Список публикаций

1
Аблайханова Н. Т. Термодинамика биологических систем 2012 - г. 113 - стр.
2
Торманов Н. Жастарға тәлім-тәрбие берудегі педагогикалық технологияны қолдану. 2012 - г. 3 - стр.
3
Торманов Н. Биология пәнінің жас ұрпақтарға тәлім-тәрбие берудегі үлесі. 2012 - г. 3 - стр.
4
Торманов Н. Адам физиологиясы мен биофизика курстарынан білім берудегі инновациялық әдістер. 2012 - г. 5 - стр.
5
Торманов Н. Мұғалімнің кәсібі құзырлығын дамыту басты талап. 2012 - г. 3 - стр.
6
Торманов Н. Студенттерге білім беруде кіріктірілген (интеграция) технологияны қолдану әдісі. 2012 - г. 3 - стр.
7
Торманов Н. Қазақстан мен шетел (ҚХР) мектептерінде оқылатын «Биология» пәні оқулықтарының құрылымы мен мазмұнындағы ерекшеліктері. 2012 - г. 1 - стр.
8
Торманов Н. Биологияны оқытуда пән аралық байланыстарды қолдану 2012 - г. 1 - стр.
9
Торманов Н. Кейс-технология – студенттердің өзіндік жұмысын белсендірудің басты шарты. 2012 - г. 68 - стр.
10
Торманов Н. Биологияны оқытуда модульді әдісті пайдаланып өткізу. 2012 - г. 68 - стр.
11
Торманов Н. Мектеп оқушыларының психофизиологиялық дамуы мен оқу үрдісіне бейімделуінің жас ерекшеліктері. 2012 - г. 81 - стр.
12
Бактыбаева Л. К. Поиск потенциальных иммуностимуляторов среди замещенных моно- и бициклических пиперидинов 2012 - г. 10 - стр.
13
Басыгараев Ж. М. Алматы қаласы ауа бассейінің ластануына автокөліктер мен өндірістік орындарының әсері 2012 - г. 1 - стр.
14
Басыгараев Ж. М. Ақтөбе қаласын көгалдандыру шараларына сараптама 2012 - г. 1 - стр.
15
Басыгараев Ж. М. Цитокинин медиаторы биореттегішін экологиялық мақсаттарға қолдану 2012 - г. 1 - стр.
16
Бактыбаева Л. К. Изменение уровня токсичности исследуемых соединений ряда БИВ в условиях острой интоксикации организма животных солями тяжелых металлов 2012 - г. 7 - стр.
17
Басыгараев Ж. М. Атмосфералық ауаға өндіріс орындарынан шығарылатын газдардың өсу динамикасын анықтау 2012 - г. 2 - стр.
18
Басыгараев Ж. М. биологиялық өнімділікті арттыруға цитокинин медиаторының әсерін зерттеу 2012 - г. 1 - стр.
19
Басыгараев Ж. М. жаңа биореттегіштің әсер ету механизмін анықтау 2012 - г. 2 - стр.
20
Аскарова З. А. Использование информационных технологий в образовательном процессе. 2012 - г. 4 - стр.
21
Аскарова З. А. Адаптация студентов младших курсов к учебному процессу. 2012 - г. 4 - стр.
22
Сраилова Г. Т. Испамбетова Г.А. Спортпен шұғылданатын және шұғылданбайтын студенттердің жүрек-қан тамырлар жүйесінің бейімделу потенциалын зерттеу 2012 - г. 1 - стр.
23
Сраилова Г. Т. Функциональная активность коры надпо-чечников и беременность 2012 - г. 1 - стр.
24
Швецова Е. В. Ступенчатая подготовка и индивидуализация обучения. 2012 - г. 3 - стр.
25
Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Термодинамика биологических систем. 2012 - г. 5 - стр.
26
Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Швецова Е.В. Термодинамика биологических систем. 2012 - г. 5 - стр.
27
Тулеуханов С. Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т. Термодинамика биологических систем. 2012 - г. 5 - стр.
28
Басыгараев Ж. М. Ережепов А.. Цитокинин медиаторының физиологиялық белсенділігін биотест көмегімен зерттеу 2012 - г. 3 - стр.
29
Тулеуханов С. Термодинамика биологических систем 2012 - г. 5 - стр.
30
Швецова Е. В. Еланцев А.Б., Кулбаева М.С. Ступенчатая система подготовки и индивидуализация обучения 2012 - г. 3 - стр.
31
Кулбаева М. С. Еланцев А.Б., Швецова Е.В. Ступенчатая система подготовки и индивидуализация обучения 2012 - г. 3 - стр.
32
Швецова Е. В. Термодинамика биологических систем. 2012 - г. 5 - стр.
33
Швецова Е. В. Еланцев А.Б. Влияние гормонов щитовидной железы на течение коллапса на фоне блокирования холинэстеразы 2012 - г. 1 - стр.
34
Гумарова Л. Ж. Gumarova L. Circadian and infradian rhythms of some parameters of the ECG on days with or without examination. / / Abstracts. The 4-th Cardiovascular Retreat "Cardio Palooza 4" "Celebration of Discovery in Cardiovascular Science and Medicine", August 1, 2012, University of Minnesota - pp. 66-67 2012 - г. 1 - стр.
35
Гумарова Л. Ж. Othild Schwarzkopff, Nixe Dull-Pfaff, Franz Halberg, Eva Maria Freytag, Jurgen Freytag, Lyazzat Gumarova, Francine Halberg, Germaine Cornelissen. Cardiovascular/overall mortality vs. suicide doffer by the Dulls “27-day coperiodisms” phases. // The fourth International conference on advanced cardiac sciences. Pp.268-269 2012 - г. 2 - стр.
36
Гумарова Л. Ж. L. Gumarova, A.Mansharipova, G.Cornelissen, K.Otsuka, E.Syutkina, A.Masalov, S.Chibisov, F.Halberg. Duration of ABPM as an important prerequisite for a reliable diagnosis of vascular wariability abnormalieties (VVAs). //  Vestnik-RUDN.-Seria-Medicina.-2012-N-7, pp.22-23 2012 - г. 2 - стр.
37
Камзанова А. Т. Diagnostic Monitoring Of Vigilance Decrement Using EEG Workload Indices 2012 - г. 5 - стр.
38
Гумарова Л. Ж. Franz Halberg, Shiyu Hong, Lyazzat Gumarova, Germaine Cornelissen. Sun’s and Earth’s magnetism: features of communicable disease etiology. // Noninvasive methods in cardiology 2012.- pp.144-147. 2012 - г. 4 - стр.
39
Гумарова Л. Ж. Halberg F, Cornélissen G, Gumarova L, Halberg Francine, Ulmer W, Hillman D, Siegelova J, Watanabe Y, Hong S, Otsuka K, Wu J, Lee JY, Schwartzkopff O, Wendt H. Integrated and as-one-goes analyzed physical, biospheric and noetic monitoring: Preventing personal disasters by self-surveillance may help understand natura 2012 - г. 9 - стр.
40
Торманов Н. Мұғалімнің еңбегін ғылыми тұрғыдан ұйымдастырудың физиолого-психологиялық аспектері 2012 - г. 3 - стр.