Басты бет / Философия және саясаттану / Ғылыми мақалалар

Философия және саясаттану

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

41

Борбасова К. М. Қазіргі дінтанудағы жаңа діни ағымдарды анықта Вестник КазНУ имени аль-Фараби, Серия: Философия, Культурология, Политология 0 - г. 0 - стр.

42

Байтенова Н. Ж. Қазіргі дінтанудағы жаңа діни ағымдарды анықта Вестник КазНУ имени аль-Фараби, Серия: Философия, Культурология, Политология 0 - г. 0 - стр.

43

Байтенова Н. Ж. Сектанттық феномен және қауіпсіздік мәселесі. Государственная политика в контексте обеспечения безопасности и стабильности РК 0 - г. 0 - стр.

44

Борбасова К. М. Сектанттық феномен және қауіпсіздік мәселесі. Государственная политика в контексте обеспечения безопасности и стабильности РК 0 - г. 0 - стр.

45

Байтенова Н. Ж. Гюльчатай, открой личико. Вечерний Алматы 0 - г. 0 - стр.

46

Байтенова Н. Ж. Секуляризация как социокультурный феномен Вестник КазНУ имени аль-Фараби, Серия: Философия, Культурология, Политология 0 - г. 0 - стр.

47

Таубаева Ш. Профессор Қожахметова Клара Жантөреқызы ғылыми мектебінің этнопедагогика әдіснамасын зерттеудегі интеллектуалдық әлеуеті Этнопедагогика 0 - г. 0 - стр.

48

Байтенова Н. Ж. Қазақстандағы дінтануды оқытудың кейбір өзекті мәселелері Қожа Ахмет Ясауи тағлымы және Қазақстандағы діни білім беру мәселері// Халықарал 0 - г. 0 - стр.

49

Құранбек Ә. А. Қазақ мәдениетіндегі адам болмысының тәндік және рухани тұтастығы философиясы «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. 0 - г. 0 - стр.

50

Байтенова Н. Ж. Председательствование Казахстана в ОБСЕ и ОИС: обеспечение международной безопасности и сотрудничества. Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

51

Байтенова Н. Ж. Казахстанский опыт межконфессионального диалога. Қазақстанның әлеуметтік- мәдени дамуының перспективалық бағыттары: дөңгелек стол 0 - г. 0 - стр.

52

Борбасова К. М. Казахстанский опыт межконфессионального диалога. Қазақстанның әлеуметтік- мәдени дамуының перспективалық бағыттары: дөңгелек стол 0 - г. 0 - стр.

53

Борбасова К. М. Жаңа діни ағымдардағы сектанттық феномен. Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

54

Байтенова Н. Ж. Жаңа діни ағымдардағы сектанттық феномен. Қазақ университеті 0 - г. 0 - стр.

55

Насимова Г. О. Инновации в образовании – основа успешной социальной модернизации Қазақстанның әлеуметтік-мәдени дамуының перспективалық бағыттары 0 - г. 0 - стр.

56

Байтенова Н. Ж. Может ли религия учить убивать? Колокол Герцена разбудил декабристов, взрывы в Атырау разбудили казахстанцев. Аргументы и Факты 0 - г. 0 - стр.

57

Аликбаева М. Б. Конституция қоғамды демократиялаудың негізі ретінде «Ата Заң – тәуелсіздік тірегі» Қазақстан Республикасының Конституциясының 16 жылдығына орай ұйымдастырылған дөңгелек үстел материалдар жинағы 0 - г. 0 - стр.

58

Байтенова Н. Ж. Қазақстандағы исламдық білім беру мәселесі Қазақ елі – Жерұйық. Материалы международной конференции. А., Қазақ универстеті 0 - г. 0 - стр.

59

Байтенова Н. Ж. Взгляни на религию трезвым взглядом Вечерний Алматы 0 - г. 0 - стр.

60

Құранбек Ә. А. Жан мен тән мәдениетінің қалыптасуының құндылықтық негіздері Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

61

Байтенова Н. Ж. Музыка в ритуале. Музыка как язык культуры. Культурологическая наука за 20 лет развития независимого Казахстана: проблемы, п 0 - г. 0 - стр.

62

Құранбек Ә. А. Антикалық өркениет кеңмәтініндегі тән мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктері ҚазҰУ Хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы 0 - г. 0 - стр.

63

Құранбек Ә. А. Қазақ медиамәдениетіндегі дәстүр мен жаңашылдық құбылыстары Евразийское сообщество: Экономика. Политика. Культура. 0 - г. 0 - стр.

64

Мынбаева А. К. Профессиональные деформации педагога // Вестник КазНУ им.аль-Фараби. Серия «Педагогические науки». – 2011. - №2. – С. 25-30. Вестник КазНУ. Серия "Педагогические науки" 0 - г. 0 - стр.

65

Мынбаева А. К. Реформы высшего образования Казахстана:20-лет независимости // Вестник КазНУ. Серия педагогические науки – 2011. - №3(34). - С.5-8. Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 0 - г. 0 - стр.

66

Садырова М. С. Қартаюдың әлеуметтік сипаты. Әлеумет тынысы 0 - г. 0 - стр.

67

Садырова М. С. Проблема равенства и неравенства в социологии М.С. Аженова. Социология- Sociology 0 - г. 0 - стр.

68

Садырова М. С. . Migration as a form of occupational mobility and intellectuals Вестник КазНУ Серия психология и социология 0 - г. 0 - стр.

69

Байтенова Н. Ж. Діни экстремизм және оның алдын алу Ислам экстремизм мен ланкестікке қарсы 0 - г. 0 - стр.

70

Байтенова Н. Ж. Представление в СМИ современной религиозной ситуации Программа республиканского семинара журналистов, освещающих вопросы религии в ка 0 - г. 0 - стр.

71

Жолдубаева А. К. Восточная традиция о природе человека и его индивидуальности Успехи современного естествознания 0 - г. 0 - стр.

72

Жолдубаева А. К. Многомерный образ человека в контексте казахской традиции Успехи современного естествознания 0 - г. 0 - стр.

73

Байтенова Н. Ж. Метафизика казахской философии: ответ на вызовы. "Қазақ философиясы мен мәдениетінің даму перспективалары" филос.ғ.д., профессор 0 - г. 0 - стр.

74

Жолдубаева А. К. Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества вузовской подготовки Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия: Философия. Культурология. Политология 0 - г. 0 - стр.

75

Жолдубаева А. К. Современная семья как феномен культуры Мысль 0 - г. 0 - стр.

76

Алгожаева Н. С. Қазіргі қоғамдағы құндылықтардың ұлттық тәрбиеде орын алуы //Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы, № 2 (26), Алматы:Абай атындағы ҚазҰПУ,2011-5-9 бб. (Шакирова А.) Абай институтының хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

77

Жолдубаева А. К. Экспликация индивидуальности в Казахстане Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия: Философия. Культурология. Политология 0 - г. 0 - стр.

78

Алгожаева Н. С. Сабақтастығы жарасқан орта // Вестник КазНУ Серия «Педагогические науки» 0 - г. 0 - стр.

79

Жолдубаева А. К. Астана - молодость страны Мысль 0 - г. 0 - стр.

80

Жолдубаева А. К. Varity of forms of individual development in conditions of modern Kazakstan EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY 0 - г. 0 - стр.