Басты бет / Философия және саясаттану / Педагогика және білім беру менеджменті / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Педагогика және білім беру менеджменті

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

1

Ертарғынқызы Д. 1. "Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі" 44-ші ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 17-18 қаңтар 2014 жыл, 1-кітап. Ельбаева З.У., Ертарғынқызы Д. Кредиттік технология жағдайындағы студенттердің оқу мотивациясы мен оларды ынталандыру жолдары 281-287б. 2014 - г. 6 - стр.

2

Ертарғынқызы Д. Ельбаева З.У. "Білімді бағалаудың құзыретті-бағдарлы жүйесі" 44-ші ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 17-18 қаңтар 2014 жыл, 3-кітап. Ертарғынқызы Д., Ельбаева З.У. Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқын алдын алудың әлеуметтік-педагогикалық құралдары 189-192 б. 2014 - г. 4 - стр.

3

Таубаева Ш. Педагогика мен психология саласында зерттеуші даярлау мәселелері 2014 - г. 5 - стр.

4

Рамазанова С. А. ЖОО-да әлеуметтік педагог және "Өзін-өзі тану" пәні мұғалімін дайындау 2014 - г. 4 - стр.

5

Мынбаева А. К. Педагогическое мастерство преподавателя на занятии и в воспитательной деятельности // Материалы 44 научно-методической конференции «Компетеностноориентированная система оценки знаний». 17-18 января 2014 г. Книга 2. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – С. 316-319. 2014 - г. 3 - стр.

6

Булатбаева А. А. Реализация компетентностного подхода в системе послевузовского образования // Материалы 44 научно-методической конф. «Компетентностно-ориентированная система оценки знаний», Алматы, 2014. – Кн3. – С. 228-231 2014 - г. 4 - стр.

7

Булатбаева А. А. Структура и содержание образовательной программы по специальности «Педагогические измерения» 2014 - г. 5 - стр.

8

Мынбаева А. К. Концепция «Al-Farabi university smart sity»: практика реализации // «Әбу-Насыр Әл-Фараби: дәуір сұхбаттастығы» I халықаралық Фараби форумнынң материалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – С. 169-172 2014 - г. 3 - стр.

9

Мукашева А. Б. Қасен Г.А. Проблема возникновения социальных ограничений в образовательной среде университета 2014 - г. 7 - стр.

10

Булатбаева А. А. Освоение схематизации и моделирования студентами 2014 - г. 5 - стр.

11

Ертарғынқызы Д. Алгожаева Н.С. Құзыреттілік тұғыр негізінде әлеуметтік педагогтарды даярлау мазмұны// П.ғ.д., профессор Н.Д. Хмельдің 85 жылдығына арналған "Тұтас педагогикалық процесс теориясы - болашақ мұғалімді кәсіби дайындаудың негізі" (90-92 бб.) 28-29 наурыз, 2014ж. 2014 - г. 3 - стр.

12

Алгожаева Н. С. Ертарғынқызы Д.. Құзыреттілік тұғыр негізінде әлеуметтік педагогтарды даярлау мазмұны// П.ғ.д., профессор Н.Д. Хмельдің 85 жылдығына арналған "Тұтас педагогикалық процесс теориясы - болашақ мұғалімді кәсіби дайындаудың негізі" (90-92 бб.) 28-29 наурыз, 2014ж. 2014 - г. 3 - стр.

13

Мамырбекова Г. А. Особенности деятельности социального педагога по разрешению коммуникативных проблем учащихся 2014 - г. 3 - стр.

14

Рамазанова С. А. Ертарғынқызы Д.. Әлеуметтік педагогтарды кәсіби іс-әрекетке даярлау мазмұны / Х Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Прага, 07-15 наурыз, 2014 жыл. 2014 - г. 4 - стр.

15

Ертарғынқызы Д. Рамазанова С.А. Әлеуметтік педагогтарды кәсіби іс-әрекетке даярлау мазмұны / Х Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Прага, 07-15 наурыз, 2014 жыл. 2014 - г. 4 - стр.

16

Мамырбекова Г. А. Деятельность социального педагога по взаимодействию и поддержке неполных семей. 2014 - г. 3 - стр.

17

Мамырбекова Г. А. Формирование ключевых компетенций преподавателя как результат вузовской педагогической практики в магистратуре: проблемы и перспективы 2014 - г. 3 - стр.

18

Булатбаева А. А. Маханова П.Ш. Пәнді оқыту нәтижелерін бақылау мен бағалау 2014 - г. 5 - стр.

19

Булатбаева А. А. Маханова П.Ш. Приоритеты семейного воспитания и образовательные возможности учащихся 2014 - г. 5 - стр.

20

Булатбаева А. А. Маханова П.Ш. О развитии дидактической прогностики в Казахстане 2014 - г. 10 - стр.

21

Оналбеков Е. С. Оналбеков Е., Солтыбай А. Қазақстан республикасы және Ұлыбританиядағы әлеуметтік-педагогиқалық қызметтін дамуы (салыстырмалы талдау)// Материалы Международной научно-практической конференции "История и перспективы развития практической психологии в Казахстане", посвященной 80-летию КазНУ им. аль-Фараби в рамках ежегодн 2014 - г. 5 - стр.

22

Оналбеков Е. С. Оналбеков Е., Абдуллаева М. Әлеуметтік желілері девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс жасау технологиялары// Материалы Международной научно-практической конференции "История и перспективы развития практической психологии в Казахстане", посвященной 80-летию КазНУ им. аль-Фараби в рамках ежегодных Тажибаевских чтений, 2014 - г. 4 - стр.

23

Оналбеков Е. С. Оналбеков Е.С., Ахтанбердиев А. "ҒАЛАМТОР-ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘСЕР ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ"// МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ». АЛМАТЫ, 8-11 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА ТОМ 1. стр. 485-487 2014 - г. 3 - стр.

24

Алгожаева Н. С. Студенттердің оқу ортасына бейімделу мәселесі 2014 - г. 5 - стр.

25

Алгожаева Н. С. Педагогикалық қарым-қатынас пен коммуникацияның мәні және атқаратын қызметі 2014 - г. 5 - стр.

26

Алгожаева Н. С. Құзыреттік тұғыр негізінде әлеуметтік педагогтарды даярлау мазмұны 2014 - г. 3 - стр.

27

Алгожаева Н. С. Integrating into world educational system 2014 - г. 7 - стр.

28

Масимбаева А. А. Боранбаева А.Ж. Шетел тілі лексикасын оқытуда кездесетін кейбір қиындықтар. 2014 - г. 5 - стр.

29

Масимбаева А. А. Махмұт Қашқаридың «Диуани луғат ат-түрк» ғұмырнамалық еңбек. 2014 - г. 4 - стр.

30

Алгожаева Н. С. Педагогикалық қарым-қатынас пен коммуникацияның мәні және атқаратын қызметі 2014 - г. 5 - стр.

31

Алгожаева Н. С. Студенттердің оқу ортасына бейімделу мәселесі 2014 - г. 5 - стр.

32

Алгожаева Н. С. Педагогикалық жобалау инновациялық технологиялар негізі ретінде 2014 - г. 3 - стр.

33

Асанов Н. Болашақ әлеуметтік педагог және өзін-өзі тану мамандарының рефлексивті құзыреттілігі 2014 - г. 2 - стр.

34

Асанов Н. Жоғары оқу орындарында оқу-әдістемелік жұмысын ұйымдастырудың инновациялық технологиялары 2014 - г. 2 - стр.

35

Мукашева А. Б. Integrating into world educational sistem 2014 - г. 3 - стр.

36

Мукашева А. Б. Дети Индиго – специфическая одаренность или аномалия 2014 - г. 11 - стр.

37

Мукашева А. Б. Балалар үйіндегі жеткіншек қыздардың өзін-өзі кәсіби анықтау бағытындағы әлеуметтік -педагогикалық жұмыс. 2014 - г. 7 - стр.

38

Аринова Б. А. Қазіргі инновациялық қоғам жағдайында студенттердің интеллектуалдық әлеуетін дамытудағы «Өзін-өзі тану» пәнінің орны 2014 - г. 3 - стр.

39

Аринова Б. А. Кудайбергенова А.М. «Қазіргі білім берудегі көшбасшылық теорияларының тұтас педагогикалық процестегі орны» 2014 - г. 3 - стр.

40

Кудайбергенова А. М. Аринова Б.А. «Қазіргі білім берудегі көшбасшылық теорияларының тұтас педагогикалық процестегі орны» 2014 - г. 3 - стр.