Жариялыным тізімдері

1
Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikaye ve Romanlarında Sosyal Hayat, Yaşam Tarzı ve Mekân». 2011 - г. 6 - стр.
2
Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikâye ve Romanlarında eğitim meseleleri». 2011 - г. 7 - стр.
3
Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikâye ve Romanlarında «Kadın ve Eğitimi» Teması. 2011 - г. 9 - стр.
4
Теменова Г. К. «Алғашқы қадам-бірінші тәжірибе» 2011 - г. 6 - стр.
5
Жанатаева К. Б. 1990 жылдағы Парсы шығанағындағы дағдарыс 2011 - г. 6 - стр.
6
Жанатаева К. Б. Қазақстанның сыртқы саясаты және халықаралық қауіпсіздік мәселесі 2012 - г. 4 - стр.
7
Жанатаева К. Б. Халықаралық қауымдастық ұстанымдары. 2012 - г. 5 - стр.
8
Жанатаева К. Б. Парсы Шығанағындағы дағдарыс және Египет ұстанымы 2012 - г. 8 - стр.
9
Жанатаева К. Б. Ирақ және Кувейт соғысы және оның салдары 2012 - г. 7 - стр.
10
Жанатаева К. Б. Влияние синкретизма на общественно-политическую мысль Японии. 2012 - г. 5 - стр.
11
Назарова А. Ж. «Жіктеу есімдіктері мен сілтеу есімдіктерінің генетикалық байланысы» 2011 - г. 4 - стр.
12
Назарова А. Ж. «Жіктеу есімдіктерінің септелуіндегі ерекшеліктер» 2011 - г. 4 - стр.
13
Назарова А. Ж. «Түркі тілдеріндегі жіктеу есімдіктерінің даму жолдары» 2011 - г. 3 - стр.
14
Назарова А. Ж. «Түркі тілдеріндегі тәуелдік және жіктік жалғаулары мен жіктеу есімдіктерінің арасындағы байланыс» 2012 - г. 4 - стр.
15
Назарова А. Ж. «Шет тілін (түрік тілін) оқыту технологиясының категориялары» 2012 - г. 3 - стр.
16
Назарова А. Ж. «Түрік тілін үйретудің бастауыш деңгейі А1, А2». 2011 - г. 3 - стр.
17
Шадкам З. Orta Asya memleketlerinde kültürlerarası iletişim dili sorunu 2011 - г. 7 - стр.
18
Шадкам З. «Шет тілі ретінде парсы тілін ұйренуде сөз этикеттерін ұйретудің маңыздылығы» 2012 - г. 1 - стр.
19
Шадкам З. Қазақ, түрік және парсы тілдерінде ортақ кейбір сөз этикеттерінің лингвомәден ерекшеліктері. 2012 - г. 1 - стр.
20
Шадкам З. Kazakistan’da Türkçenin Öğretimi ve Sorunları 2011 - г. 1 - стр.
21
Шадкам З. Kazakistan’da Türkçe Öğrenenlerin Okuma ve Konuşma Sırasında Yaptıkları Yanlışlar 2011 - г. 3 - стр.
22
Эгамбердиев М. Ш. Чуваш халқының этникалық тарихы 2012 - г. 6 - стр.
23
Эгамбердиев М. Ш. Некоторые аспекты инвестирования казахстанской экономики Турцией 2012 - г. 5 - стр.
24
Эгамбердиев М. Ш. Қазақстандағы ұлттық болмыстың кейбір аспектілері 2011 - г. 5 - стр.
25
Эгамбердиев М. Ш. Türkiyenin Kazakistan Yatırımları Üzerine Bir Değerlendirme 2012 - г. 8 - стр.
26
Габдуллин К. Т. Нефтегазовый фактор во внешней политике Казахстана 2011 - г. 10 - стр.
27
Габдуллин К. Т. Нефтегазовая политика Индии в Центральной Азии 2010 - г. 4 - стр.
28
Габдуллин К. Т. Энергетическая политика Турции в Центральной Азии. 2011 - г. 6 - стр.
29
Шадкам З. Сөз этикетіндегі стандарттылық 2011 - г. 6 - стр.
30
Теменова Г. К. Османлы мұрағаттарында кездескен Жапон құжаттарының құндылықтары 2013 - г. 6 - стр.
31
Теменова Г. К. "Тілді үйретуде инновациялық технологияларды пайдалану тиімділігі". 2013 - г. 4 - стр.
32
Теменова Г. К. "Шет тілін модульдік жүйе бойынша оқыту әдістері". 2013 - г. 5 - стр.
33
Теменова Г. К. "Түрік тіліндегі фразеологизмдерді оқыту тәсілдері". 2013 - г. 6 - стр.
34
Теменова Г. К. KAZAK EĞİTİM SİSTEMİNDE TÜRKOLOJİ’NİN TANIMI Öğr. Gör. Gulzada TEMENOVA 2014 - г. 23 - стр.
35
Габдуллин К. Т. Влияние цен на нефть на энергетическую политику Казахстана 2012 - г. 4 - стр.
36
Габдуллин К. Т. Две декады трансформации высшего образования в Казахстане 2012 - г. 3 - стр.
37
Габдуллин К. Т. Исследование социальных, культурных и глобальных проблем вдоль Шелкового пути 2012 - г. 12 - стр.
38
Теменова Г. К. Есимбекова Н.Е. Гендерное влияние в казахско-турецких пословицах 2012 - г. 5 - стр.
39
Габдуллин К. Т. Геополитическая значимость Центральной Азии во внешней политике Индии 2014 - г. 10 - стр.
40
Теменова Г. К. ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТАНУ: ТҮРКІ ТІЛДЕС ХАЛЫҚТАРДЫҢ ДӘСТҮРІНДЕГІ АНТРОПОНИМИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 2015 - г. 4 - стр.