Басты бет / Журналистика / Баспасөз және электрондық ақпараттық құралдар / Ложникова Ольга Петровна

Ложникова Ольга Петровна

Лауазымы: аға оқытушы
баспасөз және электрондық бұқаралық ақпарат құралдары кафедрасы
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 1984
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
"Білім беру ісінің құрметті қызметкері" төсбелгісі


1

Ложникова Ольга Петровна интеллектуалды әлеуеттен-интеллектуалды ұлтка ИП Волкова Н,А, 2012 - г. ISBN 978-,601-247-183-0 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Ложникова Ольга Петровна Перечитывая Барманкулова Қазақ университеті 2012 - г. ISBN 978-601-247-675 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Ложникова Ольга Петровна "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0212б 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Ложникова Ольга Петровна "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0124-2 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Ложникова Ольга Петровна "Қазақ университет" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-04-0298-0 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Ложникова Ольга Петровна Қашан более отыз жас кейін " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0779-4 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Ложникова Ольга Петровна Радиожурналистика " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0124-2 188 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Ложникова Ольга Петровна Коммуникация барлық үшін: өнер басқар- креативті идеямен және технологиялармен " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-4296-0 124 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Ложникова Ольга Петровна Сөздің мәдениетінің өлшемінің сақта- Қазақстанның СМИ Алматы 2014 - г. ISBN 978-601-06-2945-5 268 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Ложникова Ольга Петровна .«Интеллектуалдық капитал-білім қоғамы дамуының негізі» " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0770-1 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Ложникова Ольга Петровна " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0777-0 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Ложникова Ольга Петровна " Қазақ университеті " 2015 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Ложникова Ольга Петровна " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1127-2 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Ложникова Ольга Петровна Интеллектуалдық ұлт гуманитарлық технологиялар фокусында. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1447-1 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Ложникова Ольга Петровна Выпуск учебной газеты, радиопрограммы и телепередачи " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2117-2 201 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Ложникова Ольга Петровна Султанбаева Г.С., Велитченко С.Н., Ложникова О.П. «Мәңгілік ел» как интеллектуальная матрица Казахстана. Алматы, Қазақ университеті,2017.-172с. "Казак университетi" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2775 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Ложникова Ольга Петровна Институционaльнaя модернизaция социaльно-трудовых отношений в Кaзaхстaне: колл. моногрaфия / под общ. ред. М.С. Тулегеновой. – Алмaты: Қaзaқ университеті, 2017. – 118 с. "Казак университетi" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2981 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Ложникова Ольга Петровна Mangelik El as an intellectual matrix of Kazakzstan " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4433-1 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Ложникова Ольга Петровна Радиостанция классической музыки. Вестник Казну им. аль-Фараби. Серия журналистика.№2 (30),2011.С.58-61 2011 - г. 4 - стр. 30

2

Ложникова Ольга Петровна Перечитывая Барманкулова 2012 - г. 4 - стр. 1

3

Ложникова Ольга Петровна Изменения в Алматинском радиоэфире 2011 - г. 4 - стр. 1

4

Ложникова Ольга Петровна Жанры документального кино Казахстана 2012 - г. 4 - стр. 1

5

Ложникова Ольга Петровна Формы организации документальных материалов на ТВ 2012 - г. 6 - стр. 31

6

Ложникова Ольга Петровна Формы организации документальных материалов на ТВ 2012 - г. 6 - стр. 1

7

Ложникова Ольга Петровна Журналист в правовом обществе 2012 - г. 7 - стр. 1

8

Ложникова Ольга Петровна 2012 - г. 5 - стр. 2

9

Ложникова Ольга Петровна 2012 - г. 7 - стр. 2

10

Ложникова Ольга Петровна 2012 - г. 8 - стр. 1

11

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 5 - стр. 1

12

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 9 - стр. 3

13

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 9 - стр. 3

14

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 7 - стр. 6

15

Ложникова Ольга Петровна классикалық музыканың радиостанциясының өрлеуінің өзгешеліктері 2014 - г. 4 - стр. 0

16

Ложникова Ольга Петровна Жоғарғы мектептің кәсіподағының әйелдің беті 2014 - г. 3 - стр. 0

17

Ложникова Ольга Петровна Студенттің тәлім-тәрбиесінің әдістемесі публичного аттанудың негіздеріне 2014 - г. 5 - стр. 0

18

Ложникова Ольга Петровна 2014 - г. 5 - стр. 36

19

Ложникова Ольга Петровна 2015 - г. 9 - стр. 37

20

Ложникова Ольга Петровна 2014 - г. 10 - стр. 1

21

Ложникова Ольга Петровна 2014 - г. 14 - стр. 1

22

Ложникова Ольга Петровна 2015 - г. 7 - стр. 1

23

Ложникова Ольга Петровна Cултанбаева Г.С.,Ложникова О.П.,Ахметов М.Ценности,формирующие новый казахстанский патриотизм. Вестник КазНУ. Серия журналистики.№2 (38).С.152-158 2015 - г. 7 - стр. 38

24

Ложникова Ольга Петровна Ложникова О.П. Социальная модер¬низация Казахстана : определение проблем с помощью телевидения. Серия журналистики.№1 (39). 2016 - г. 6 - стр. 39

25

Ложникова Ольга ПетровнаСултанбаева Г.С. Ценности,формирующие новый казахстанский патриотизм. 2015 - г. 6 - стр. 38

26

Ложникова Ольга ПетровнаСултанбаева Г.С. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 2015 - г. 9 - стр. 37

27

Ложникова Ольга Петровна Социальная модернизация Казахстана: определение проблем с помощью телевидения. 2016 - г. 5 - стр. 1

28

Ложникова Ольга Петровна Телевидение и документальное кино в коммуникационном процессе 2016 - г. 162 - стр. 41

29

Ложникова Ольга Петровна Современная форма представления радио в интернете и ее развитие в Казахстане 2016 - г. 172 - стр. 42

30

Ложникова Ольга Петровна Механизмы совершенствования Нового казахстанского патриотизма 2017 - г. 5 - стр. 1

31

Ложникова Ольга Петровна Механизмы совершенствования Нового казахстанского патриотизма 2017 - г. 5 - стр. 43

32

Ложникова Ольга Петровна Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарына семантикалық талдау 2017 - г. 7 - стр. 3

33

Ложникова Ольга Петровна Сценарный план и режиссура на студенческом радио 2017 - г. 5 - стр. 2

34

Ложникова Ольга Петровна Сұлтaнбaевa Г.С. 1 , Лож ни ковa O.П. 2 , Кумaровa М.К. 3 1 әл­Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ., е­mail: sultanbaeva@gmail.com 2 әл­Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ., е­mail: ol_loj@mail.ru 3 Л.Н. Гу ми лев aтындaғы Еурaзия ұл 2018 - г. 7 - стр. 47

35

Ложникова Ольга Петровна Сұлтaнбaевa Г.С., 2 Лож ни ковa О.П., 3 Мұқaшевa М.Т. 1 сaяси ғы лымдaры ның док то ры, әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ., e-mail: sultanbaeva@gmail.com 2 aғa оқы ту шы, әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, Қaзaқстaн, Алмaты қ., e-mail: ol_loj@mail.r 2019 - г. 7 - стр. 51

36

Ложникова Ольга Петровна Интеллектуалдық капитал білім қоғамының негізі 2020 - г. 8 - стр. 1

37

Ложникова Ольга Петровна ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ КАПИТАЛ ФОКУСЫНДАҒЫ ГУМАНИТАРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 2019 - г. 12 - стр. 2

38

Ложникова Ольга ПетровнаАшимова А.Б., Султанбаева Г.С. Цифрлық медиаталғам: әлеуметтік зерттеулер фокусында 2020 - г. 12 - стр. 0

39

Ложникова Ольга Петровна Цифрлық медиаталғам: әлеуметтік зерттеулер фокусында 2020 - г. 12 - стр. 3

40

Ложникова Ольга Петровна Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: шетелдік тәжірибе және ұлттық модель 2020 - г. 9 - стр. 3

41

Ложникова Ольга ПетровнаСултанбаева Г.С. Цифрлық медиаталғам: әлеуметтік зерттеулер фокусында 2020 - г. 10 - стр. 56

42

Ложникова Ольга ПетровнаТыныбеков С.. 2022 - г. 4 - стр. 1

1

Ложникова Ольга Петровна 2011 - г. 6 - стр. Санкт-Петербург

2

Ложникова Ольга Петровна Журналист в правовом обществе 2012 - г. 11 - стр. Национальный университет им.Баласагына,г.Бишкек

3

Ложникова Ольга Петровна «Взаимодействие профкома и пресс-службы» 2011 - г. 2 - стр. журфак КазНУ

4

Ложникова Ольга Петровна «Интернет-версии печатных изданий как новый путь развития журналистики» опубликован.С.37-40. 2012 - г. 4 - стр.

5

Ложникова Ольга Петровна 2011 - г. 4 - стр. журфак КазНУ

6

Ложникова Ольга Петровна 2011 - г. 4 - стр. журфак КазНУ

7

Ложникова Ольга Петровна 2012 - г. 5 - стр. журфак КазНУ

8

Ложникова Ольга Петровна 2012 - г. 4 - стр. казНУ

9

Ложникова Ольга Петровна .Особенности подачи информации в программе «Информбюро» 2012 - г. 5 - стр. факультет журналистики КазНУ

10

Ложникова Ольга Петровна Интеллектуальный Казахстан: проблемы и пути их решения 2012 - г. 6 - стр. факультет журналистики КазНУ

11

Ложникова Ольга Петровна 2012 - г. 4 - стр. факультет журналистики КазНУ

12

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 6 - стр. ЕГУ им.Гумилева.Астана

13

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 8 - стр. КазНУ,Алматы

14

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 5 - стр. Алматы-Пенза

15

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 9 - стр. г.Пенза

16

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 4 - стр. факультет журналистики КазНУ

17

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 5 - стр. КазНУ

18

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 4 - стр. КазНУ

19

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 7 - стр. г.Пенза

20

Ложникова Ольга Петровна 2014 - г. 10 - стр. Алматинская область

21

Ложникова Ольга Петровна Некоторые аспекты истории развития форматных радиостанций в Казахстане 2014 - г. 3 - стр. КазНУ,журфак

22

Ложникова Ольга Петровна Имиджевая реклама Love radio 2014 - г. 3 - стр. КазНУ,журфак

23

Ложникова Ольга Петровна Профсоюз и СМИ:особенности взаимодействия 2014 - г. 3 - стр. КазНУ,журфак

24

Ложникова Ольга Петровна Love radio Казахстан –особенности вещания 2014 - г. 3 - стр. КазНУ,журфак

25

Ложникова Ольга Петровна Методика обучения студентов основам публичного выступления 2014 - г. 5 - стр. юрфак КазНУ

26

Ложникова Ольга Петровна Соблюдение критериев культуры речи в СМИ Казахстана г.) 2014 - г. 6 - стр. г.Пенза

27

Ложникова Ольга Петровна 2013 - г. 4 - стр. КазНУ,журфак

28

Ложникова Ольга Петровна Велитченко С.Н. Адамдық бәстің методологиялық мағынасы ұлттың зияткерлік әлуетінің құралымының концептінде 2014 - г. 3 - стр. г. Новосибирск

29

Ложникова Ольга Петровна Love Radio Қазақстан - вещания өзгешеліктерінің 2014 - г. 4 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

30

Ложникова Ольга Петровна "Коре Ильбо" деген газет және ғылымның мәселесінің жарық түсір- ара казахстанда 2014 - г. 5 - стр. г. Пенза

31

Ложникова Ольга Петровна Гонзо - журналистика Қазақстанда 2014 - г. 7 - стр. г. Пенза

32

Ложникова Ольга Петровна "Орыс радио Азия" : тұжырымдаманың ерекшелігінің 2014 - г. 5 - стр. г. Пенза

33

Ложникова Ольга Петровна Коммерциялық радиостанцияның дамуының тарихының біреудің аспекттері Қазақстанда 2014 - г. 4 - стр. КазНУ, Алматы

34

Ложникова Ольга Петровна Коммерциялық радиостанцияның дамуының тарихының біреудің аспекттері Қазақстанда 2014 - г. 4 - стр.

35

Ложникова Ольга Петровна Love Radio имидждің жарнамасы 2014 - г. 4 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

36

Ложникова Ольга Петровна Love Radio Қазақстан - вещания өзгешеліктерінің 2014 - г. 4 - стр. г. Алматы

37

Ложникова Ольга Петровна Зияткерлік ұлт қазақстандық СМИ медиаконтекстінде: инфомационно-коммуникативных үдерістің сұрақтары 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

38

Ложникова Ольга Петровна Кәсіподақтың рөлі вуза әлеуметтік жұмысында 2014 - г. 4 - стр. Алматы

39

Ложникова Ольга Петровна Мөрдің конвергенциясі, радионың және интернет-портала университеттік радионың жұмысының ұйымында 2015 - г. 8 - стр. «Тау-Тұран» Білім беру-сауықтыру кешені Алматы облысы, Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық саябағы.

40

Ложникова Ольга Петровна Коммуникатив мәдениет және СМИ 2014 - г. 7 - стр. г.Пенза

41

Ложникова Ольга Петровна Электрондық өнер 2014 - г. 8 - стр. г.Алматы

42

Ложникова Ольга Петровна 2014 - г. 5 - стр. журфак КазНУ

43

Ложникова Ольга Петровна 2014 - г. 4 - стр. Пенза

44

Ложникова Ольга Петровна 2014 - г. 4 - стр. Пенза

45

Ложникова Ольга Петровна Изучение документального фильма как средства массовой коммуникации 2016 - г. 75 - стр. КазНУ Юр.фак

46

Ложникова Ольга Петровна Художественное пространство и образы неигрового кино: вклад в человеческий капитал 2016 - г. 120 - стр. КазНУ жур.фак

47

Ложникова Ольга Петровна Методические рекомендации по организации и проведению мастер-классов на факультете журналистики 2017 - г. 87 - стр. КазНУ юр.фак

48

Ложникова Ольга Петровна Методические основы работы телеведущего на современном канале 2016 - г. 5 - стр. КазНу

49

Ложникова Ольга Петровна Методика и особенности работы журналиста в социальных сетях 2016 - г. 5 - стр. КазНУ

50

Ложникова Ольга Петровна Особенности подготовки ведущих для работы на радио и телевидении: отечественный и международный опыт 2017 - г. 5 - стр. КазНУ журфак

51

Ложникова Ольга Петровна Ложникова О.П.Методика подготовки вопросов для интервью 2017 - г. 5 - стр. Алматы

52

Ложникова Ольга Петровна Ложникова О.П.Деловая игра как форма проведения занятий 2017 - г. 6 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0