.

4

Көшім Ә. Ғ. Районирование современных рельефообразующих процессов в нефтедобывающих районов Западного Казахстана 2011 - г. 5 - стр.

5

Бексеитова Р. Т. Морфолитогенная основа эколого-геоморфологических систем платформенно-денудационных равнин (Центральный Казахстан) 2011 - г. 4 - стр.

6

Бексеитова Р. Т. Морфолитогенная основа эколого-геоморфологических систем платформенно-денудационных равнин (Центральный Казахстан) 2011 - г. 4 - стр.

7

Веселова Л. К. Флювиальные системы Центрально-Азиатского горного пояса 2011 - г. 5 - стр.

8

Веселова Л. К. Флювиальные системы Центрально-Азиатского горного пояса 2011 - г. 5 - стр.

9

Веселова Л. К. Современные процессы экзоморфогенеза первичной морской равнины Арала 2011 - г. 5 - стр.

10

Веселова Л. К. Современные процессы экзоморфогенеза первичной морской равнины Арала 2011 - г. 5 - стр.

11

Веселова Л. К. Влияние техногенно-геоморфологических горных систем на природный геоморфогенез 2012 - г. 4 - стр.

12

Веселова Л. К. Влияние техногенно-геоморфологических горных систем на природный геоморфогенез 2012 - г. 4 - стр.

13

Веселова Л. К. Эволюция флювиальных геоморфологических систем горных территорий Центральной Азии 2012 - г. 5 - стр.

14

Веселова Л. К. Эволюция флювиальных геоморфологических систем горных территорий Центральной Азии 2012 - г. 5 - стр.

15

Бексеитова Р. Т. Морфолитогенная основа эколого-геоморфологических систем платформенно-денудационных равнин 2011 - г. 7 - стр.

16

Бексеитова Р. Т. Морфолитогенная основа эколого-геоморфологических систем платформенно-денудационных равнин 2011 - г. 7 - стр.

17

Көшім Ә. Ғ. Прогнозирование современных рельефообразующих прооцессов в нефтедобывающих районах Западного Казахстана 2012 - г. 5 - стр.

18

Көшім Ә. Ғ. Прогнозирование современных рельефообразующих прооцессов в нефтедобывающих районах Западного Казахстана 2012 - г. 5 - стр.

19

Көшім Ә. Ғ. Қазіргі бедертүзуші үрдістерді болжау мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

20

Көшім Ә. Ғ. Қазіргі бедертүзуші үрдістерді болжау мәселелері 2012 - г. 5 - стр.

21

Веселова Л. К. Проблемы тематического картографирования 2011 - г. 4 - стр.

22

Веселова Л. К. Проблемы тематического картографирования 2011 - г. 4 - стр.

23

Асылбекова А. А. Керімбай Н.Н. Алматы қаласының экологиялық картасын ГАЖ көмегімен құрастыру 2011 - г. 5 - стр.

24

Асылбекова А. А. Керімбай Н.Н. Бассейн негізіңде ландшафтты картографиялау (Шарын өзен бассейні мысалы ретінде) 2011 - г. 4 - стр.

25

Асылбекова А. А. Керімбай Н.Н. Алматы облысы Балкаш ауданының геоботаникалық картасын ГАЖ көмегімен құрастыру 2011 - г. 5 - стр.

26

Асылбекова А. А. Жамбыл ауданының ауылшаруашылық картасының заман талабына сай әдістердің көмегімен құрастыру 2011 - г. 3 - стр.

27

Асылбекова А. А. Қарасай ауданының ландшафттық картасын ГАЖ бағдарламасымен құрастыру әдістемесі 2011 - г. 3 - стр.

28

Асылбекова А. А. Landscape mapping of a river basin an analyzing with the remote sensing. (As an example the Sharyn river) 2012 - г. 8 - стр.

29

Асылбекова А. А. Aspects of making maps at the exploitation alternative power sources in the territory of Mangistau area (on an example of Tupkaragan region) 2012 - г. 8 - стр.

30

Асылбекова А. А. Use, data remote sensing in large-scale landscape planning 2012 - г. 4 - стр.

31

Асылбекова А. А. Қазақстандағы ландшафттарға бейімделген егіншілік жүйесін іске асырудағы территориялық талдаудағы ГАЖ технологиясының әдіснамалық негізін жасау 2012 - г. 1 - стр.

32

Асылбекова А. А. ГАЖ технологиясы арқылы Ақтөбе облысының пайдалы қазбалар картасын құрастыру 2012 - г. 1 - стр.

33

Асылбекова А. А. Іле Алатауының солтүстік беткейіндегі шарын өзен алабының ландшафттарын арақашықтықтан зерделеу мәліметтерін қолдану арқылы картографиялау 2012 - г. 1 - стр.

34

Асылбекова А. А. Ғарыштық суреттерді пайдалана отырып алматы облысының жер сілкінісін болжау және картографиялау 2012 - г. 1 - стр.

35

Асылбекова А. А. Алматы қаласы атмосферасының экологиялық ластану карталарын құрастыру ұстанымдары 2012 - г. 1 - стр.

36

Асылбекова А. А. Арақашықтан зерделеу мәліметтерін пайдалана отырып еліміздегі пайдалы қазбалардың таралуын анықтау және оны картографиялау 2012 - г. 1 - стр.

37

Касымканова Х. М. ГЕОЛОГО-МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КАРЬЕРНЫХ ОТКОСОВ 2012 - г. 6 - стр.

38

Касымканова Х. М. ГЕОЛОГО-МАРКШЕЙДЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КАРЬЕРНЫХ ОТКОСОВ 2012 - г. 6 - стр.

39

Бексеитова Р. Т. Региональные объекты и угрозы эколого-геоморфологической безопасности и их картографирование (на примере территории Центрального Казахстана ) 2013 - г. 4 - стр.

40

Бексеитова Р. Т. Региональные объекты и угрозы эколого-геоморфологической безопасности и их картографирование (на примере территории Центрального Казахстана ) 2013 - г. 4 - стр.