Басты бет / Филология / Ғылыми мақалалар

Филология

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

1

Мұсалы Л. Ж. Influence of symbolism in world literature on Kazakh poets’ creativity. Journal of Language and Linguistic Studies 18(1), 447-457. 0 - г. 0 - стр.

2

Қазыбек Г. Қ. Халықаралық үйымдардағы ауызша аудама ерекшеліктері Евразийского Научного Объединения . Филологические науки 0 - г. 0 - стр.

3

Қазыбек Г. Қ. Халықаралық ұйымдардағы ауызша аударма ерекшеліктері Евразийское научное объединение. Филологические науки. 0 - г. 0 - стр.

4

Рақыш Ж. С. Jambul'un Mechul Bir Destani Temrin dergisi 0 - г. 0 - стр.

5

Айсултанова К. А. Қазақ тіліне басымдылық берілуі керек. Қазақ университеті 2022 0 - г. 0 - стр.

6

Рамазанова Ш. А. Қазақ тіліне басымдылық берілуі керек. Қазақ университеті 2022 0 - г. 0 - стр.

7

Жаксылыков А. Ж. Языковая экспрессия в романе Адама Мекебаева «Тайник в степи» и проблема ее передачи в переводе на русский язык Полилингвальность и транскультурные практики 0 - г. 0 - стр.

8

Аширова А. Т. Газет мәтіні тақырыптарының атқаратын қызметі және сөйлеу әрекеті. «Қазақ университеті» 0 - г. 0 - стр.

9

Аширова А. Т. Мемлекеттік тіліміз – ұлтымыздың күретaмыры Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

10

Солтанаева Е. М. Қалихан Ысқақ шығармашылығындағы портрет поэтикасы Керуен 0 - г. 0 - стр.

11

Орда Г. Ж. Народные сказки в жамбылских былинах Temrin 0 - г. 0 - стр.

12

Орда Г. Ж. Научно-познавательные рассказы для детей Зейноллы Саник. Дәнекер тұлға. Жазушы, этнограф Зейнолла Сәнік шығармашылығына арналған естеліктер, мақалалар, ғылыми зерттеулер 0 - г. 0 - стр.

13

Орда Г. Ж. "Вождь мысли, оратор..." "Қазақ әдебиеті" газеті 0 - г. 0 - стр.

14

Мәтбек Н. Қ. Neomythology in works of art Керуен ғылыми журналы: М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

15

Мауленов А. А. Neomythology in works of art Керуен ғылыми журналы: М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының Хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

16

Айтжанова Г. Д. Современный характер использования новых иностранных слов из медиатекстов Известия КазУМОиМЯ им.Абылайхана, серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

17

Игиликова С. И. Редупликация в английской словообразовательной системе ҚазҰУ Хабаршысы Филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

18

Тлеугабылова З. А. Способы перевода рекламных текстов с русского на казахский язык Вестник КазНУ серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

19

Рустемова А. И. Способы перевода рекламных текстов с русского на казахский язык Вестник КазНУ серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

20

Оразбекова И. Г. Способы перевода рекламных текстов с русского на казахский язык Вестник КазНУ серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

21

Жубанова К. Х. Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Серия «Полиязычное образование и иностранная филология» №1(37), 2022 ж. 7 ISSN 2307-7891 " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

22

Бектурова Э. К. Analysis of using lexical and grammatical transformations in literary translation " Қазақ университеті " 0 - г. 0 - стр.

23

Шарипова Г. Analysis of using lexical and grammatical transformations in literary translation " Қазақ университеті " 0 - г. 0 - стр.

24

Гайипова Г. А. Science of linguistics, objectives and directions " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

25

Гайипова Г. А. Educational significance of traditions in the process of education Scientific Collection INTERCONF 0 - г. 0 - стр.

26

Алтынбаева К. Б. Linguaculturema and linguacultural peculiarities in the description of Mass media. " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

27

Алтынбаева К. Б. Science of linguistics, objectives and directions " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

28

Алтынбаева К. Б. The educational significance of traditions in the process of education. SCIENTIFIC COLLECTION "INTERCONF" 0 - г. 0 - стр.

29

Когай Э. Р. Отражение культурной информации в безэквивалентной лексике русского языка "Вестник КазНУ" (Серия филологическая) 0 - г. 0 - стр.

30

Әбдіжаппар А. Ә. The feature of the use of youth slang in modern Russian and English " Ономастика- Қоғам-Уақыт" 0 - г. 0 - стр.

31

Рамазанов Т. Б. КОММУНИКАНТТЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ СИПАТЫН ТАНЫТУДА ДИАЛОГТЫҢ ОРНЫ Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толуына арналған «ҰЛЫ ДАЛА ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ: ТІЛ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗДІК» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференцияның МАТЕРИАЛДАРЫ 0 - г. 0 - стр.

32

Рамазанов Т. Б. «ЕТІС» ГРАММАТИКАЛЫҚ КОНЦЕПТІСІН КОГНИТИВТІ АСПЕКТІДЕ ОҚЫТУДАҒЫ ҰСТАНЫМДАР Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан» ISSN 1991-3494 0 - г. 0 - стр.

33

Смагулова К. Н. А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ЛИНГВОЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР «АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – ҰЛТТЫҢ РУХАНИ КӨСЕМІ» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция 0 - г. 0 - стр.

34

Смагулова К. Н. ҒҰМЫРЫН ҒЫЛЫМҒА АРНАҒАН «ҚАЗАҚ ТІЛІ ГРАММАТИКАСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗЕРТТЕУ ПАРАДИГМАЛАРЫ ЖӘНЕ ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ» атты Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция 0 - г. 0 - стр.

35

Смагулова К. Н. ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН КЕҢІСТІГІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ «ҰЛЫ ДАЛА ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ: ТІЛ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗДІК» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференция 0 - г. 0 - стр.

36

Кулжанова Б. Р. ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ ӨСІМДІК АТАУЛАРЫНЫҢ УӘЖДЕМЕСІ ҚазҰУ хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

37

Жұбай О. С. «ЕТІС» ГРАММАТИКАЛЫҚ КОНЦЕПТІСІН КОГНИТИВТІ АСПЕКТІДЕ ОҚЫТУДАҒЫ ҰСТАНЫМДАР Вестник НАН РК 0 - г. 0 - стр.

38

Смагулова К. Н. МЕДИАМӘТІНДЕРДЕН ЕНГЕН ШЕТТІЛДІК ЖАҢА СӨЗДЕРДІҢ ҚАЗІРГІ ҚОЛДАНЫС СИПАТЫ Вестник КазУМОиМЯ им. Абылайхана 0 - г. 0 - стр.

39

Смагулова К. Н. ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН Вестник НАН РК 0 - г. 0 - стр.

40

Шыныбекова А. К. PROBLEMS OF LEGAL TERMINOLOGY IN THE KAZAKH LANGUAGE MATERIALS of International scientific and methodological conference «MODERN RESEARCH PARADIGMS OF KAZAKH GRAMMAR AND INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGIES» dedicated to the 85th birthday anniversary of the doctor of philology, professor Т. Sayrambaev Almaty, 8-9 Аpril, 2022 0 - г. 0 - стр.